SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD OPATIJA
40

36.

Na temelju članka 34. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na svojoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2004. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalog otpada

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak te kaznene odredbe u svezi obvezatnog korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (dalje u tekstu: održavanje čistoće).

Članak 2.

Komunalnim otpadom u smislu Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 151/03) smatra se otpad iz kućanstva i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a ne spada u industrijski otpad, ambalažni otpad, građevni otpad, električki i elektronički otpad, te otpadna vozila i otpadne gume.

II. POSTUPAK KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Održavanje čistoće na području Grada Opatije obavlja trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Stubište Lipovica 2 (dalje u tekstu: komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo obvezno je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje proizvode komunalni otpad na svim područjima Grada Opatije.

Komunalno društvo dužno je postaviti dovoljan broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada (kontejnera), održavati ih u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novima, a redovnim ih pranjem treba održavati čistim i urednim.

Mjesta za postavljanje kontejnera, kao i oblik (zapreminu) kontejnera za pojedinu lokaciju određuje komunalno društvo, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav.

Komunalno društvo dužno je organizirati odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada takvim vozilima dužno je osigurati odvoz drugim odgovarajućim vozilima.

Članak 5.

Odvoz komunalnog otpada obavlja se po Planu odvoza komunalnog otpada kojeg donosi komunalno društvo uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav.

Planom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se tjedni raspored odvoza komunalnog otpada po pojedinim područjima (ulice, dijelovi naselja, naselja).

Intezitet organiziranja odvoza komunalnog otpada na pojedinom području prilagođava se potrebama, na način da broj postavljenih posuda za otpatke bude dostatan za prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za koje su namijenjene u intervalu između dva praženja tih posuda.

Komunalno društvo dužno je Plan iz stavka 1. ovog članka javno objaviti.

Članak 6.

Vlasnici svih građevina, odnosno posebnih dijelova građevina, kako postojećih tako i novoizgrađenih, na području Grada Opatije koje proizvode komunalni otpad ( u daljnjem tekstu: korisnik usluge), obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće, na način da svoj komunalni otpad odlažu u postavljenje kontejnere za skupljanje komunalnog otpada, te su dužni plaćati cijenu obavljanja ove usluge komunalnom društvu.

U izvršenju obveze iz stavka 1. ovog članka, korisnici usluga dužni su poštivati pravila komunalnog društva o načinu odlaganja komunalnog otpada, kao i Odluku o komunalnom redu Grada Opatije.

Članak 7.

Obveza korištenja komunalne usluge iz stavka 1. članka 6. ove Odluke nastaje za vlasnike građevina, odnosno vlasnike posebnih dijelova građevina, u kojima se proizvodi komunalni otpad, časom stjecanja vlasništva građevine odnosno posebnog dijela građevine (stana ili poslovnog prostora).

O činjenici stjecanja vlasništva građevine (zgrade za stanovanje ili poslovne zgrade), odnosno posebnog stambenog ili poslovnog prostora, u kojima će se proizvoditi komunalni otpad, vlasnici su dužni pismeno obavijestiti komunalno društvo u roku od 30 dana od dana stjecanja vlasništva.

Vlasnici su dužni pismenoj obavijesti iz stavka 1. ovog članka priložiti dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišnjih knjiga ili drugu ispravu temeljem koje se steklo pravo vlasništva nekretnine koja nije upisana u zemljišne knjige).

Ukoliko je u smislu Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Grada Opatije, podnijet zahtjev komunalnom društvu za priključenje novoizgrađene građevine koja će prizvoditi komunalni otpad na komunalnu infrastrukturu, smatra se da je podnošenjem tog zahtjeva komunalno društvo ujedno obaviješteno u smislu odredbi ovog članka Odluke.

Članak 8.

Korisnici usluga dužni su plaćati cijenu održavanje čistoće, sukladno cjeniku komunalnog društva i ispostavljenim računima.

Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine može u skladu s zakonom svoju obvezu plaćanja komunalne usluge održavanja čistoće, prenijeti ugovorom na korisnika građevine ili posebnog dijela građevine, ako je o tome pismeno obavijestio komunalno društvo.

III. NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 9.

Upravni odjel za komunalni sustav Grada Opatije obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke, te može pokrenuti prekršajne postupke za prekršaje predviđene ovom Odlukom kao i inicirati pokretanje prekršajnih postupaka za prekršaje predviđene drugim propisima koji su u svezi s primjenom ove Odluke.

Članak 10.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine koja proizvodi komunalni otpad ako u roku iz članka 7. i 11. ove Odluke ne obavijesti komunalno društvo o svojem vlasništvu nad građevinom, odnosno posebnim dijelom građevine.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine koja proizvodi komunalni otpad, globom u iznosu od 200,00 kuna.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Vlasnici građevina, odnosno posebnih dijelova građevina na području Grada Opatije koje proizvode komunalni otpad, a do dana stupanja na snagu ove Odluke nisu evidentirani kao obveznik komunalne usluge održavanja čistoće od strane komunalnog društva, dužni su pismeno obavijestiti komunalno društvo o svojem vlasništvu građevine, odnosno posebnog dijela građevine najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/09

Ur. broj: 2156/01-01-04-1

Opatija, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr