SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD PONIKVE D.O.O
Moscenicka_draga-001

4.

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05, 41/08) i članka 13. Društvenog ugovora Ponikve d.o.o. Krk - pročišćeni tekst 2007. godine, Skupština društva donijela je dana 22. studenoga 2011. godine

OPĆE i TEHNIČKE UVJETE ISPORUKE
VODNIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju se međusobni odnosi između isporučitelja vodnih usluga (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj) i korisnika vodnih usluga (u daljnjem tekstu: korisnik) na području Grada Krka, Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik (u daljnjem tekstu: jedinice lokalne samou

prave) na čijem području isporučitelj obavlja djelatnost vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Opći uvjeti sadržavaju odredbe o:

. postupku izdavanja suglasnosti i osiguravanju uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine

. tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja (posebni uvjeti priključenja)

. kvaliteti opskrbe vodnim uslugama

. pravima i obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga

. uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga

. uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga

. postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga

. tehničko-tehnološke uvjete za ugradnju vodomjera

II. ZNAČENJE IZRAZA I POJMOVA

Članak 2.

(1) Isporučitelj vodnih usluga je komunalno trgovačko društvo PONIKVE d.o.o. KRK, Vršanska 14. Isporučitelj vodnih usluga u 100% je vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

(2) Korisnik vodnih usluga je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s isporučiteljem sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga ili je na temelju ovih Općih uvjeta izjednačena s tom osobom.

(3) Javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda namjenjenih ljudskoj potrošnji, kondicioniranje, isporuka do krajnjeg korisnika i upravljanje građevinama javne vodoopskrbe.

(4) Javni vodoopskrbni sustav ima uređeno i zaštićeno izvorište te građevine javne vodoopskrbe koje su u vlasništvu javnog isporučitelja (u daljnjem tekstu: vodoopskrbni sustav).

(5) Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrade mulja nastalog u procesu pročišćavanja, upravljanje građevinama javne odvodnje. Javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz sepričkih i sabirnih jama.

(6) Sustav javne odvodnje obuhvaća kanalizacijske kolektore, crpne stanice, retencijske bazene, sigurnosne preljeve, uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i podmorske ispuste. Sustav javne odvodnje u vlasništvu je javnog isporučitelja (u daljnjem tekstu: kanalizacijski sustav).

(7) Priključak na vodoopskrbni sustav čini ogranak na vodovodnoj mreži, zasun s uličnom kapom, dovodna cijev do vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, zaporni ventil ispred vodomjera, zaporni ventil s ispustom iza vodomjera, vodomjer, nepovratni ventil i spojni komadi.

(8) Vodomjerno okno služi za smještaj vodomjera, a u pravilu se gradi na privatnoj nekretnini dostupnoj s javne površine i mora biti pokriveno odgovarajućim tipskim poklopcem s nazivom »Ponikve«. U slučaju da vodomjerno okno nije moguće smjestiti na dijelu privatne površine, smješta se na javnoj uz suglasnost jedinice lokalne samouprave.

(9) Interna vodovodna mreža sastoji se od vodovodnih cijevi s pripadajućim uređajima počev od vodomjera koji služi za mjerenje potrošnje vode na nekretnini, pa nadalje.

(10) Vodmjer služi za mjerenje potrošnje vode, a nalazi se neposredno na završetku spojnog voda priključka. U vlasništvu je korisnika vodne usluge.

(11) Premještaj vodovodnog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog vodomjera i prekidom pružanja vodne usluge putem priključka s kojeg je demontiran vodomjer.

(12) Odvojenje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.)

(13) Kanalizacijski priključak je spoj sustava interne i javne odvodnje, a sastoji se od priključnog cjevovoda na sustav javne odvodnje. Priključni cjevovod spaja se na revizijsko okno kanalizacijskog kolektora ili direktno na kanalizacijski kolektor.

(14) Premještaj kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s prekidom odvodnje otpadnih voda putem ranije izvedenog priključka.

(15) Odvojenje kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.)

(16) Sustav interne odvodnje sastoji se od cjevovoda s pripadajućim građevinama i uređajima (crpna stanica, odvajač masti i ulja) počev od nekretnine korisnika zaključno sa sekundarnim revizijskim oknom u pravilu smještenim na privatnoj nekretnini. Iznimno, u slučaju posebnih terenskih uvjeta, sekundarno revizijsko okno može se izgraditi uz rub javne površine kao dio sustava interne odvodnje.

(17) Nekretnina je izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje se u katastarskoj evidenciji vodi pod određenim brojem, neovisno da li je u vlasništvu jedne ili više osoba.

(18) Posebni dio zgrade jest dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu za koju je to svojstvo utvrdilo nadležno upravno tijelo i u kojoj se troši voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(19) Neovlaštena (nelegalna) potrošnja predstavlja korištenje javnog vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava suprotno odredbama ovih Općih uvjeta.

Članak 3.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine investitor je svih radova oko izgradnje i održavanja interne vodovodne mreže te odgovara za pravilno funkcioniranje te mreže. Prilikom izgradnje interne vodovodne mreže investitor se dužan pridržavati postojećih propisa o projektiranju i građenju, odredaba ovih Općih uvjeta te odredaba iz posebnih uvjeta.

Članak 4.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine investitor je svih radova oko izgradnje i održavanja sustava interne odvodnje te odgovara za pravilno funkcioniranje tog sustava. Prilikom izgradnje sustava interne odvodnje investitor se dužan pridržavati postojećih propisa o projektiranju i građenju, odredaba ovih Općih uvjeta te odredaba iz posebnih uvjeta.

Članak 5.

Javni isporučitelj vodne usluge može ograničiti potrošnju vode zbog poremećaja u vodoopskrbi, uz suglasnost Skupštine društva.

Korisnici su se dužni pridržavati uputa o racionalnom trošenju vode.

Javni isporučitelj vodne usluge može privremeno ili povremeno obustaviti opskrbu vodom, opskrbljujući potrošače samo količinama koje su nužne za udovoljenje mini

malnim higijensko-sanitarnim potrebama, ako se korisnici ne pridržavaju uputa o racionalnom korištenju vode.

Javni isporučitelj vodne usluge ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog provođenja mjera i radnji iz čl. 5. ovih Općih uvjeta.

III. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI I OSIGURAVANJE UVJETA NA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

3.1. Projektiranje

Članak 6.

Osnova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju javnog vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava su dokumenti uređenja prostora, posebni zakoni i propisi doneseni na temelju zakona, Vodoopskrbni plan otoka Krka, zajednički i pojedinačni razvojni planovi i smjernice jedinica lokalne samouprave.

3.2. Izgradnja

Članak 7.

Javni isporučitelj vodne usluge je u pravilu investitor izgradnje svih građevina i uređaja javnog vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava (vodnih građevina) na otoku Krku.

Javni vodoopskrbn i kanalizacijski sustavi mogu se graditi na osnovu prostorno-planske dokumentacije u skladu s važećim propisima o gradnji.

Članak 8.

Vodovodne cijevi postavljaju se u rovu minimalne dubine 100 cm od tjemena cjevi odnosno širine dna rova 60 cm. Vrstu i debljinu obloge oko cijevi određuje projektant u ovisnosti o vrsti materijala cjevovoda.

Razmak između cjevovoda javnog vodovoda i ostalih podzemnih instalacija (električnog, HT kabela i kanalizacijskih cijevi) u uzdužnom (vodoravnom) pravcu mora iznositi najmanje 50 cm, a u uspravnom (vertikalnom) najmanje 30 cm. Kod poprečnog križanja s vodovodnom cijevi kabeli moraju biti u zaštitnoj cijevi i označeni signalnom trakom.

Vodovodne cijevi ne smiju biti postavljene kroz revizijska okna kanalizacije.

Javni isporučitelj ne odgovara za štete nastale poduzimanjem radnji u cilju održavanja javnog vodoopskrbnog sustava, ako se ostali investitori podzemnih instalacija nisu pridržavali tehničkih uvjeta utvrđenih u prethodnim stavcima ovog članka.

Članak 9.

Za izgradnju javnog vodoopskrbnog sustava, zbog specifičnosti kraškog terena, upotrebljavaju se u pravilu cijevi izrađene od nodularnog lijeva (ductil) s unutrašnje strane presvučen cementnim mortom ili PVC zaštitom, a sa vanjske strane zaštićen cinkom i bitumenskim premazom. Iznimno, ako se radi o manjim ograncima, mogu se upotrebljavati i pocinčane cijevi profila do 50 mm s dodatnom bitumenskom zaštitom.

Armatura u javnom vodoopskrbnom sustavu mora biti tipizirana.

Članak 10.

Kanalizacijske cijevi postavljaju se u rovu, minimalne dubine 100 cm od tjemena cijevi, širine dna rova 80 cm. Iznimno, dubina može biti manja u starim jezgrama naselja ili na pješačkim površinama.

Članak 11.

Za izgradnju sustava javne odvodnje u pravilu se koriste rebraste PEHD cijevi te montažna PEHD reviziona okna.

Iznimno, ako se cijevi postavljaju na području pod utjecajem mora, koriste se cijevi od nodularnog ljeva (ductil sa PE zaštitom), a kod tlačnih kanalizacijskih cjevovoda koriste se cijevi od nodularnog lijeva (ductil).

U slučaju kada se zbog terenskih uvjeta ne mogu ugraditi montažna okna, izvode se armirano-betonska okna.

3.3. Posebni uvjeti priključenja

Članak 12.

Isporučitelj javne vodne usluge izdaje posebne uvjete priključenja za sve zahvate u prostoru za koje se prema posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji izdaje lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja odnosno drugi akt na temelju kojeg se dopušta gradnja.

Posebnim uvjetima priključenja određuju se tehnički zahtjevi kojima mora udovoljiti građevina da bi se njezini interni vodovi mogli priključiti na komunalne vodne građevine.

Članak 13.

Javni isporučitelj vodne usluge dužan je u roku od 15 dana od uvida u idejni projekt građevine izdati posebne uvjete priključenja.

Članak 14.

Ovisno o uzroku potrebe prelaganja cjevovoda zbog zahvata u prostoru, troškove prelaganja snosi pravna ili fizička osoba koja je prouzrokovala prelaganje.

3.4. Potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja

Članak 15.

Javni isporučitelj vodne usluge u postupku ishodovanja akta na temelju kojeg se dopušta građenje sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji, potvrdom o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja potvrđuje da je akt kojim se dopušta građenje, sukladan izdanim posebnim uvjetima priključenja.

Potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja važi koliko i akt kojim se dopušta građenje.

Članak 16.

Javni isporučitelj vodne usluge dužan je izdati potvrdu o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja u roku od 15 dana od uvida u glavni projekt.

IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČIVANJA NA JAVNI SUSTAV

4.1. Opći uvjeti priključenja

Članak 17.

Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine podnosi zahtjev za priključenje iste na javni vodoopskrbni sustav odnosno sustav javne odvodnje isporučitelju vodne usluge.

Uz zahtjev je dužan priložiti sljedeće dokumente:

. kopiju pravomoćnog akta o gradnji i na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji

. kopiju katastarskog plana 1:1000

. dozvolu nadležnog tijela za prekop ceste

. vlasnički list (kupoprodajni ugovor)

. kopiju osobne iskaznice i OIB

. rješenje nadležnog tijela o kućnom broju građevine koja se priključuje

. suglasnost jedinice lokalne samouprave o priključenju na javni vodoopskrbni i kanalizacijski sustav

Uz zahtjev za poljoprivredni priključak dužan je priložiti sljedeće dokumente:

. vlasnički list (kupoprodajni ugovor) ili ugovor o najmu (zakupu) zemljišta

. kopiju osobne iskaznice i OIB

. suglasnost jedinice lokalne samouprave o priključenju na javni vodoopskrbni sustav

4.2. Uvjeti priključenja na javni vodoopskrbni sustav

Članak 18.

Vodoopskrbni priključak može biti stalni, privremeni- gradilišni i poljoprivredni.

Članak 19.

Izvedbu vodovodnog priključka odobrava javni isporučitelj vodne usluge.

Javni isporučitelj vodne usluge utvrđuje tehničke i ostale uvjete za priključenje na javni vodoopskrbni sustav i izvedbu vodovodnog priključka.

Montažu priključka zaključno s ventilom iza vodomjera izvodi javni isporučitelj, nakon što je vlasnik građevine ili druge nekretnine podnio pisani zahtjev sa svim predviđenim prilozima, izrađeno tehničko rješenje te izvršio pripremne radnje (zemljani i građevinski radovi) i uplatio predujam troškova priključka.

Članak 20.

Vlasniku građevine odnosno druge nekretnine vodovodni priključak odobrava se kao stalni priključak nakon što su se ispunili svi uvjeti utvrđeni u posebnim uvjetima priključenja i potvrdi o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.

Vlasniku građevine sa više samostalnih uporabnih cjelina, vodovodni priključak odobrava se kao privremeni- gradilišni priključak sve do ispunjenja svih posebnih uvjeta utvrđenih u posebnim uvjetima priključenja i potvrdi o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja, ali najduže dvije godine.

Nakon ispunjenja svih uvjeta navedenih u st. 2. ovog članka, vlasnik građevine sa više samostalnih uporabnih cjelina dužan je, prije stavljanja istih u funkciju, ishoditi promjenu privremenog-gradilišnog priključka u stalne vodovodne priključke, za svaku samostalnu uporabnu cjelinu posebno.

Vlasnik građevine dužan je uz zahtjev za promjenu priključka u stalni dostaviti broj samostalnih uporabnih cjelina.

Članak 21.

Vlasniku ili drugom zakonitom korisniku zemljišta može se odobriti priključenje istog isključivo kao privremeni poljoprivredni priključak pod sljedećim uvjetima:

. da je zemljište privedeno poljoprivrednoj namjeni odnosno da se obrađuje

. priključenje iz javne mreže

. priključenje iz magistralnih-transportnih cjevovoda na cijev (nodularni ljev) odnosno iz vodovodnog okna (na ostale materijale)

. uz prethodnu suglasnost jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina

Članak 22.

Svaka nekretnina mora biti priključena na javnu vodoopskrbnu mrežu izravnim priključkom.

U slučaju kad to nije moguće izvesti, podnositelj zahtjeva za priključenje dužan je postupiti sukladno odredbama zakona koji uređuje vlasništvo i druga stvarna prava radi osnivanja služnosti vodova na tuđoj nekretnini kao poslužnoj.

Članak 23.

U već izgrađenim građevinama, pod uvjetom da postoje tehničke mogućnosti izvedbe, odobrit će se odvojenje vodovodnog priključka tako da svaki dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ima svoj vodomjer.

4.3. Uvjeti za priključenje na javni kanalizacijski sustav

Članak 24.

Nekretnina u pravilu ima jedan kanalizacijski priključak.

U građevini sa više samostalnih uporabnih cjelina koja je podijeljena po vertikali u dva ili više dijelova, svaka vertikala odnosno dio može biti spojena na kanalizacijski sustav posebnim kanalizacijskim priključkom.

Članak 25.

Kanalizacijski priključak je stalni, a izuzetno može biti privremeni i to za privremene građevine odnosno za potrebe privremenog koristenja vode.

Članak 26.

Vlasniku građevine odnosno druge nekretnine kanalizacijski priključak odobrava se nakon što su se ispunili svi uvjeti utvrđeni u posebnim uvjetima priključenja i potvrdi o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.

4.4. Tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje na javni vodoopskrbni sustav

Članak 27.

Vodomjeri se ugrađuju u vodomjerno okno (šahtu) u pravilu smješteno na privatnoj nekretnini dostupno s javne površine, a položaj određuje javni isporučitelj vodne usluge.

U slučaju da vodomjerno okno nije moguće smjestiti na dijelu privatne nekretnine, smješta se na javnoj površini uz suglasnost jedinice lokalne samouprave.

Članak 28.

Vrstu i mjesto vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje stručna služba isporučitelja vodnih usluga, vodeći računa o interesima potrošača i tehničkim mogućnostima.

Najmanja dubina ukopavanja cijevi za vodovodni priključak je 60 cm (do vrha cijevi).

Za vodovodne priključke čiji je promjer do 50 mm zaključno, u pravilu se upotrebljavaju pocinčane ILI PEHD cijevi, a za priključke većeg promjera cijevi od nodularnog lijeva.

Članak 29.

Priključak se sastoji od spoja na priključnoj cijevi, ogranka na vodovodnoj mreži, zasuna s uličnom kapom, dovodne cijevi i vodomjernog okna sa standardnim poklopcem u kojemu se nalazi: zaporni ventil ispred vodo

mjera, zaporni ventil s ispustom iza vodomjera, vodomjera, nepovratnog ventila i spojnih komada.

Vodomjerno okno za jednostavne građevine ima dimenzije 60 x 40 x 70 cm.

Dimenzije za vodomjerno okno za građevine sa dva ili više samostalnih uporabnih cjelina dimenzije utvrđuje stručna služba isporučitelja vodnih usluga ovisno o tehničkim zahtjevima konkretnog slučaja.

U vodomjerno okno se ugrađuje vodomjer odgovarajućeg promjera ovisno o konkretnom slučaju.

Članak 30.

Ako je pritisak u javnoj mreži veći od 0,6 MPa (6 bara) potrebno je ugraditi ventil za smanjenje tlaka (reducir tlaka).

Članak 31.

Građevine se na javni vodoopskrbni sustav priključuju ugradnjom vodomjera za daljinsko očitavanje.

Članak 32.

Vlasnik koji gradi građevinu sa stambenim i poslovnim prostorom, dužan je osigurati mjerenje utroška vode ugradnjom vodomjera posebno za stambeni, a posebno za poslovni prostor.

Ako građevina mora imati i hidrantski vod, za njega se izvodi odvojeni priključak (ogranak) s vodomjerom.

Članak 33.

Zabranjeno je svako postavljanje odvojaka na vodoopskrbni priključak ispred vodomjera iz pravca dovoda vode.

Članak 34.

Javni isporučitelj vodne usluge neće priključiti nove korisnike na javni vodoopskrbni sustav ako se time pogoršava vodoopskrba postojećih korisnika.

4.4. Tehničko-tehnološki uvjeti priključenja na sustav javne odvodnje

Članak 35.

Minimalni profil kanalizacijskog priključka određuje se na temelju hidrauličkog proračuna i ne može biti manji od 1 150 mm.

Članak 36.

Kanalizacijski priključak se izvodi od sekundarnog revizijskog okna koje pripada sustavu interne odvodnje i završava spojem na revizijsko okno kanalizacijskog kolektora ili spojem na cijev.

Kota nivelete kanalizacijskog priključka u revizijskom oknu mora biti iznad nivelete kanalizacijskog kolektora za min 1/3 profila kanalizacijskog kolektora.

Kanalizacijski priključak dio je sustava javne odvodnje i izvodi ga isporučitelj vodne usluge. Izuzetak su stari kanalizacijski kolektori kod kojih nisu izvedeni kanalizacijski priključci pa ih o svom trošku mora izvesti vlasnik građevine ili druge nekretnine koja će se spojiti na sustav javne odvodnje.

4.5. Troškovi priključivanja i održavanja

Članak 37.

Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine investitor je svih radova oko izgradnje, premještanja, odvojenja i održavanja individualne vodovodne mreže i kanalizacijskog sustava te odgovara za njihovo pravilno funkcioniranje.

Sve troškove izgradnje priključka, premještaja odvojenja i održavanja snosi podnositelj zahtjeva odnosno vlasnik.

Troškove priključka utvrđuje javni isporučitelj vodne usluge na temelju cijene izvršenih radova i ugrađenog materijala.

Podnositelj zahtjeva za vodoopskrbni i kanalizacijski priključak građevine odnosno druge nekretnine na javni sustav dužan je prije izvedbe predujmiti financijska sredstva za izvođenje radova.

Nakon završetka radova i izvedbe priključka javni isporučitelj vodne usluge će izvršiti okončani obračun.

Priključenje nekretnine na javni sustav neće se izvršiti sve dok podnositelj zahtjeva ne podmiri troškove priključenja i ne ispuni posebne uvjete priključenja.

Članak 38.

Održavanje vodovodnog priključka od spoja na glavni vod do vodomjera pada na teret javnog isporučitelja vodne usluge, a od vodomjera prema građevini, zajedno s vodomjerom, popravci i održavanje padaju na teret korisnika.

Održavanje kanalizacijskog priključka pada na teret isporučitelja usluge.

Članak 39.

Javni isporučitelj vodne usluge nadzire pravilno održavanje vodomjera.

Javni isporučitelj vodne usluge dužan je sukladno važećim propisima u zakonom utvrđenim rokovima umjeravati vodomjere.

Korisnik ima pravo zahtijevati kontrolu ispravnosti vodomjera i prije roka zakonom predviđenog za umjeravanje vodomjera.

Ako se kontrolom iz prethodnog stavka utvrdi da je vodomjer ispravan, troškove kontrole snosi korisnik.

Ako se kontrolom iz st. 3. ovog članka utvrdi da je vodomjer neispravan, troškove kontrole snosi javni isporučitelj vodne usluge, a obračun potrošnje vode utvrđuje na temelju prosječne potrošnje u istom razdoblju prethodne dvije godine, a za nove korisnike na temelju dotadašnje prosječne potrošnje.

Članak 40.

Vodomjer mora biti zaštićen od smrzavanja, topline te od površinskih i podzemnih voda.

Štetu nastalu na vodomjeru zbog nepravilnog održavanja vodomjernog okna snosi vlasnik vodovodnog priključka odnosno korisnik.

4.6. Interna vodovodna instalacija

Članak 42.

Internu vodovodnu instalaciju nekretnine čine: vodomjer, vodovodne cijevi, ventili, uređaji za povećanje ili smanjenje tlaka vode (ako postoji potreba za ugradnjom).

Članak 43.

Uređaj za povećanje tlaka vode ne smije se spojiti direktno na javni vodovodni sustav već preko rezervara bez tlaka, kako se ne bi pogoršala vodoopskrba ostalih potrošača na tom području.

Uređaj za povećanje tlaka vode postavlja i održava o svom trošku korisnik.

Članak 44.

Na području na kojem ne postoji izgrađen javni vodoopskrbni sustav, razvod vodovodnih instalacija unutar građevine mora biti takav da svaka samostalna uporabna cjelina (stan, poslovni prostor i sl.) ima izgrađen interni vodovod sa zasebnom horizontalom-vertikalom.

4.7. Sustav interne odvodnje

Članak 45.

Sustav interne odvodnje izvodi se kao razdjeli sustav na temelju propisane dokumentacije, prema važećim normama i propisima.

Sustav interne odvodnje može biti gravitacijski i tlačni.

Projekt sustava interne odvodnje mora biti usklađen sa sustavom javne odvodnje.

Članak 46.

Sustav interne odvodnje mora biti nepropusan i izveden na način koji osigurava otjecanje otpadnih voda iz nekretnine bez taloženja i onemogućava povrat otpadnih voda iz sustava javne odvodnje.

Javni isporučitelj ne odgovara za štete koje nastanu zbog povrata otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne odvodnje.

Članak 47.

Paramteri kvalitete otpadnih voda iz interne kanalizacije prije upuštanja u sustav javne odvodnje moraju zadovoljiti odredbe Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Članak 48.

Na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje, obvezna je izgradnja sabirnih i septičkih jama u skladu s Odlukom o sanitarnoj zaštiti izvorišta vode za piće, Odlukama o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda sa područja jedinica lokalne samouprave otoka Krka te drugim aktima nadležnih tijela.

Članak 49.

Izgradnja sabirnih i septičkih jama obvezna je i na području na kojemu je izgrađen sustav javne odvodnje ako nema tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje građevine.

V. KVALITETA OPSKRBE VODNIM USLUGAMA

Članak 50.

Isporučitelj javne vodoopskrbe dužan je isporučivati zdravstveno ispravnu vodu za piće koja odgovara važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Nadzor nad kvalitetom vode za piće obavlja isporučitelj usluge putem vlastitog laboratorija.

Nositelje monitoringa vode za piće je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a izvršitelj monitoringa je Nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko goranske županije Rijeka.

Članak 51.

Kontrola kvalitete vode za piće vrši se:

. na izvorištu prije procesa obrade

. nakon procesa obrade odnosno dezinfekcije

. u vodospremama

. u vodoopskrbnoj mreži do vodomjera

Isporučitelj javne vodoopskrbe mora imati organiziran sustav samokontrole.

Sustav samokontrole mora se uspostaviti na osnovi HACCP sustava koji omogućava prepoznavanje kontrolnih kritičnih točaka u cjelokupnom sustavu zahvaćanja, obrade i isporuke vode odnosno moraju odrediti mjesta i učestalost uzorkovanja.

Na pisani zahtjev korisnika vodne usluge isporučitelj je dužan omogućiti uvid u izvješće ovlaštenog laboratorija o izvršenoj analizi.

Isporučitelj je obvezan jednom godišnje javno objaviti rezultate analiza kvlaitete vode za piće i to na svojim internetskim stranicama.

Članak 52.

U slučaju da zbog određenih prirodnih ili ljudskih aktivnosti voda za piće nije zdravstveno ispravna, isporučitelj je dužan odmah obavijestiti korisnike o zdravstvenoj neispravnosti vode za piće kao i o nužnim mjerama koje je potrebno poduzeti da bi se mogla koristiti za piće.

Ako se u slučaju iz st.1. ovog članka voda ne može koristiti duže od 12 sati, isporučitelj je dužan osigurati vodoopskrbu korisnika putem autocisterni ili na drugi način, sve do uspostave redovite vodoopskrbe.

VI. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA I KORISNIKA

6.1. Prava i obveze isporučitelja vodnih usluga

Članak 53.

Javni isporučitelj vodnih usluga je obvezan uredno i kontinuirano opskrbljivati korisnike zdravstveno ispravnom vodom za piće.

U slučaju obustave vodnom uslugom dužom od 1 sata, a koji se ne može predvidjeti, javni isporučitelj vodnih usluga je dužan o tome odmah obavijestiti korisnike putem sredstava javnog priopćavanja.

U slučaju planirane obustave vodne usluge javni isporučitelj vodnih usluga će o terminu i dužini prekida korisnike obavijestiti najmanje 12 sati ranije putem sredstava javnog priopćavanja, a jedinice lokalne samouprave 24 sata ranije pisanim putem (e-mail, fax).

U slučaju prekida vodne usluge dužeg od 12 sati javni isporučitelj vodnih usluga će osigurati privremenu vodoopskrbu, za najosnovnije potrebe, auto-cisternama.

Članak 54.

U slučaju prekida vodne usluge zbog kvara na mreži, javni isporučitelj vodnih usluga se obvezuje otkloniti kvar u roku od 24 sata.

U slučaju većeg kvara, koji iziskuje angažiranje trećih, javni isporučitelj vodnih usluga se obvezuje otkloniti kvar u roku od 48 sati.

Članak 55.

U slučaju zdravstvene neispravnosti vode za piće, javni isporučitelj vodnih usluga će hitno poduzeti sve potrebne radnje za uklanjanje uzroka neispravnosti.

O zdravstvenoj neispravnosti vode za piće potrošači će biti informirani putem sredstava javnog priopćavanja.

Za vrijeme zdravstvene neispravnosti vode za piće, javni isporučitelj vodnih usluga će osigurati dostavu vode auto- cisternama ili će obavijestiti potrošače o mogućem načinu upotrebe vode.

Članak 56.

Javni isporučitelj vodnih usluga se obvezuje:

. da će izdati posebne uvjete priključenja i potvrdu o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja u roku od

15 dana od uvida u idejno rješenje odnosno akt kojim se dopušta građenje

. da će izvršiti priključenje na javni vodoopskrbni sustav u roku od 15 radnih dana od ispunjenja svih uvjeta

. da će osigurati minimalni pritisak na vodomjeru od 1,5 bara

. u slučaju potrebe izraditi tehničko rješenje za priključenje na sustav javne odvodnje te izvršiti nadzor nad izvođenjem građevinskih i monterskih radova za taj priključak

. izvršiti nadzor izvedenog kanalizacijskog priključka

. da će, ako uoči znatnije povećanje »potrošnje« od uobičajene (više od 300%) o tome pismenim putem obavijestiti korisnika

. osigurati kontinuiranu odvodnju iz sustava javne odvodnje, pročišćavanje i ispušptanje otpadnih voda u prijemnik

. nadzirati rad sustava javne odvodnje

. redovno i interventno čistiti sustav javne odvodnje

. da će odgovoriti na svaki pismeni upit ili žalbu u roku od 15 dana

. da će primiti sve usmene upite i žalbe na telefon dežurne službe (051/654-600) te na njih usmeno ili pismeno odgovoriti, u ovisnosti o karakteru poziva, u roku od 10 radnih dana.

6.2. Obveze korisnika

Članak 57.

Korisnik je dužan:

. održavati vodovodni priključak s vodomjernim oknom i vodomjerom te otklanjati sve tehničke i druge nedostatke kao i oštećenja

. izvesti sekundarno revizijsko okno prema utvrđenim uvjetima i uputama isporučitelja vodnih usluga

. održavati sustav interne odvodnje

. obavijestiti javnog isporučitelja vodnih usluga ako uoči oštećenje vodovodnog priključka, javne vodovodne mreže, kanalizacijskog priključka i sustava javne odvodnje

. omogućiti ovlaštenoj osobi javnog isporučitelja vodnih usluga pristup vodomjernom oknu i vodomjeru u svakom trenutku

. podmirivati račune za komunalne vodne usluge u skladu s aktima koji uređuju način plaćanja i visinu cijena usluga i važećeg cjenika komunalnih vodnih usluga

. obavijestiti javnog isporučitelja vodnih usluga o promjeni vlasništva, adrese i sl. u roku od 15 dana

. zatražiti stalni priključak za građevine sa više stambenih ili poslovnih jedinica prije stavljanja građevine u funkciju (prodaje).

VII. UVJETI MJERENJA, OBRAČUNA i NAPLATE VODNIH USLUGA

Članak 58.

Obračun vodnih usluga plaća se javnom isporučitelju vodne usluge na način utvrđenim ovim Općim uvjetima.

Obveznik plaćanja cijene vodne usluge je korisnik tj. svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik nekretnine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s isporučiteljem vodne usluge sklopila ugovor o isporuci vodne usluge ili se prema općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga smatra da je sklopila ugovor o isporuci vodne usluge.

Članak 59.

Korisnik račun za vodnu uslugu plaća na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 60.

Rok za podmirenje računa za vodnu uslugu za kućanstva je 20 dana, a za gospodarstvo 15 dana od ispostave računa.

Ako korisnik ne plati račun u roku iz st. 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 61.

Korisnik je dužan pismeno izvjestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Promjena obvezuje isporučitelja vodne usluge od dana primitka iste.

Članak 62.

Korisnik ima pravo prigovora na obračun vodne usluge u pisanom obliku u roku od 30 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj vodne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj vodne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 63.

U slučaju neispravnosti vodomjera iz bilo kojeg razloga, obračun vodne usluge ispostavlja se korisniku na osnovi utroška vode u dvije prethodne godine.

Članak 64.

Isporučitelj vodne usluge može na pisani zahtjev osloboditi korisnika plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200 m3, ako je zbog kvara uzrokovanog višom silom istekla količina vode više od 200 m3 u jednom mjesecu.

Ako je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta korisnika da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od termičkih udara, isporučitelj neće osloboditi korisnika obveze plaćanja vodne usluge.

Ako je korisnik vodu iz interne instalacije koristio za gašenje požara, isporučitelj neće naplatiti taj utrošak ako korisnik pismeno prijavi požar u roku od 8 dana od njegovog nastanka.

Članak 65.

Stanje na vodomjeru očitavaju radnici isporučitelja vodne usluge odnosno osobe koje ovlasti isporučitelj.

Očitavatelj je dužan, nakon očitavanja vodomjera spremište vratiti u prvobitno stanje.

Članak 66.

Korisnik je dužan očitavatelju vodne usluge omogućiti očitavanje i kontrolu vodomjera i spremišta vodomjera.

7.1. Obračun vodne usluge javne vodoopskrbe

Članak 67.

Isporučitelj vodne usluge korisniku ispostavlja račun za potrošnju javne vodoopskrbe koji se sastoji od:

. fiksnog dijela osnovne cijene utvrđenog u apsolutnom mjesečnom iznosu koji plaća svaki korisnik u obračunskom razdoblju neovisno o potrošnji

. varijabilnog dijela osnovne cijene utvrđenog prema broju kubičnih metara m3 isporučene vode očitane na vodomjeru i važeće cijene m3 vode za korisnike u stambenim / poslovnim prostorima

. cijene vode za socijalno ugrožene građane u količini nužnoj za osnovne potrebe kućanstva.

Članak 68.

Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe korisnicima usluge u stambenim objektima sa više stambenih jedinica i jednim vodomjerom ispostavlja račun koji se sastoji od dva dijela kako je to utvrđeno u čl. 67. Općih uvjeta.

Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe plaća svaki korisnik usluge u svakoj stambenoj jedinici.

Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe korisnicima iz st. 1. ovog članka Isporučitelj vodne usluge može rasporediti na jedan od sljedećih načina:

1. obračun ukupne potrošnje vode, očitane na zajedničkom vodomjeru dostavlja se na jednom računu za cijeli stambeni objekt (korisnici usluge u stambenim jedinicama su solidarni dužnici ukupne potrošnje vode na zajedničkom mjerilu)

2. obračun ukupne potrošnje vode, očitane na zajedničkom vodomjeru razmjerno se raspoređuje na svakog korisnika usluge koji je vlasnik (ili korisnik) stambene jedinice prema ključu raspodjele koji su utvrdili korisnici i dostavlja mjesečno na računu za svakog korisnika usluge u stambenoj jedinice posebno

Ako se obračun varijabilnog dijela osnovne cijene vodne usluge javne vodooopskrbe vrši prema st. 3. točki 1. ovog članka korisnici usluge u stambenim jedinicama su dužni isporučitelja pisano obavijestiti o svom ovlaštenom predstavniku koji će u ime stambenog objekta primati račune za vodne usluge.

Ako korisnici vodnih usluga ne obavijeste isporučitelja o ovlaštenom predstavniku, račun se ispostavlja bilo kojem od korisnika usluge.

Ako se obračun varijabilnog dijela osnovne cijene vodne usluge vrši prema st. 3. točki 2. ovog članka, korisnici usluge dužni su ključ raspodjele dostaviti jednom mjesečno najkasnije do 22. u tekućem mjesecu, a u protivnom će isporučitelj vodne usluge primjeniti podatke i način obračuna iz prethodnog mjeseca.

Članak 69.

Isporučitelj vodne usluge javnu vodoopskrbu vrši i autocisternama u područjima bez javnog vodoopskrbnog sustava.

Pravo na subvencioniranu cijenu vodne usluge iz st.1.ovog članka u skladu s odredbom čl. 71. st. 2. ovih Općih uvjeta imaju kućanstva čiji član (nositelj) ima prebivalište na otoku Krku i to do 20 m3 mjesečno odnosno 150 m3 godišnje po kućanstvu.

Članak 70.

Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe utvrđuje se Odlukom o osnovnoj cijeni vodnih usluga.

Cijena vodne usluge za socijalno ugrožene građane utvrđuje se Odlukom o osnovnoj cijeni vodnih usluga.

Cijena m3 javne vodoopskrbe autocisternama utvrđuje se Odlukom o osnovnoj cijeni vodnih usluga.

Članak 71.

Socijalno ugroženi građani plaćaju 2 m3 vode po članu kućanstva mjesečno u iznosu od 60% od utvrđene osnovne cijene javne vodoopskrbe.

Korisnici plaćaju m3 vode isporučene autocisternom po prosječnoj cijeni vode u Primorsko-goranskoj županiji (koja sadrži naknade za zaštitu i korištenje voda), uvećanoj za porez na dodanu vrijednost, sukladno propisima koji uređuju postupak i način opskrbe otočnih kućanstava vodom za piće brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom.

Jedinice lokalne samouprave dostavljaju isporučitelju vodne usluge popis socijalno ugroženih građana i popis kućanstava čiji nositelj ima prebivalište na otoku Krku.

Članak 72.

Na računu vodne usluge posebno se iskazuje naknada za razvoj koja se naplaćuje od korisnika (obveznika plaćanja cijene javne vodoopskrbe) na području jedinice lokalne samouprave koja je u skladu s odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva odlukom nadležnog tijela uvela obvezu plaćanja naknade za razvoj u svrhu izgradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu izgradnje.

7.2. Obračun odvodnje otpadnih voda (fekalna kanalizacija)

Članak 73.

Isporučitelj vodne usluge korisniku ispostavlja račun za vodnu uslugu odvodnje otpadnih voda koji se sastoji od dva dijela:

. fiksnog dijela cijene utvrđenog u apsolutnom mjesečnom iznosu koji plaća svaki korisnik u obračunskom razdoblju neovisno o potrošnji

. varijabilnog dijela cijene utvrđenog prema broju kubičnih metara m3 isporučene vode očitane na vodomjeru i važeće cijene m3 vodne usluge odvodnje otpadnih voda za korisnike u kućanstvu i poslovnim prostorima.

Članak 74.

Isporučitelj vodne usluge odvodnje otpadnih voda korisnicima u stambenim objektima sa više stambenih jedinica i jednim vodomjerom ispostavlja račun za vodnu uslugu odvodnju otpadnih voda na isti način kako je to uređeno u odredbi članka 67. Općih uvjeta.

Članak 75.

Cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda utvrđuje se odlukom o cijeni vodnih usluga.

Članak 76.

Obračun vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama vrši se prema broju pražnjenja (tura) iscrpljenih i odvezenih otpadnih voda i važeće cijene.

Cijena jednog pražnjenja vodne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se u Odluci o cijeni vodnih usluga.

Članak 77.

Obračun vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama za ovlaštene koncesionare vrši se prema toni iscrpljenih i odvezenih otpadnih voda i važećoj cijeni tone.

Cijena tone vodne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se u Odluci o cijeni vodnih usluga.

VIII. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPAKA OGRANIČENJA ILI OBUSTAVE ISPORUKE VODNIH USLUGA

Članak 78.

Javni isporučitelj vodne usluge će obustaviti isporuku vode korisnicima:

1. ako se izvode radovi odnosno popravci na javnoj vodovodnoj mreži,

2. ako je vodomjerno okno zagađeno, zatrpano ili nepristupačno, a odgovorna osoba nije poduzela potrebne radnje radi otklanjanja nedostatka ni nakon opomene javnog isporučitelja vodne usluge,

3. ako korisnik koristi vodu iz javnog vodovodnog sustava, javnog hidranta i druhih uređaja javnog vodovodnog sustava mimo vodomjera,

4. ako korisnik dopusti drugoj osobi spajanje preko njegove nekretnine i njegovog vodovodnog priključka bez odobrenja javnog isporučitelja vodne usluge,

5. ako korisnik izvrši neposredno spajanje parnih kotlova, kotlova i strojeva za kuhanje, čišćenje i bojanje, uređaja za povećanje tlaka i sl. na javni vodovodni sustav,

6. ako korisnik izvrši odvajanje bilo kakvog spoja na vodovodnom priključku bez odobrenja javnog isporučitelja vodne usluge,

7. ako korisnik postupi suprotno odredbi članaka 19., 21. i 26. ovih Općih uvjeta,

8. ako korisnik neovlašteno izvede priključak nekretnine na javni vodovodni sustav preko odvojka ispred vodomjera iz pravca dovoda vode,

9. ako korisnik ne podmiruje obvezu plaćanja javne vodopskrbe,

10. ako korisnik nije na odgovarajući način riješio zbrinjavanje otpadne vode,

11. ako korisnik nije jedinici lokalne samouprave u cjelosti podmirio naknadu za priključak objekta na javnu vodovodnu mrežu.

IX. POSTUPANJE U SLUČAJU NEOVLAŠTENOG KORIŠTENJA VODNIH USLUGA

Članak 79.

Neovlaštenim korištenjem vodnih usluga smatra se:

1. ako se korisnik samovoljno spoji na javni vodoopskrbni ili sustav javne odvodnje

2. ako uslugu koristi bez vodomjera ili mimo vodomjera

3. ako korisnik koristi vodomjer s kojeg je skinuta ili oštećena plomba

4. ako neovlašteno koristi vodu iz hidranta

5. u slučaju onemogućavanja provođenja kontrole neovlaštenog priključivanja

6. u drugim slučajevima u kojima se ne pridržava odredbi o uvjetima korištenja vodnih usluga iz ovih Općih uvjeta.

Članak 80.

U slučajevima navedenim u čl. 79. ovih Općih uvjeta isporučitelj usluge ima pravo obustaviti isporuku javne vodoopskrbe bez prethodne obavijesti te pokrenuti postpke pred nadležnim tijelima.

Javni isporučitelj je ovlašten u slučajevima neovlaštenog korištenja vodnih usluga iz čl. 79. naplatiti nastalu štetu i troškove povrata u prvobitno stanje te naplatiti korištenje usluge u paušalnom iznosu od 20 m3/mjesečno prema cijeni odgovarajuće kategorije korisnika te fiksni dio cijene vode.

X. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI ZA UGRADNJU VODOMJERA

Članak 81.

U vodomjerno okno se ugrađuje vodomjer odgovarajućeg profila.

Ako u građevini postoji veći broj korisnika mogu se ugraditi vodomjeri većeg profila ovisno o potrebnoj potrošnji i hidrauličkim uvjetima.

Ispred vodomjera se ugrađuje ventil bez ispusta, a iza vodomjera ventil sa ispustom i ventil sa zaštitom od povratnog toka.

Ako je zbog visokog tlaka u mreži potrebno ugraditi ventil za smanjenje tlaka (reducir pristiska), isti se u pravilu postavlja iza zaštite od povratnog toka.

U slučaju ugradnje više elemenata vodovodne armature, dužinu vodomjernog okna je potrebno povećati sukladno tehničkim zahtjevima.

Za brtvljenje spojnih mjesta ne smije se upotrebljavati materijal štetan za zdravlje.

Članak 82.

Vodomjerno okno za građevine sa više samostalnih uporabnih cjelina dimenzionira se za odgovarajući broj vodomjera koji se ugrađuju u isto.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

Na tehničko-tehnološke uvjete priključenja i korištenja javnih vodnih usluga koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima i ugovorom o priključenju, primjenjuju se odredbe važećih propisa.

Članak 84.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 85.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaje se primjenjivati Pravilnik o opskrbi vodom, izgradnji vodovodne mreže i priključenju na javnu vodovodnu mrežu (br. 1-s/2- 04, 4-s/7-04).

Broj: 19-s/2-11

Krk, 22. studenoga 2011.

Predsjednik Skupštine društva
Danijel Biljan v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=750&mjesto=60019&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr