SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09, 55/11 i 90/ 11), Odluke o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Zone 26« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/08), te odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), suglasnosti Župana Primorsko goranske županije Klasa: 350-02/11-03/10, Ur. broj: 2170/1-03-01/1-11-2 od 23. 11. 2011. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 7. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja »Zone 26« u gradu Krku

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku izrađena je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09), a sukladno Odluci o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Zone 26« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/08), odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 07/07, 41/09) i Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04 i 22/08).

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku (u daljnjem tekstu: Plan) izradio je arhitektonski biro Randić-Turato d.o.o. Rijeka.

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ostaje ista i ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 2,85 ha.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove te obvezne priloge kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina Mj 1:1000

2.1. Prometna infrastrukturna mreza Mj 1:1000

2.2. Prometna infrastrukturna mreza - profili Mj 1:1000

2.3. Komunalna infrastrukturna mreza

- vodoopskrba i odvodnja Mj 1:1000

2.4. Komunalna infrastrukturna mreza

- elektroopskrbna i telekomunikacijska

mreža Mj 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite

površina Mj 1:1000

4. Uvjeti gradnje Mj 1:1000

C. OBAVEZNI PRILOZI

I. Obrazloženje

1. Polazišta

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način

korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreza

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i

građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i

građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Izvod iz plana višeg reda: Prostornog plana uređenja

Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske

županije« br.07/07, 41/09), Urbanistički plan uređenja

naselja Krk (»Službene novine PGŽ« 17/00, 18/00,

27/03, 17/04, 22/08)

III. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo

potrebno poštivati u izradi

Izmjena i dopuna Plana:

IV. Zahtjevi i mišljenja na Plan

V. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi Plana,

VI. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana,

VII. Sažetak za javnost

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« dozvoljava se gradnja stambene građevine s poslovnim sadržajima (uredi, obrti, manji ugostiteljski prostori i trgovine, videoteke, agencije, ordinacije, društveni sadržaji i sl.) izuzev na parceli br. 3. gdje je moguće planirati cijelu građevinu kao poslovnu.«

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se sve građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kao i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) s njom izjednačena.«

Članak 5.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Neovisno o obliku i veličini građevne čestice određene Planom, dozvoljava se rekonstrukcija i prenamjena postojećih građevina sukladno uvjetima propisanim ovim

Planom. Ukoliko postojeće građevine imaju veću etažnost i visinu od propisane ovim Planom, dozvoljava se rekonstrukcija istih u postojećim visinskim gabaritima sa zadržavanjem postojeće etažnosti, a za nove dogradnje postojećih građevina dozvoljava se visina i etažnost propisana ovim Planom. Ukoliko postojeće građevine imaju veće tlocrtne gabarite od propisanih ovim Planom dozvoljava se rekonstrukcija u postojećim tlocrtnim gabaritima uz mogućnost nadogradnje pod uvjetima propisanim ovim Planom.«

Članak 6.

U članku 17. briše se stavak 2.

Tablični se prikaz mijenja te utvrđuje kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Članak 7.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Katnost građevina određen je kartografskim prikazom broj 4. odnosno tablicom iz članka 17.

Najveća dozvoljena visina i broj etaža novih građevina na području obuhvata Plana određuje se prema katnosti građevine kako slijedi:

- za građevinu katnosti Po(Su)+P+1 najveća dozvoljena visina iznosi 8,5 metara,

- za građevinu katnosti Po+P+2 najveća dozvoljena visina iznosi 8,5 metara.

Ukupna visina građevine iznosi 10 metara, a mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova.«

Članak 8.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Pod visinom građevine na području obuhvata Plana podrazumijeva se visina mjerena od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,20 m.«

Članak 9.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Etažom se smatra bilo koji kat građevine uključujući podrum, suteren, prizemlje i potkrovlje.

Potkrovlje je dio građevine (etaža), čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,. Najveća visina nadozida mjerena u osi vanjskog zida je 1,2 metar.

Tavan je prostor između stropne konstrukcije građevine i krova građevine, bez nadozida čija visina do sljemena iznosi najviše 3,0 m. Tavan se ne smatra etažom, nema nadozida, nema gotovog poda, nema siguran pristup i nije podoban za stanovanje.«

Članak 10.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Nivelacijska kota novih građevina određena je kartografskim prikazom broj 4. Nivelacijska kota je kota poda prizemlja građevine.

Iznimno od stavka 1. ovog članka dozvoljavaju se odstupanja od definirane nivelacijske kote određene na kartografskom prikazu br. 4, u slučaju velikih kosina terena, ali da se pritom pridržavaju ostalih Odredbi ovog Plana. Odstupanje od nivelacione kote može iznositi +/- 0,5 m.

Za građevine sa suterenskom etažom kota suterena računa se kao nivelaciona kota građevine.«

Članak 11.

Članak 22. briše se.

Članak 12.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Na području namjene »Stambena namjena« dozvoljava se rekonstrukcija i gradnja građevine stambene namjene. Unutar građevine na području namjene »Stambena namjena« ne dozvoljava se prenamjena stambenog u poslovni prostor.

Planiranim rješenjem postojeće se građevine zadržavaju u osnovnoj namjeni i postojećim gabaritima koje je moguće rekonstruirati sukladno Odredbama Plana.«

Članak 13.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« dozvoljava se gradnja stambene građevine s poslovnim sadržajima (uredi, obrti, manji ugostiteljski prostori i trgovine, videoteke, agencije, ordinacije, društveni sadržaji i sl.).«

Članak 14.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Poslovni sadržaji kao nadgradnja osnovne namjene stanovanja na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« mogu se planirati ne više od etaže prizemlja, izuzev na parceli br. 3 gdje je moguće planirati cijelu građevinu kao poslovnu. Nisu dozvoljene namjene koje imaju negativan utjecaj na okoliš putem nuspojava poput buke, otpadnih tvari ili zagađenja.«

Članak 15.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Iznimno od prethodnog članka dozvoljava se na građevinskoj čestici br. 2 gradnja do 3 građevine osnovne namjene i do 3 pomoćne građevine. Međusobna udaljenost dviju građevina osnovne namjene iznosi, h1/2+h2/2, ali ne manje od 6 m. Omogućuje se povezivanje osnovnih građevina suhim i toplim vezama u prizemnoj i podrumskoj etaži.«

Članak 16.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Iznimno od članka 36. može se graditi pomoćne građevine, bazeni i garaže, kao slobodnostojeće i najviše do visine jedne etaže, ukoliko je zbog konfiguracije terena (prevelike visinske razlike) nije moguće izgraditi u sklopu u građevine osnovne namjene. Tada se iznimno garaže mogu izgraditi u pojasu od regulacione do građevinske linije ukoliko je kota nivelete ulice iznad kote terena, a građevina svojom visinom ne prelazi kotu nivelete ulice.«

Članak 17.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Iznimno od članka 36., garaže se mogu graditi u pojasu od regulacione do građevinske linije kao suterenske jednoetažne građevine na deniveliranim razinama.

Pomoćne građevine ne mogu se prenamijeniti u stambeni i poslovni prostor.«

Članak 18.

Članak 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Izuzetno od ovih Odredbi, u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja ili drugih opravdanih razloga (jako strmi teren i sl.) dozvoljava se odstupanje od obaveznog građevinskog pravca za najviše +/- 1,0 m.«

Članak 19.

Članak 42. briše se.

Članak 20.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

- gradnja vanjskih stepenica,

- gradnja potpornog zida čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,5 m,

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture i

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena.

Potporni zidovi trebaju se izvesti kao kameni zidovi.«

Članak 21.

U članku 51. mijenja se stavak 2. koji glasi:

»Građevne čestice stambene i mješovite namjene mogu se ograđivati ogradom visine do 1,10 m. U slučaju većih denivelacija potrebno je ogradu riješiti kaskadno.«

Članak 22.

U članku 54. mijenja se tablični prikaz kako slijedi:

namjena građevine

broj potrebnih parkirnih mjesta

- 1 stan

2 PM

-poslovni prostori (uredi, agencije, ordinacije,
društveni sadržaji i sl.) na
parcelama mješovite
namjene

1 PM/20 m2 btto površine i još 1 PM/ 2 zaposlena

-trgovački
/uslužni/ugostiteljski
prostori na parcelama
mješovite namjene

1 PM/20 m2 radne površine / 1PM/20m2 btto površine / 1 PM/4 sjedala i za sve još 1 PM/ 2 zaposlena

-javna i društvena
namjena (dječji vrtić)

1 PM/1 jedinici i 1 PM/3
zaposlena

Članak 23.

U članku 55. briše se stavak 2.

Članak 24.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Kakvoća otpadne vode tj. granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari koje se upuštaju u sustav javne odvodnje trebaju biti u skladu sa zakonskim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona - Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) te Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (»Narodne novine« broj 87/10).

Sve zauljene otpadne vode s neizgrađenih dijelova zemljišta, javnih i zelenih površina potrebno je prije upuštanja u javnu kanalizaciju pročistiti putem pjeskolova i slivnika, a vode s prometnih i drugih površina zagađenih uljnim tvarima preko odgovarajućih odjeljivača za ulja, masti, i tekuća goriva, te se stoga na istoj lokaciji, a sukladno kartografskom prikazu broj 2.3., planira postavljanje separatora masti i ulja.«

Članak 25.

U članku 83. mijenja se stavak 2. i glasi:

»Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke («Narodne novine« broj 30/09) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave («Narodne novine« broj 145/04).«

Članak 26.

Iza članka 83. dodaje se novi članak 83 a. koji glasi:

»Preventivne mjere zaštite i spašavanja u prostornom planiranju i gradnji definirane su Zakonom o zaštiti i spašavanju («Narodne novine« 174/07 i 79/07) te ostalom zakonskom regulativom u svrhu zaštite i spašavanja.«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Članak 28.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije - Ispostava Krk, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Članak 29.

Grafički dijelovi Plana i obvezni prilozi iz članka 2. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/11-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-11-41

Krk, 7. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v. r.

 

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Deta  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=51500&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr