SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

67.

Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/ 10 i 80/10) te članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 25. sjednici održanoj 30. studenoga 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu financiranja Vijeća srpske nacionalne manjine
u Općini Viškovo u 2012. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način financiranja rada i programa Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Viškovo (u daljnjem tekstu: Vijeće srpske nacionalne manjine) te utvrđivanje kriterija za određivanje visine sredstava u Proračunu Općine Viškovo za financiranje rada i programa Vijeća srpske nacionalne manjine.

Članak 2.

Financijska sredstva za rad i program Vijeća srpske nacionalne manjine osiguravaju se iz:

- Proračuna Općine Viškovo

- sredstava koja Vijeće srpske nacionalne manjine ostvari od svoje imovine, donacija, poklona, nasljedstva i slično,

- drugih izvora koje Vijeće srpske nacionalne manjine ostvari u skladu sa pozitivnim propisima.

Članak 3.

Vijeću srpske nacionalne manjine osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo sredstva za sljedeće rashode:

- materijalne rashode i

- rashode za ostvarivanje programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine.

Članak 4.

Iz Proračuna Općine Viškovo financiraju se materijalni rashodi za:

- bankarske usluge i usluge platnog prometa,

- uredski materijal,

- telefon/telefax usluge,

- poštanske usluge.

Članak 5.

Rashodi za uredski materijal, bankarske usluge, telefon/ telefax i poštanske usluge osigurat će se iz Proračuna Općine Viškovo.

Članak 6.

Vijeću srpske nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada Vijeća srpske nacionalne manjine do iznosa od 20.000,00 kn.

Plaćanje će se vršiti na temelju dostavljenih računa, pružatelju usluge prema programu rada Vijeća srpske nacionalne manjine.

Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine sastavni je dio ove Odluke.

Članak 7.

Sredstva za rad i program Vijeća srpske nacionalne manjine osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo na poziciji 357.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-04/11-01/15

Ur. broj: 2170-09-11-01-10

Viškovo, 30. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr