SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD PONIKVE D.O.O
Moscenicka_draga-001

5.

Na temelju članka 4. st. 3 u vezi s člankom 21. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03, 77/11) i čl. 13. st. 1. toč. 8. Društvenog ugovora - pročišćeni tekst 2007. godine na svojoj redovnoj 18. sjednici od 20. rujna 2011. godine donijela je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Ponikve d.o.o. Krk

Članak 1.

Ovom odlukom se ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili koje nadzire Ponikve d.o.o. Krk (u daljnjem tekstu: Društvo) u cilju ostvarivanja javnosti rada i omogućavanja pristupa informacijama i dokumen

tima svim korisnicima prava na informaciju, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire Društvo.

Informacije iz st. 2. ove Odluke utvrđene su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku ove Odluke - Katalogu informacija Ponikve d.o.o. Krk i čini sastavni dio Odluke.

Članak 2.

Društvo je obvezno objaviti odnosno omogućiti pristup informacijama:

n redovitim objavljivanjem informacija putem WEB stranica društva (www.ponikve.hr)

n redovitim objavljivanjem akata Društva koji se obvezno objavljuju u glasilu »Službene novine Primorsko- goranske županije«

n davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja

n neposrednim pružanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev

n uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže određenu informaciju

n dostavom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju korisniku koji je podnio zahtjev za informaciju.

Članak 3.

Društvo će uskratiti pristup informacijama u slučajevima utvrđenim zakonom koji uređuje tajnost i zaštitu tajnosti podataka.

Društvo će uskratiti pristup informacijama u slučajevima kad je ona zakonom, drugim propisom ili općim aktima Društva proglašena poslovnom tajnom.

Poslovnom tajnom smatraju se:

1. podaci koje je društvo proglasilo poslovnom tajnom

2. podaci koje tijela javnih ovlasti ili druge pravne osobe priopće Društvu kao povjerljive i imaju klasifikaciju tajnosti

3. podaci kojima se određuju mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti

4. podaci koji se odnose na obranu

5. planovi fizičko-tehničkog osiguranja imovine i objekata Društva

6. drugi podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Društva i drugim tijelima javnih ovlasti odnosno zakonu.

Članak 4.

Pravo na pristup informaciji može se uskratiti ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne

. onemogućilo rad tijela koja vrše upravni i inspekcijski nadzor odnosno nadzor zakonitosti

. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika

Članak 5.

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Društvu.

Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome se sastavlja zapisnik,a ako je podnesen telefonski ili putem drugog telekomunikacijskog uređaja o tome se sastavlja službena bilješka.

U službenu bilješku unose se svi podaci kao i kod pisanog zahtjeva.

Članak 6.

Društvo je dužno u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva omogućiti korisniku pristup informaciji.

U slučaju nerazumljivog zahtjeva, Društvo će pozvati podnositelja zahtjeva na ispravak u roku od 3 dana. Ako podnositelj zahtjeva isti ne ispravi u navedenom roku, Društvo će rješenjem zahtjev odbaciti.

Rok iz st.1. ovog članka može se produžiti do 30 dana u slučaju:

. ako se traži više informacija istim zahjevom

. ako je to nužno radi davanja potpune i točne informacije

Članak 7.

Za ostvarivanje prava na pristup informacijama Društvo određuje Anđelu Borojević za službenicu za informiranje.

Članak 8.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

n rješava pojedinačne zahtjeve korisnika prava na pristup informacijama

n redovito objavljuje informacije

n unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose rad Društva

n osigurava pomoć korisnicima

n poduzima sve potrebne radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija

Članak 9.

Službenik za informiranje o zahtjevu može donijeti rješenje:

n kojim se zahtjevu udovolja u potpunosti ili djelomično (u prilogu se dostavlja tražena informacija)

n kojim se zahtjev odbija

Članak 10.

Podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu drugostupanjskom tijelu u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Članak 11.

Društvo ima pravo obračunati stvarne troškove nastale pružanjem informacije podnositelju zahtjeva.

Društvo iz razloga ekonomičnosti može ne zaračunati stvarne troškove iz st. 1. ovog članka ako isti ne premašuju 10,00 kn.

Naknada se plaća na poslovni račun Društva kod Erste banke d.d. 2402006-1100387862, poziv na broj: ——— OIB, u svrhu doznake »naknada za pristup informaciji«.

Članak 12.

Ova Odluka zajedno s Katalogom informacija objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave.

Broj: 18-s/7-11

Krk, 24. listopada 2011.

Predsjednik Skupštine
Danijel Biljan, v.r.

K A T A L O G
informacija Ponikve d.o.o. Krk

UVODNE ODREDBE

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Društvo.

Katalog je ustrojen u skladu s odredbom čl. 4. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a sadržava sistematizirani pregled informacija iz djelokruga rada Društva, s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informaciji.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u rokovima propisanim Zakonom.

OSNOVNI PODACI

Ponikve d.o.o. Krk je trgovačko društvo osnovano za obavljanje vodnih i komunalnih djelatnosti na otoku Krku. Sjedište društva je: 51500 Krk, Vršanska 14.

Ponikve d.o.o. Krk je u 100% suvlasništvu jedinica lokalne samouprave: Grada Krka (22,45%), Općine Baška (15,58%), Općine Dobrinj (9,45%), Općine Malinska-Dubašnica, (18,56%) Općine Omišalj (18,97%), Općine Punat (9,91%) i Općine Vrbnik (5,08%).

Tijela društva su skupština i uprava koju čini jedan direktor.

Skupštinu čine gradonačelnik i općinski načelnici svih sedam osnivača.

Direktora društva imenuje skupština društva na razdoblje od 4 godine. Direktor vodi poslove društva samostalno i obavlja sve poslove koje nisu u djelokrugu rada Skupštine društva.

Dokumenti koji sadrže informamcije nalaze se u arhivi poslovne zgrade u sjedištu Društva.

AKTI U NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE

1.društveni ugovor

2.poslovnik o svom radu

3. pravilnici

4.odluke, zaključci

5.dugoročni, razvojni, godišnji planovi poslovanja, financijski godišnji izvještaj

AKTI U NADLEŽNOSTI DIREKTORA

1. opći i pojedinačni akti o poslovanju

2. odluke, zaključci

3. pravilnici

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji podnosi se službeniku za informiranje Ponikve d.o.o. Krk:

1.pisanim putem na adresu: Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 Krk

2.elektroničkom poštom na adresu: andjela.borojevic@ponikve.hr

3.telefaksom na broj: 051 654 602

4.telefonom na broj: 051 654 666 (centrala); 051 654 613

5.na zapisnik na adresi Društva: radnim danom od 8 do 13 sati (u dogovoru sa službenikom za informiranje)

Korisnik prava na pristup informaciji obvezan je u podnesku koji podnosi pisanim putem navesti naznaku: »Zahtjev za pristup informaciji«.

Zahtjev za pristup informaciji obvezno mora sadržavati:

1.naziv i sjedište tijela javne ovlasti kojemu se zahtjev podnosi

2.podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

3.ime i prezime i adresa fizičke osobe - podnositelja zahtjeva

4.tvrtka, naziv i sjedište pravne osobe - podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razlog zbog kojega traži pristup informaciji. U zahtjevu može predložiti način na koji će Društvo učiniti informaciju dostupnom. Obrazac zahtjeva nalazi se na web stranicama Društva.

VISINA NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA INFORMACIJU

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za ostvarivanje prava na pristup informaciji određuje se prema cjeniku koje utvrđuje Agencija za zaštitu osobnih podataka u Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji se objavljuju u Narodnim novinama, a može im se pristupiti na web stranicama Društva.

Društvo će podnostitelju zahtjeva ispostaviti račun o stvarnim troškovima za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

TABLICA INFORMACIJA

Tablica informacija sadrži sljedeće rubrike:

1.Informacija: tip informacije

2.Sadržaj: detaljnije opisuje pojedini tip informacije

3.Dostupnost: sadrži namjenu i način osiguravanja na pristup informaciji i to:

A - informamcije dostupne javnosti bez posebnog zahtjeva (objave na web stranicama Društva, akti objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, FINA, elektronički oglasnik javne nabave, javna priopćenja u medijima,obavijesti, javne zemljišne knjige)

B - informamcije dostupne korisnicima prava na informamciju na njihov zahtjev

C - informamcije koje nisu dostupne javnosti u skladu s odredbom čl. 8. Zakona o pravu na pristup informaciji

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr