SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD PONIKVE D.O.O
Moscenicka_draga-001

3.

Na temelju članka 20. st. 2. i st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu - Pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09) te članka 13. toč. 2. Društvenog ugovora Ponikve d.o.o. Krk, skupština društva utvrdila je na svojoj redovnoj 19. sjednici od 22. studenoga 2011. godine

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena komunalnih usluga:

. gospodarenje otpadom (skupljanje, prijevoz, odvajanje, zbrinjavanje).

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Korisnik može račun za komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu za kućanstva je 20 dana, a za gospodarstvo 15 dana od ispostave računa.

Ako korisnik ne plati račun u roku iz st. 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Korisnik je dužan pismeno izvjestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste.

Članak 6.

Korisnik ima pravo prigovora na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 30 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN KOMUNALNE USLUGE I DOSTAVA RAČUNA

1. Obračun usluge gospodarenje otpadom

Članak 7.

Za izračun koeficijenta optrećenja otpadom isporučitelj komunalne usluge koristi podatke:

‘ jedinica lokalne samouprave za obračun komunalne naknade

‘ akata na temelju kojih se može graditi (rješenje o uvjetima građenja, građevna dozvola ili potvrda glavnog projekta)

‘ iz drugih vjerodostojnih dokumenata kojima se može dokazati izmjera korisnog prostora

1.1. Kućanstva

Članak 8.

Obračun komunalne usluge gospodarenje otpadom u kućanstvu vrši se prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) i jediničnoj cijeni.

Članak 9.

Račun za uslugu gospodarenja otpadom u kućanstvu isporučitelj usluge ispostavlja mjesečno prema ukupnom pripadajućem volumenu izraženom u litrama (l) i važećoj cijeni litre ukupnog pripadajućeg volumena u odgovarajućoj kategoriji komunalnog standarda.

Članak 10.

Cijena litre ukupnog pripadajućeg volumena u kućanstvu utvrđuje se različito za II kategorije komunalnog standarda i to:

Kategorija

Cijena kn/l

NASELJE

I.

0,27

Krk, Omišalj, Njivice, Baška, Punat, Vrbnik, Malinska,
Bogovići, Porat, Vantačići, Šilo, Klimno, Soline, Čižići

II.

0,25

Sva ostala naselja

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

1.2. Gospodarstvo - poslovni objekti

Članak 11.

Obračun komunalne usluge gospodarenje otpadom u poslovnim objektima vrši se prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) i jediničnoj cijeni.

Članak 12.

Račun za uslugu gospodarenja otpadom iz poslovnih objekata isporučitelj usluge ispostavlja mjesečno prema

ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) i važećoj cijeni litre (l) prema kategoriji naselja i namjeni poslovnog objekta.

Korisnicima komunalne usluge gospodarenja otpadom kojima se usluga vrši povremeno tijekom godine, obračun usluge vrši se za razdoblje od 6 mjeseci i to travanj-rujan. Korisnici usluga dužni su isporučitelju usluge dostaviti dokaz o sezonskom radu u objektu (uvjerenje ili potvrda nadležnog tijela).

Korisnicima komunalne usluge gospodarenje otpadom - restoranima, pivnicama, gostionicama, krčmama (koji pružaju uslugu prehrane) kojima se usluga vrši tijekom cijele godine, obračun komunalne usluge umanjuje se za 20%.

Članak 13.

Utvrđuju se kategorije poslovnih objekata prema namjeni:

NAMJENA OBJEKTA

KATEGORIJA

1.

Trgovine prehranom na malo, ugostiteljski objekti za pružanje usluga prehranom (kao što su restorani, gostionice, krčme, pivnice, slastičarnice i sl.)

I.

2.

Ostale trgovine na malo i veliko, ostali ugostiteljski objeklti, proizvodno-industrijski
objekti, proizvodne obrtničke radnje

II.

3.

Ostale obrtničke uslužne radnje (kao što su servisi, suveniri, saloni, kemijske čistionice,
fotokopirnice, zlatari-filigrani i sl.), uredski prostori (državne i lokalne uprave, banaka,
osigur.organizacija, sudova, odvjetničkih ureda, agencija, prometnih ureda, pošte, javnih dr. poduzeća, fondova, društvenih organizacija i udruženja građana i sl., odlagališta čamaca
- zimovališta

III.

4.

Fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnosšću većinom proizvode tehnološki otpad, a manjim dijelom komunalni (npr. vulkanizeri, strojobravari,kamenoresci, autolimari,
automehaničari, kovinotokari i sl.) uz dostavu računa o uplati troškova zbrinjavanja
tehnološkog otpada odnosno ugovora s ovlaštenom organizacijom

IV.

5.

Objekti za predškolski i školski odgoj i obrazovanje (vrtići, škole), objekti kulture (muzeji, galerije i sl.), zdravstvene ustanove i organizacije (dom zdravlja, ambulante i sl.)

V.

Članak 14.

Utvrđuju se dvije kategorije poslovnih objekata prema naselju:

NASELJE

KATEGORIJA

Krk, Omišalj, Njivice, Baška, Punat, Vrbnik, Malinska,Bogovići, Porat, Vantačići, Šilo, Klimno, Soline, Čižići

I.

Sva ostala naselja

II.

Iznimno, za trgovine prehranom na malo u naseljima Bogovići, Vantačići, Porat, Šilo, Klimno, Soline i Čižići računi za komunalnu uslugu gospodarenja otpadom ispostavljaju se po cijeni utvrđenoj za trgovine prehranom na malo u II kategoriji po naselju.

Članak 15.

Cijena ukupnog pripadajućeg volumena izražena u litrama (l ) usluge gospodarenja otpadom za poslovne objekte razvrstane u V kategorija prema namjeni poslovnog objekta i II. kategorije prema naselju utvrđuje se kako slijedi:

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 16.

Obračun komunalne usluge gospodarenje otpadom u poslovnim objektima - hotelima, odmaralištima, autokampovima i autokampovima u kućanstvu vrši se prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) godišnje, važećoj cijeni jedinice obračuna te utvrđenoj kategoriji autokampa.

Članak 17.

Ukupni pripadajući volumen posude za poslovne objekte (godišnje) iz čl. 31. ove Odluke čini:

. kapacitet poslovnog objekta i godišnja količina otpada u litrama po smještajnoj jedinici (broj ležajeva x 500 l godišnje)

Članak 18.

Cijena jedne litre (l) ukupnog pripadajućeg volumena posude utvrđuje se različito za hotele, autokampove i odmarališta, kako sljedi:

VRSTA OBJEKTA

CIJENA/litra

Hoteli/depadanse i sl.

0,31 kn/l

Odmarališta i sl.

0,24 kn/l

Autokampovi I. katagorije

0,28 kn/l

Autokampovi II. kategorije

0,21 kn/l

Autokampovi III. kategorije

0,15 kn/l

Autokampovi u kućanstvu

0,10 kn/l

Autokampovima, koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, obračun komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada umanjuje se za 15%.

Isporučitelj komunalne usluge račun ispostavlja u travnju, svibnju, lipnju i rujnu u iznosu od 10% godišnje obveze, a u srpnju i kolovozu ispostavlja račun u iznosu od 30% od utvrđene godišnje obveze.

Na cijene iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 19.

Autokampovi se razvrstavaju u III kategorije, kako sljedi:

Kategorija

AUTOKAMP

I.

Ježevac-Krk, FKK Politin-Krk,
Zablaće-Baška, FKK Bunculuka-Baška, Njivice, Pila-Punat, FKK Konobe-Punat

II.

Bor-Krk, Glavotok, Pušća-Omišalj,
Maslinik-Punat, Škrila-Stara Baška,
Autokamp-Šilo, Autokamp Klimno

III.

svi ostali kampovi do 100 ležajeva koji nisu na moru

Članak 20.

Obračun komunalne usluge gospodarenje otpadom u poslovnim objektima - marinama (morskim i suhim) vrši se prema ukupnom pripadajućem volumenu posude godišnje izraženom u litrama (l) i važećoj cijeni jedinice obračuna.

Ukupni pripadajući volumen posude (godišnje) čini:

. registrirani broj vezova i godišnja količina otpada u litrama po vezu (registrirani broj vezova x 400 l godišnje)

Članak 21.

Za marine na moru utvrđuje se cijena po litri (l) u iznosu od 0,55 kn.

Za suhe marine utvrđuje se cijena po litri (l) u iznosu od 0,28 kn.

Isporučitelj komunalne usluge korisnicima usluge ispostavlja mjesečno račune tokom cijele godine razmjerno utvrđenoj ukupnoj godišnjoj obvezi.

Na cijene iz st. 2. i 3. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 22.

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom prema posebnoj narudžbi potrošača vrši se prema m3 usluge i važećoj cijeni m3.

Cijena m3 komunalne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 162,40 kn.

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 23.

Obračun komunalne usluge zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama za ovlaštene koncesionare vrši se prema toni deponiranih fekalija i važećoj cijeni tone.

Cijena tone komunalne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 25,00 kn.

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 24.

Obračun komunalne usluge korištenja deponije, u slučaju kad potrošač sam vrši prijevoz otpada na deponiju po odobrenju isporučitelja, vrši se prema m3 zbrinutog otpada i važećoj cijeni m3.

Cijena m3 komunalne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 81,20 kn.

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 25.

Obračun komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada iz press kontejnera vrši se prema m3 usluge i važećoj cijeni m3.

Cijena m3 komunalne usluge iz st. 1. ovog članka utvđuje se u iznosu od 301,60 kn.

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26

Na cijene komunalnih usluga navedenih u ovoj Odluci pribavljena je suglasnost gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju s primjenom od 1. siječnja 2010. godine (»Službene novine PGŽ« broj 53/09).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine PGŽ« broj 53/09).

Članak 28.

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (br. 19-s/4-11 od 22. 11. 2011.) objavljuje se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« nakon stupanja na snagu.

Ova Odluka objavljuje se i na internetskim stranicama javnog isporučitelja komunalnih usluga.

Broj: 19-s/4-11

Krk, 22. studenoga 2011.

Predsjednik Skupštine društva
Danijel Biljan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr