SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
OPĆINA VIŠKOVO

61.

Na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11) Odluke o Prostornom planu Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07), Odluke Općinskog vijeća Općine Viškovo o izradi detaljnog plana uređenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/08 i 20/11) članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 24. sjednici održanoj dana 10. studenoga 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-2) / DPU 13 /

II. OPĆE ODREDBE

Odredba 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja Groblje (G-2) / DPU 13 / (u daljnjem tekstu Plan).

Odredba 2.

Obuhvat Izrade DPU-a 13 utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Viškovo. Površina obuhvata iznosi 3,16 ha površine. Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od 1. do 4.

Odredba 3.

Plan iz Odredbe 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu

plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih

vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna

opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja

prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način

korištenja i uređenja površina i planiranih

građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i

građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i

građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih

čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom,

komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom

mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje

cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog

značenja (elementi trase i mjesta priključka

prometnica manjeg značaja)

3.1.2. Pristupne ulice

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Javne garaže

3.1.6. Biciklističke staze

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale

prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja

telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja

komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar

prometnih i drugih javnih površina (opskrba

pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih

voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina

i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i

građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je

namjena protivna planiranoj namjeni.

B. GRAFIČKI DIO:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

1:1000

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE

POVRŠINA 1:1000

4. UVJETI GRADNJE: 1:1000

C. OBAVEZNI PRILOZI

1. Odluka o izradi prostornog plana

2. Zahtjev za (podaci, planske smjernice i propisani

dokumenti) za izradu prostornog plana

3. Obavijest javnosti o izradi prostornog plana

4. Prethodna rasprava

5. Nacrti i prijedlog prostornog plana

6. Javna rasprava

7. Mišljenja nadležnih tijela

8. Obavezni prilozi plana temeljem Pravilnika o grobljima

(»Narodne novine« broj 99/02)

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Odredba 4.

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1. Namjena površina na području obuhvata Plana određuje sa kako slijedi:

Unutar granica područja obuhvata Plana definirane su slijedeće namjene:

- Infrastrukturna namjena (IS -1): Prostor parcele županijske ceste (GMC 103 - Prostornim planom općine Viškovo predložena županijska cesta: Spoj (državna granica) Pasjak - Rupa - Marčelji - Viškovo - čvor Rujevica - Vukovarska ulica u Rijeci,) - ulaz u Centralnu zonu za gospodarenje otpadom »Marišćina«

- Infrastrukturna namjena (IS -2): Prostor nužan za formiranje pristupnih prometnica

- Prostor namjenjen za groblje (G)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Odredba 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevne čestice i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3. i 4.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Odredba 6.

Veličina, oblik i površina zona groblja, te organizacija grobnih polja primarnih i sekundarnih komunikacijskih pravaca određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Standardi za izgradnju grobnica i grobnih niša definirani su pravilnikom o grobljima ( »Narodne novine« br. 99/02) i prilozima plana.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice groblja, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana te prilagođavanje parcela faza građenja zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine.

2.2. Veličina i površina građevina

Odredba 7.

Veličina i približne površine građevina određene su kartografskim prikazom broj 4.

Nivelacijska kota novih građevina (grobnica i grobnih niša) - određena je kotom primarnih i sekundarnih staza i iznosi najviše 0.3 m iznad njihovih uzdužnih niveleta.

Nivelacijske kote platoa zona groblja određene su u kartografskom prikazu broj 4. Dozvolojeno je usklađenje nivelacionih kota građevina za +/- 0,75 m, a za Ukopna mjesta - grobna polja +/- 1,5 m.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana, podrazumijeva se visina građevine mjerena od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m,

Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).

Visine građevina se planom određuje za za građevine specifičnih namjena unutar zone groblja:

- Ispračajni objekti i trg sa pratećim sadržajima:

- kig = 0,1

- kis = 0.3

- Visina građevine = Po+P+1

- Najveća visina građevine 10 m

- Prostor za pogon 1

- kig = 0,1

- kis = 0.3

- Visina građevine = Po+P+1

- Najveća visina građevine 9 m

- Prostor za pogon 2

- kig = 0,1

- kis = 0.3

- Visina građevine = P

- Najveća visina građevine 4 m

- Memorijalni akcenti:

- Najveća dozvoljena visina memorijalnih akcenata je 8,0 m.

- Najveća dozvoljena visina zvonika je 12,0 m

Grobne niše i grobna mjesta grade se sukladno shemi na za to kartografskim prikazom 4 označenim poljima i nisu iskazane u koeficijentima kiga i kisa.

2.3. Namjena građevina

Odredba 8.

Unutar granica područja obuhvata plana groblja definirane su slijedeća područja specifičnih namjena

- Površine za ukop: Ukopna mjesta - grobna polja, Ukopne niše

- Građevine za ispraćaj pokojnika: Prateće funkcije za zaposlene, servis i održavanje te vanjske prometne površine i usluge, Prostori za pogon,

- Unutrašnje prometnice,

- Zelenilo te prateće funkcije za posjetitelje groblja,

Unutar područja namjene gradnje Građevine za ispraćaj pokojnika i pratečih pogona: nogu se intepolirati sadržaji društvene, komunalne i gospodarske namjene.

Specifični sadržaji u navedenim namjenama su:

- Oproštajni prostori (mrtvačnica, oproštajna dvorana i pomoćne prostorije kapelu, zvonik i poseban memorijalni dio za posebne vrste ukopa),

- Pogonski, radni i službeni dio,

- Prateće usluge (prodaja cvijeća, svijeća, opreme i sl.) te prateće manje proizvodne pogone za izradu vijenaca, i nadgrobnih obilježja izvan prostora groblja.

Mrtvačnica se sastoji od odarnice orijentirane prema oproštajnom prostoru, a broj odarnica, veličina oproštajne dvorane i pomoćnih prostorija ovise o broju ukopa dnevno i velićini samog groblja. Pomoćne prostorije su namijenjene za prostor za svećenika, za spremanje vijenaca i cvijeća te sanitarije za posjetitelje.

Pogonski, radni i službeni dio sastoji se od prostora za prijem i odlaganje lijesova, prostora za službeno osoblje (administraciju), prostora za identifikaciju i opremanje pokojnika. Prostorija za službeno osoblje mora imati garderobne i sanitarne uređaje.

Na groblju mora postojati osigurani prostor - odlagalište, zatvoreno ili ograđeno i to posebno za organski otpad (cvijeće, zelenilo i sl.), a posebno za ostali kruti otpad (plastika, keramika i sl.).

Groblje mora imati zelene odnosno parkovne površine koje iznose bar 10% površine groblja. Odmorišta sa klupama za sjedenje treba postaviti unutar grobnog polja tako da pojedinačni grob ne bude udaljen više od 100 m.

Unutar grobnog polja treba postaviti košaru za otpad, tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m, zatim kontejner u radijusu 100 m, koji mora biti ograđen i skriven od ostalih površina i lako dostupan, kao i voda- česma, koja pokriva radijus od najviše 100 m. Na ulazu u groblje mora biti tabla s planom groblja.

Groblje mora biti ograđeno, a po potrebi i čuvano. Ograda može biti žičana sa zelenilom, odnosno zidanim podnožjem i stupovima, oblikovana prema tradicijskim elementima lokalne arhitekture.

Namjene, oblik i površina zona groblja, primarnih i sekundarnih komunikacijskih pravaca određeni su kartografskim prikazom broj 1.

U sklopu građevne čestice groblja dozvoljava se uređenje i gradnja infrastrukturnih, drugih pratećih pomoćnih prostora u funkciji građevine, pod uvjetom da se ne remeti uspostavljena struktura zona groblja i narušavati status okoliša, sukladno uvjetima propisanim ovom Odlukom.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Odredba 9.

Unutar gradivog dijela zona groblja dozvoljava se isključivo gradnja osnovnih građevina sukladno namjeni određenoj Planom.

Gradivi dio građevne čestice određen je na grafičkom prikazu 4.

Obvezni regulacijski / građevni pravci, kao udaljenost pojedinih dijelova građevine od prometnih površina groblja, određen je kartografskim prikazom broj 4.

Udaljenosti pojedinih grobnica definiran je usvojeniim standardnima tipologije ukopa komunikacijskih površina na groblju.

Izvan zona za ukop dozvoljava se:

- gradnja potpornih zidova, stubišta i platoa; najveća dozvoljena visina novih zidova radi već uspostavljenih topografskih odnosa je 2,0 m;

- postava elemenata za memorijalni akcent,

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

2.5. Oblikovanje građevina

Odredba 10.

Oblikovanje građevine potrebno je uskladiti s planiranom urbanističkom kompozicijom i morfologijom prostora, tipologijom i namjenom građevina te sintezom autohtonog i modernog arhitektonskog izraza.

Nema ograničenja u primjeni tipova konstrukcijskih sistema.

Primijenjene vrste materijala moraju zadovoljavati kriterije namjene i primorske autohtonosti.

Vrsta krova nije određena.

U slučaju primjene kosih krovova uvjetuje se nagib krovnih ploha od 23 stupnja.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba opečnog i betonskog crijepa mediteranskog tipa.

Ne dozvoljava se uporaba drvenog pokrova ili pokrova od bitumeniziranih materijala.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Odredba 11.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao pješačku, kolnu ili ozelenjenu površinu.

Postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopuniti autohtonim raslinjem, a sve prema hortikulturnom projektu.

Pojas između granice groblja i pješačke komunikacije potrebno je ozeleniti visokim autohtonim zelenilom.

Zemljište na kojem zbog gradnje dođe do izmjene topografije, potrebno je iznivelirati ili adekvatno preoblikovati te hortikulturno urediti.

Teren oko građevine, ograde, potporni zidovi, terase, stubišta i slično, trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled osnovnih cjelina i ambijentalnost okoliša.

Osnovni materijali za gradnju ograda i zidova su: kamen, strukturirani i žbukani beton, žbukani zidovi od prefabriciranih građevinskih blokova i metalni profili.

Ograde mogu biti od oblikovanog nasada.

Ograde od monolitnog materijala (kamen, beton, ožbukani građevinski blokovi) radi specifičnosti programa i postojeće topografske situacije mogu biti najveće visine od 2,5 m.

Terenske denivelacije veće od 2,0 m rješavati terasasto ili kao građevinski oblikovane strukture.

Uvjetuje se ozelenjavanje kaskada potpornih zidova.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže.

Odredba 12.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja

Odredba 13.

Na području obuhvata Plana ne postoje evidentirane ulice i ceste nadmjesnog značaja.

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

Odredba 14.

Na području obuhvata Plana ne postoje evidentirane gradske stambene ulice.

Primarni kolni pristup građevinskoj čestici je s parkirališnog platoa i postojeće gradske prometnice / koja se nalazi izvan zahvata Plana.

Unutar obuhvata Plana nije planirano formiranje kolnih prometnica.

3.1.3. Površine za javni prijevoz - stajališta

Odredba 15.

Na području obuhvata Plana nije planiran javni prijevoz.

3.1.4. Smještaj vozila

Odredba 16.

Smještaj vozila je na postojećem parkiralištu koje je izvan obuhvata Plana.

3.1.5. Pješačke površine

Odredba 17.

Na području obuhvata Plana planirana je mreža pješačkih površina koja osigurava funkcioniranje groblja te obavezni pješački smjer koji čene stepeništa i staze.

Unutar granica groblja planiran je sustav pješačkih puteva.

Preporučene širine prometnica su prikazane u kartografskom prikazu br 4, a najmanja širina pješačke staze iznosi 1,5 m.

Završne obrade ploha pješačkih površina izvesti prema usvojenim standardima za uređenje groblja.

Pješačke površine mogu se opremiti elementima urbane opreme prema usvojenim standardima za uređenje prostora.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Odredba 18.

Unutar granica obuhvata Plana je planiran spoj zone groblja na telekomunikacijsku mreže.

Izgradnju TK kanalizacije na svim pravcima izgradnje prometnica obuhvaćenih ovim Planom i izvan njegovog obuhvata, a za potrebe izgradnje groblja, omogućiti će HT na način da TK mreža omogući uvođenje nove tehnologije prijenosa u telekomunikacijama optičkim kabelima, koristeći rezervne cijevi bez naknadnih građevinskih radova.

Odredba 19.

Za priključak građevina unutar obuhvata Plana na javnu telekomunikacijsku mrežu, treba predvidjeti podzemni priključak na postojeći DTK. U građevinama predvidjeti mjesta koncentracije instalacijskih kabela u izvodnim ormarićima. Instalacije u građevinama izraditi sukladno standardu ISO/IEC 11801.

Odredba 20.

U postupku izrade dokumentacije građevne dozvole od stručnih službi HT-a (Odjel kabelske mreže, Grupa za dokumentaciju TKC Rijeka) investitior je dužan zatražiti uvjete spajanja na telekomunikacijsku mrežu, a ovisno o karakteru radova izvoditelj radova je dužan zatražiti označavanje trase tk kabela od strane Grupe za dokumentaciju TKC Rijeka.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Odredba 21.

Trase mreže komunalne infrastrukture određena je grafičkim prikazima broj: 2.1. do 2.4.

Mrežu priključaka na komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno, a sve prema posebnim uvjetima nadležnih komunalnih društava i trgovačkih društava s javnim ovlastima. Planom predviđene trase pretstavljaju osnovne pravce spajanja, a idejnim projektima spojeva na posebnoj geodetskoj podlozi u procesu ishođenja lokacijske dozvole biti će određen točan položaj priključka i trase sukladno posebnim uvjetima nadležnog komunalnog društva, trgovačkih društava sa javnim ovlastima ili elektrodistributera.

Mjesto priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te na javno-prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.3.1. Opskrba vodom

Odredba 22.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2. i posebnim uvjetima nadležnog komunalnog društva.

Pri projektiranju vodovodne mreže potrebno je pridržavati se: Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/ 2003), Pravilnika o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže sa vodovodnim priključcima (Službene novine 25/ 94), Tehničko-tehnoloških uvjeti za priključenje građevina na sustav vodoopskrbe.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila, određuje Komunalno društvo, vodeći računa o interesima potrošača i tehničkim mogućnostima.

Investitori koji grade stanove, dužni su osigurati mjerenje utroška vode ugradnjom vodomjera posebno za stambeni a posebno za svaki poslovni prostor. Ukoliko objekt ima i hidrantski vod za njega se izvodi odvojeni priključak sa vodomjerom. Položaj vodomjernog okna određuje distributer vode prema svojim uzancama.

Javna vodovodna mreža u naseljima, ugrađuje se u pravilu na javnoj površini i to u zeleni pojas, nogostup ili trup ceste. Dubina kanala mora osigurati pokriće tjemena cijevi sa 100 cm nadsloja, vodeći računa o konačnoj visini terena.

Razmak između vodovodne mreže i ostalih podzemnih instalacija (električnog kabela, PTT kabela, plinovoda i kanalizacionih cijevi) u uzdužnom pravcu (vodoravnom), mora iznositi najmanje 50 cm.

Kod poprečnog križanja, razmak između vodovodne mreže i ostalih podzemnih instalacija po visini, mora iznositi najmanje 30 cm, kod čega kabeli moraju biti u zaštitnoj cijevi i označeni trakom.

Vodovodna mreža ne smije biti postavljena ispod kanalizacionih cijevi, niti kroz reviziona okna kanalizacije, odnosno kanalizacione cijevi se ne postavljaju ispod cjevovoda pitke vode.

3.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Odredba 23.

Odvodnju otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3. i posebnim uvjetima nadležnog komunalnog društva.

Pri projektiranju valja se pridržavati:

- Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu (SN PGŽ 25/94)

- Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Općine Viškovo (Službene novine PGŽ br. 32 od 1. 10. 2004.)

- Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/ 2003)

- Tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje građevine na sustav kanalizacije

- Pravilnika o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacije kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu (Službene novine 25/94).

Oborinske vode s krovova, pješačkih i drugih čistih (neizgrađenih) površina predviđeno je upuštati u tlo putem upojnih bunara bez prethodnog pročišćavanja, a otjecanje voda u tlo predviđeno je riješiti na površini iste građevne čestice, a iznimno na površini susjednih čestica s javnim zelenilom.

Oborinske vode sa prometnih kolnih površina predviđeno je odvoditi kanalizacijskom mrežom uz prethodno pročišćavanje odjeljivačem ulja i masnoća, i to za nerazvrstane ceste i veće parkirne površine, a rapršenim sistemom za manja zagađenja, a prema Odluci o sanitarnoj zaštiti vode za piće na riječkom području (Sl. novine PGŽ 6/94, 12/95, 24/96) i Elaborat »ZAŠTITNE ZONE IZVORIŠTA PITKE VODE GRADA RIJEKE - novelacija projekta« broj 311/93 (Institut za geološka istraživanja Zagreb, 1993. godine).

Za izgradnju javne kanalizacije na pojedinim planiranim pravcima izgradnje novih prometnica koje su obuhvaćene planom, treba osigurati koridor širine 150 cm.

U javnu kanalizaciju ne smiju se ispuštati otpadne tvari, kojima se narušava projektirani hidraulički režim toka vode u cjevovodima, stabilnost objekata, rad strojeva na kanalizacijskim crpkama, tehnički nadzor i održavanje ili povećanju troškova u pogonu.

Korisnici javnog kanalizacijskog sustava dužni su otpadne vode koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju svesti na kvalitet vode utvrđenih prema važećim propisima, vodoprivrednim uvjetima i aktima komunalnog poduzeća, to jest do određenog standarda sanitarno-potrošnih voda, a koje neće ugroziti pravilan rad-tehnološki postupak uređaja za pročišćavanje.

Kod razdjelnog sustava javne kanalizacije, kanal kojim se odvodi otpadna voda, izvodi se u pravilu na suprotnoj strani prometnice od one na kojoj strani je položen javni vodovod i to na udaljenosti od 1,00 m računajući od ruba nogostupa prema sredini trupa prometnice.

Objekt može u pravilu imati samo jedan priključak na javnu kanalizaciju, točna pozicija priključka građevine odrediti će se u postupku izrade glavnih projekta građevine.

Pri projektiraju i izvođenju javne kanalizacije obvezatno je pridržavati važećih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Svi zahvati na području plana ukoliko se nalaze unutar određene zone sanitarne zaštite mogu se obavljati ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite.

Kakvoća otpadne vode odnosno granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje odnosno prijemnik, trebaju biti u skladu s zakonskim propisima i drugim propisima donesenim na temelju za kona a prema Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama NN 94/08.

Sve otpadne vode trebaju biti priključene na sustav javne odvodnje, odnosno do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda građevine stambene, poslovne, društvene, mogu se odvoditi u tipske trokomorne septiče jame sa upojnim bunarima, ili biorotorima.

Vode koje se moraju pročistiti prije upuštanja u sustav javne odvodnje, odnosno prijemnik: vode s površina uređenih za pranje vozila, garaža, mehaničarskih i bravarskih radionicai dr. preko taložnica za krute tvari te odgovarajućih odjeljivača za ulja, masti i tekuća goriva, vode iz restorana i kuhinja javne ishrane putem odgovarajućih odjeljivača masti, ulja i tekućih goriva,vode sa prometnica i većih parkirališta preko taložnika i odjeljivača masti, ulja i tekućih goriva, ostale otpadne vode preko odgovarajućih uređaja, ovisno o sustavu i važećim propisima.

U skladu s člankom 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, za odvodnju oborinskih voda s javnih površina, nadležan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih, prometnica odnosno jedinice lokalne samouprave ili komunalno društvo.

Plan je izrađen u skladu sa Zakonom o vodama, Odluci o odvodnji otpanih voda Općine Viškovo, Odlukom o zonama sanitarne zaštite, i dr. propisima i dokumentima iz područja vodnoga gospodarstva.

Sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda potrebno je planirati na osnovi usvojenih koncepcija.

Postupanje s otpadnim vodama na području jedinice lokalne samouprave određeno je odlukom o odvodnji otpadnih voda.

Plan je usklađen sa usvojenom koncepcijom vodoopskrbe i odvodnje, tj. Vodoopskrba je predviđena kao nastavak postojeće mreže, a odvodnja kao razdjelni sustav, s tim da se fekalne vode spajaju na sustav Delta, a oborinske se lokalno ispuštaju na području općine sa prethodnim pročišćavanjem u propisanim slučajevima.

Predviđena odvodnje otpadnih vode je usklađena sa Odlukom o odvodnji otpadnih voda Općine Viškovo, tj. Predviđa se spojiti na sustav Delta.

Do izgradnje sustava za odvodnju fekalnih otpadnih voda koristiti će se septičke taložnice odgovarajućeg kapaciteta ili biodiskovi.

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjetu

Odredba 24.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4. i posebnim uvjetima nadležnog trgovačkog društva s javnim ovlastima (DP Elektroprimorje Rijeka).

Niskonaponska mreža će se izvoditi nadzemnim i podzemnim kabelima tipa XP 41 -A presjeka do 150 mm2. Napajanje će se osigurati iz niskonaponskog razdjelnika u trafostanicama 10(20)/0,4 kV i razvodnih ormara, pozicije kojih će se odrediti kroz zasebne projekte. Priključci će se izvoditi podzemnim kabelima tip XP 00-A, presjeka do 35 mm2. Mjerni uređaji će se smještati u priključno-mjernim ormarićima smještenim na fasadi građevina ili ogradnim zidovima ili u mjernim ormarima izvedenim u zajedničkom ulaznom dijelu građevina sa više potrošaća. Odstupanja od ovih standarda može propisati samo ovlašteni distributer.

Lokacija planirane trafostanica ucrtane su u grafičkom dijelu plana. Trafostanice će se izraditi kao slobodno stojeći objekti, tip KTS, tlocrtne površine 4,16xw,qw m, na parceli veličine 6x6 m, a minimalna udaljenost trafostanice o susjedne čestice mora biti 1m, od od kolnika 3 m.

Trase elektroenergetskih kabela potrebno je međusobno uskladiti tako da se što više moguće polažu u zajedničke kabelske kanale. U zajedničkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti. Kod prijelaza ispod saobraćajnica kabeli se polažu u željezne ili plastične cijevi promjera 160 mm, a na dubini od 120 cm. Kabeli se u cijeloj dužini uklapaju u kabelske kanale dubine 80 cm, a oko kabela je potrebno nasuti sloj finog pijeska. Iznad kabela se postavlja u dva nivoa traka za upozorenje. U isti kanal se polaže i bakreno uže presjeka 50 mm2, na koje se spajaju svi metalni dijelovi distributivne mreže.

Odredba 25.

Javna rasvjeta prometnica i pješačkih prolaza izvoditi će se na zasebnim stupovima i napajati podzemnim kabelima. Izgradnja će se izvoditi prema za nju izrađenim projektima kojima će se definirati tip i visina stupova, njihov razmještaj u prostoru te odrediti odabir armatura i svjetiljki. Napajanje javne rasvjete će se osigurati iz postojeće trafostanice TS, a preko priključno-mjerno-upravljačkog ormara, a što će također biti određeno kroz projekte javne rasvjete koji će se izraditi temeljem smjernica ovog Plana.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Odredba 26.

Sve slobodne površine koje nisu u funkciji osnovne namjene i prometa moraju se ozeleniti.

Pri hortikulturnom uređenju građevne čestice koristiti, u pravilu, autohtoni biljni materijal.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se ograđivanje građevne čestice.

Ograde od monolitnog materijala (kamen, beton, ožbukani građevinski blokovi) radi specifičnosti programa i postojeće topografske situacije mogu biti najveće visine od 2,5 m.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Odredba 27.

Unutar obuhvata plana nisu evidentirane posebno vrijedne i/ili osjetljive cjeline i građevine.

6. Uvjeti i način gradnje

Odredba 28.

Uvjeti i način gradnje određeni su kartografskim prikazom broj 4.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Odredba 29.

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirane spomenički vrijedne cjeline i građevine.

6. Mjere provedbe plana

Odredba 30.

Dinamika i etapnost ostvarenja ovog Plana provodi se u skladu njegovim odredbama. Pri realizaciji građevina nužno je osigurati minimalnu razinu komunalnog uređenja zemljišta koje podrazumijeva osnovnu građevinsku definiranost podzone zahvata te njenu osnovnu funkcionalnu regulaciju - definiranje puteva i zona ukopa te potrebne komunalne infrastrukture.

Planom je dozvoljena faznost gradnje građevina i groblja.

Pri faznoj gradnji nužno je osigurati minimalno 50% površine građevne čestice, a sukladno površini građevne čestice odgovarajuće se povečavaju koeficijenti kig i kis za građevine u obuhvatu plana. Grobne niše i grobna mjesta nisu iskazane u koeficijentima Kiga i kisa i grade se sukladno shemi na za to kartografskim prikazom 4 označenim poljima.

Odredba 31.

Kod projektiranja građevina na području Prostornog plana uređenja Općine Viškovo, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB za stambene i pretežito stambene građevine, a numeričke metode TVBR ili Gretener ili Euroalarm za pretežito poslovne građevine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja i boravi veći broj ljudi.

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcija postojećih obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretiša, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03).

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj meži za gašenje požara (NN br. 08/06).

Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugtroženosti od požara Općine Viškovo.

Temeljem čl. 15A Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05, 107/07) potrbno je izraditi elaborat zaštite od požara mza složenije građevine (građevine skupine 2).

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Odredba 32.

Na području obuhvata Plana nema izvora buke i zagađivača zraka

Pri postupanju s otpadom obavezno se pridržavati odredbi Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine«, broj 123/97) i Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine«, broj 27/96).

Na području obuhvata Plana, a unutar građevinske čestice, određena su mjesta za spremnike otpada, a sve prema uvjetima nadležnog komunalnog društva.

Distribucija otpada mora se riješiti režimom propisanim internim dokumentom o upravljanju groblja.

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Odredba 33.

Unutar obuhvata plana nisu evidentirane građevine čija namjena je prootivna planiranoj namjeni, ni građevine koje treba ukloniti.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Odredba 34.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Odredba 35.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Viškovo i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije.

Odredba 36.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz odredbe 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Odredba 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/14

Ur. broj: 2170-09-11-01-10

Viškovo, 10. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr