SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

36.

Na temelju čl. 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11 i 90/11) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. studenoga 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
predjela »Mali Kankul« u gradu Krku

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku - u nastavku: Izmjene i dopune DPU.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 2.

Izradi Izmjena i dopuna DPU pristupa se temeljem Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine PGŽ« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04, 22/08 i 23/ 11) i donesenog Zaključka Gradskog vijeća Grada Krka od 6. svibnja 2010. godine.

Izmjene i dopune DPU-a izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 3.

Izmjenama Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 50/07) pristupit će se na inicijativu vlasnika građevnih čestica. Izmjenom i dopunom DPU-a formirat će se nova građevna čestica za gradnju stambenog objekta uz određivanje uvjeta za gradnju. Formirat će se okućnica postojećeg stambenog objekta te utvrditi uvjeti za gradnju. Izmjenama će se također promijeniti planirani broj stambenih jedinica na građevnim česticama 10. i 13. i promijeniti namjena planiranog objekta na građevnoj čestici br. 3.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna DPU Utvrđen je ciljanim Izmjenama i dopunama UPU naselja Krk (»Službene novine PGŽ« broj 23/11) i iznosi cca 1,6 ha.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 5.

Područje obuhvata predstavlja dio naselja sjeveroistočno od centra grada. Za dio obuhvata na snazi je Detaljni plan uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/07).

Planom šireg područja zona je definirana kao zona stambene namjene sa mogućnošću interpolacije poslovnih prostora, društvenih i javnih sadržaja.

Područje je djelomično izgrađeno i komunalno opremljeno.

Teren je blago nagnut u smjeru sjeveroistok - jugozapad, visinske razlike do 20 metara,

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 6.

Na području proširenja obuhvata detaljnog plana (z.č. 2211/2, 2210, 2196/2,7 k.o. Krk-grad) cilj je formirati novu građevnu česticu veću od 500m2 i formirati drugu građevnu česticu na kojoj je izgrađen stambeni objekt. U cilju formiranja navedenih građevnih čestica i kvalitetnije urbanističke regulacije tog dijela izvršit će također restrukturiranje prometne i po potrebi ostale komunalne infrastrukture. Za izgradnju stambenih objekata na novoformiranim česticama, na području proširenja obuhvata detaljnog plana, utvrdit će se uvjeti gradnje sukladni uvjetima propisanim važećim detaljnim planom uz respektiranje izdanih akata kojima je dozvoljena gradnja postojećeg objekta.

Također, cilj izmjena i dopuna DPU-a je promjena planiranog odnosa broja stambenih jedinica i poslovnih prostora na građevnim česticama br. 10. i 13. na način da se poveća broj stambenih jedinica na građevnoj čestici br. 13. sa dvije na četiri i smanji broj stambenih jedinica na građevnoj čestici br. 10. sa četiri na dvije uz zadržavanje svih ostalih uvjeta gradnje.

Izmjenama i dopunama DPU-a utvrdit će se mogućnost gradnje poslovno stambenog objekta na parceli br. 3.

Izmjene su u skladu s planskim pretpostavkama globalnog razvoja i rasta naselja sadržanim u dokumentima prostornog uređenja Grada Krka.

Za realizaciju predviđenih sadržaja biti će nužno osigurati prostorne preduvjete za izgradnju novih dijelova pojedinih infrastrukturnih sustava.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna DPU nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Detaljni plan uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 50/07).

U izradi plana koristit će se sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja potrebna za izradu Izmjena i dopuna DPU izrađuje stručni izrađivač Plana.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU koristiti će se posebna geodetska podloga uklopljena u postojeće pod

loge Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 50/07).

Kartografski prikazi Izmjena i dopuna DPU bit će u mjerilu 1:1000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna DPU iz područja svog djelokruga:

- Ponikve d.o.o. - RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14,

- HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11,

- HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

- Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb,

- Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3,

- Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka,

- MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10,

- Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4,

- Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1,

- Sanitarna inspekcija Krk, Trg bana J. Jelačića 2.

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Krku svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Izmjena i dopuna DPU, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 11.

Za izradu Izmjena i dopuna DPU utvrđuju se slijedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima: 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga Plana 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave: 45 dana nakon utvrđivanja istog,

- javna rasprava: 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga plana: 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- pribavljanje mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti s posebnim propisima: 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana: 15 dana od dobivenih mišljenja ili od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- izrada završnog elaborata Izmjena i dopuna DPU - 5 dana od objave u »Službenim novinama PGŽ«.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 12.

U vrijeme izrade Izmjena i dopuna DPU nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenja prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 13.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu Izmjena i dopuna DPU neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Krka, nego iz drugih izvora.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/11-01/5

Ur. broj: 2142/01-01-11-7

Krk, 15. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51500&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr