SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA FUŽINE

56.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Fužine za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama te svi rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost, odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 4.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršenje Proračuna u cijelosti je Općinski načelnik.

Za nabavu roba, radova i usluga male i velike vrijednosti, čija vrijednost nabave je jednaka i veća od 70.000,00 kuna, Općinski načelnik donosi odluku o početku postupka nabave za svaku proračunsku poziciju, sukladno Zakonu o nabavi.

Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i za nabavu roba, radova i usluga od 20.000,00 do 69.999,99 kn odobrava Općinski načelnik.

Članak 5.

Tekuće otplate anuiteta kreditnog zaduženja Općine Fužine iskazane su u Općem dijelu proračuna, Računu financiranja Proračuna za 2012. godinu i Posebnom dijelu Proračuna, razdjelu 09 - Komunalna potrošnja.

Tekuće otplate glavnica te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna za 2012. godinu prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisiti će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 7.

Zaključivanje ugovora obvezno je:

- za izvođenje investicijskih radova i nabavu osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00 kn,

- za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci,

- za izradu projektne dokumentacije,

- za sredstva koja se izvršavaju kroz programe javnih potreba,

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije, za sve nabave iznad 69.999,99 kuna (usluge, radovi).

Članak 8.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2012. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2012. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2013. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2012. godini odlučuje Općinsko vijeće.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 9.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Općinsko vijeće, a ugovor potpisuje Općinski načelnik.

Sredstva dana kao kratkoročni zajam moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2012. godine.

Članak 10.

Općinski načelnik može na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 12.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine Fužine za 2012. godinu, Općinsko vijeće odlučit će o trošenju tih sredstava.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod svote utvrđene Proračunom, Općinski načelnik će razmjerno tome smanjiti sredstva za izdatke proračunskih korisnika.

V. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 13.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine ovlašten je Općinski načelnik, na temelju odluke Općinskog vijeća, sukladno zakonu.

Za kupoprodaju imovine ovlašten je Općinski načelnik, na temelju odluke Općinskog vijeća, sukladno zakonu.

Članak 14.

Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Ukupna godišnja obveza Općine iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

U iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 15.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće također može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

VI. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 16.

Nakon donošenja Proračuna, Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine dužan je izvijestiti proračunske korisnike koji su u posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama o odobrenim sredstvima za tekuću godinu.

Proračunski korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 17.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u Računu prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 18.

Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnih prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.

Također, proračunski korisnici su dužni za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Općinski načelnik odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava djelatnika sukladno normativnim aktima.

Članak 19.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fužine za 2012. godinu do 1. lipnja 2013. godine.

Općinski načelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fužine za 2012. godinu u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

Članak 20.

Korisnici Proračuna obvezni su postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova obavljati sukladno posebnom zakonu.

Korisnici Proračuna su obvezni izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine.

VII. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 21.

Za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva Tekuće rezerve proračuna.

O korištenju sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Općinski načelnik, time da je o tome obvezan izvijestiti Općinsko vijeće.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-11-03

Fužine, 20. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=10009&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr