SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

44.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o Proračunu Grada Bakra
za razdoblje 2012. - 2014. godine

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Proračun Grada Bakra za razdoblje od 2012. do 2014. godine sastoji se od Proračuna Grada za 2012. godinu te Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu.

Proračun Grada Bakra za razdoblje od 2012. do 2014. godine iskazuje se u Općem dijelu Proračuna i Posebnom dijelu Proračuna.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Proračuna Bakra za razdoblje od 2012. - 2014. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda, računa zaduživanja/financiranja i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 2012. - 2014. godine prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja i financiranja kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Bakra za razdoblje od 2012. - 2014. godine iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-13

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Odluka o Proračunu Grada Bakra za razdob  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr