SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

64.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske- županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 25. sjednici održanoj 30. studenoga 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o IV. Izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/00, 32/01, 7/08 i 44/09) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

I. ZONA

obuhvaća područje deponija unutar ograde (prema grafičkom prikazu koji se nalazi u privitku ove Odluke) i područje Centralne zone za gospodarenje otpadom (CZGO) »Marišćina« (prema grafičkom prikazu koji se nalazi u privitku ove Odluke).

Članak 2.

U cijelom tekstu Odluke riječi »vrijednosti boda (B) koji iznosi 0,70 kn« brišu se.

Članak 3.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10.a koji glasi:

»Vrijednost boda (B) određuje posebnom odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako predstavničko tijelo ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka najkasnije do kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.«

Članak 4.

U članku 12. točci 2. broj »0,20« zamjenjuje se brojem »0,027«.

Članak 5.

U članku 15. koeficjent zone za II. ZONU mijenja se i glasi:

»2. koeficjenta zone (Kz) koji iznosi 0,027«.

Članak 6.

U članku 18. točci 2. broj »0,20 « zamjenjuje se brojem »0,027«.

Članak 7.

U članku 20. točci 2. broj »0,20« zamjenjuje se brojem »0,027«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-04/11-01/15

Ur. broj: 2170-09-11-1-7

Viškovo, 30. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr