SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

51.

Na temelju članka 52. stavak 1. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 159/09) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na području Općine Fužine uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar, mjesnih mreža i drugih vodnih građevina za sva naselja koja su u sustavu javne vodoopskrbe,utvrđuje se obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge Komunalca d.o.o. Delnice (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Vodoopskrbno područje, u smislu članka 1.ove Odluke je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.

II. OBRAČUN, NAPLATA I NAMJENA NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 3.

Naknada za razvoj koristit će se:

- za sufinanciranje izgradnje te otplate anuiteta kredita prema Hrvatskim vodama, za izgradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar,

- za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) mjesnih mreža,

- za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) magistralnih i glavnih cjevovoda i drugih vodnih građevina,

- za izradu projektne i tehničke dokumentacije i troškove stručnog nadzora,

- za otkup i uređenje zemljišta potrebnog za izgradnju vodnih građevina, te radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite.

Članak 4.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području Općine Fužine.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3).

III. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 5.

Naknada za razvoj se uplaćuje na osnovu ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1.ovog članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 7. ove Odluke.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Članak 6.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 7.

Naknada za razvoj iznosi 1,20 kn/m3 za sve kategorije korisnika vodnih usluga.

Članak 8.

Isporučitelj je u obvezi da prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentira u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu - poziciji, a način utroška prikupljenih sredstava za financiranje izgradnje objekata iz članka 1. ove Odluke bit će uređeno posebnim Ugovorom koji će sklopiti između Općine Fužine i Isporučitelja.

Isporučitelj se obvezuje Općini Fužine dva puta godišnje dostaviti izvještaj o obračunatim iznosima naknade za razvoj.

Na osnovi zahtjeva Općine Fužine Isporučitelj je dužan izraditi i dostaviti pojedinačno izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj za svaki razvojni zahvat.

Članak 9.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine, na temelju dostavljenih izvješća iz članka 8. stavak 2. ove Odluke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Isporučitelj je obvezan ovu Odluku po njenom stupanju na snagu objaviti na web stanici Isporučitelja.

Klasa: 021-05/11-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-11-10

Fužine, 24. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=10009&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr