SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD OPATIJA
40

37.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96 i 124/97), i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru
u vlasništvu Grada Opatije

Članak 1.

U članku 8. stavku 1. točka 3. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 6/02, 15/02 i 3/04), mijenja se i glasi:

»odredbu o obvezi uplate garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine, s naznakom da izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu)«.

Članak 2.

U članku 8. točke 3. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:

»odredbe stavka 1. ove točke ne primjenjuju se ako natječaj za zakup poslovnog prostora raspisuje ustanova u vlasništvu Grada Opatije«.

Članak 3.

U članku 8. točke 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama, s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50 0.000000e+000ća od vrijednosti 12-o mjesečne zakupnine. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćene zakupnine kao i sve troškove naplate iste«.

Članak 4.

U članku 8. točke 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 2a. i glasi:

»umjesto garancije poslovne banke ili osiguranja putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva, ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa 12-o mjesečne zakupnine unaprijed za svaku godinu dok ugovor o zakupu traje. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove naplate iste.

Članak 5.

U članku 8. točke 4. stavku 3. iza riječi »odluke« umjesto točke stavlja se zarez i dodaje slijedeći tekst: »kao niti u slučaju kada natječaj za dodjelu u zakup raspisuje ustanova u vlasništvu Grada Opatije«.

Članak 6.

U članku 8. iza točke 4. dodaje se točka i glasi:

»4a. obvezu ponuđača, ako natječaj za zakup poslovnog prostora raspisuje ustanova u vlasništvu Grada Opatije, da da izjavu da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati dokaz o uplati četiri mjesečne zakupnine unaprijed«.

Članak 7.

U članku 8. točka 7. mijenja se i glasi:

»obvezu dostave osnovnih podataka o ponuđaču (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe), te dokaz da ponuđač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje po stavku 1. članka 39. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01, 122/02 i 17/04), imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status).«

Članak 8.

U članku 41. stavku 3. iza riječi »obimu« umjesto točke stavlja se zarez i dodaje sljedeći tekst:

»uz obveznu dostavu izvornih računa i dokaza o plaćanju istih«.

Članak 9.

U članku 41. iza stavka 3. dodaje se novi stavak i glasi:

»Vrijednost nužnih radova ne smije biti veća od visine 50%-tne zakupnine za razdoblje za koje je zaključen ugovor o zakupu«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 10.

Iza članka 44. dodaje se članak 44a. i glasi:

»U slučaju prestanka zajedničkog obrta, ukoliko osoba koja je bila u zakupu poslovnog prostora nema interesa da obavlja djelatnost, osoba koja je s njom bila nositelj zajedničkog obrta stječe pravo na zakup tog prostora pod uvjetom da je zajednički obrt trajao najmanje 3 godine«.

Članak 11.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da izradi pročišćeni tekst Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/02-01/12

Ur. broj: 2156/01-01-04-3

Opatija, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing. v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr