SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD OPATIJA
40

33.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 26/03 - pročišćeni tekst i 82/ 04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici 29. srpnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se područja zona (ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odlukom se propisuje i način obračuna obujma građevine, način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog

komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Opatija ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, kao i nadležnost tijela Grada u svezi primjene članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04).

Članak 2.

Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukturom, utvrđuju se slijedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/ m3):

 

Od toga po vrsti objekata i uređaja

 

Zona

Naselja

Iznos kom.
doprinosa

Javne
površine

Nerazvr.
ceste

Javna
rasvjeta

Groblja

I. zona

Opatija, Ika, Ičići

180,00

65,00

100,00

15,00

0,00

II. zona

Oprić, Pobri

120,00

25,00

80,00

15,00

0,00

III. zona

Dobreć, Poljane, Veprinac

90,00

10,00

70,00

10,00

0,00

IV. zona

Vela i Mala Učka

60,00

5,00

40,00

15,00

0,00

Kod gradnje i rekonstrukcije obiteljskih kuća, kao i garaža i spremišta komunalni doprinos umanjuje se 50%. Koje se građevine smatraju obiteljskim kućama propisano je propisima o građenju.

Članak 3.

Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kada se građevina uklanja zbog gradnje nove, ili se postojeća građevina nadograđuje ili dograđuje, komunalni se doprinos plaća na razliku u obujmu u odnosu na raniju, odnosno postojeću građevinu.

Iznimno za otvorene bazene i otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevina u toj zoni.

Članak 4.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog po članku 3. i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člankom 2. ove odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 5.

Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravni odjel za komunalni sustav.

Članak 6.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravoremeno uplaćane iznose javnih prihoda.

Članak 7.

Na zahtjev obveznika, prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa odobriti će se plaćanje komunalnog doprinosa u najviše četiri tromjesečna obroka (pri čemu obveza plaćanja prve rate nastaje u roku propisanom člankom 6 stavak 1. ove Odluke) i uz valutnu klauzulu prema kojoj se kunski iznos pojedinog obroka utvrđen rješenjem usklađuje sa promjenom odnosa srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR na dan dospijeća obroka u odnosu na isti tečaj na dan izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu.

Za komunalni doprinos u iznosu većem od 200.000,00 kuna, obročna otplata može se odobriti samo ako obveznik pruži odgovarajuće osiguranje (hipoteka, jamstvo, novčano osiguranje i sl.) radi naplate cjelokupne tražbine Grada Opatije s osnova komunalnog doprinosa.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke. Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti rješenja do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

U slučaju zakašnjenja sa uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok.

Članak 8.

Gradsko poglavarstvo može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

- Grad Opatija

- trgovačka društva i ustanove kojih je Grad Opatija osnivač ili većinski vlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti,

- investitori koja grade objekte i uređaji komunalne infrastrukture, trafostanice i javne govornice, javne garaže, parkirališta, čekaonice u gradskom i prigradskom prometu,

- investitori koji grade objekte za javnu kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju (kino i kazališne dvorane, muzeji, galerije, igrališta, bazeni, sportske dvorane i sl.), dječja igrališta, objekte socijalne zaštite i zdravstva, te objekte za profesionalnu vatrogasnu djelatnost.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka osiguravati će se u Proračunu Grada iz drugih izvora Proračuna.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donijeti će se nakon što se proračunskim dokumentima za tekuću godinu osigura namirenje iznosa komunalnog doprinosa.

Članak 9.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Opatija ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi, nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Upravni odjel za komunalni sustav odlučuje rješenjem.

Članak 10.

Investitor može snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. istog Zakona (nerazvrstane ceste) za koje stječe pravo da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovu suglasnosti Gradskog poglavarstva i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Gradskog poglavarstva.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 20/00 i 30/01).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/08

Ur. broj: 2156/01-01-04-1

Opatija, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr