SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
OPĆINA VIŠKOVO

60.

Na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11), Odluke o Prostornom planu Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07), Odluke Općinskog vijeća Općine Viškovo o izradi detaljnog plana uređenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/08 i 20/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 24. sjednici održanoj dana 10. studenoga 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja
Ark-Mihelić / DPU 18 /

I. OPĆE ODREDBE

Odredba 1.

Donosi se Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić / DPU 18 / (u daljnjem tekstu Izmjena i dopuna Plana).

Odredba 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od 1. do 4.

Ukupna površina obuhvata Izmjene i dopune Plana iznosi 1,70 ha.

Odredba 3.

Izmjene i dopune Plana iz Odredbe 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Izmjene i dopune Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

II. Odredbe za provođenje

B. GRAFIČKI DIO:

1.DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

2.PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 1:1000

4.UVJETI GRADNJE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Odredba 4.

U članku 4 u stavku 3, alineja 1 briše se PP, P4 i P5

Odredba 5.

U tabeli u članku 7 brišu se podaci o uvjetima gradnje na parcelama PP, P-4 i P-5 te mijenjaju podaci o mogućnostima gradnje na ostalim parcelama i glase:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Građevna čestica P-3 u je planom definirana dvije veličine (P-3 + P-3a). Građevna čestica P-3 se u provedbi može realizirati sa i bez dijela parcele označene sa P-3a. Pri realizaciji primjenjuju se navedeni koeficijenti i stvarna veličina parcele. Pri izmjeni površine građevne čestice, odgovarajuće se mijenja i površina za razvijanje tlocrta, te obavezne udaljenosti od susjednih građevnih čestica.

Građevna čestica P-2 se može realizrirati za gospodarsku namjenu K kao jedinstvena građevna čestica sa susjednim građevnim čestiicama k.o. 4093/1, 4093/2, 4094, 4097/1, te građevnim česticama sa kojmima one graniće, pri čemu se za dio građevine unutar obuhvata plana primjenjuju uvjeti: Razvijanje prizemnog dijela tlocrta građevine dozvoljeno je na površinama označenim za razvijsanje tlocrta prizemnog (crveno) o ukupnog (plavo) korpusa građevine, a preostali dijelovi građevine prema odredbama prostornog plana za gospodarske građevine, kao jedinstvena građevina. Pri takvoj realizaciji dijelovi parcele unutar obuhvata plana i dijelovi parcele izvan obuhvata plana čine jedinstvenu građevnu česticu.Građevna čestica na P-2 se može realizirati u potunosti u K namjeni.

U stavku 5 istog članka i mijenja se tekst glasi:

»(5) Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnoj čestici P-3:

- najveći broj nadzemnih etaža je 3 etaže i dvije podzemne etaže

- dvije podzemne - suterenska etaža najveće visine 6 m od nivelacijske kote 318,00 označene na kartografskom prikazu

- Tri etaže iznad platoa suterenske etaže (kota platoa 324,00) najniže visine 9 m, a najviše visine 11 m zapadne strane, mjereno od kote 324,00 do visine vijenca građevine.«

U stavku 6 istog članka Briše se oznaka građevne čestice PP i P-4.

Odredba 6.

U članka 9, stavak 2, na kraju rečenice se dodaje izričaj:

»ako nije drugačije određeno odredbama ove Izmjene i dopune Plana.«

Odredba 7.

U članku 10, stavak 1. briše se točka, i dodaje tekst:

»Društvena namjena (D).«

Odredba 8.

Članak 24 se mijenja sa novim i glasi:

 (1) Svaka građevna čestica mora imati osiguranu površinu za smještaj vozila.

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prostornim planom užeg područja može se utvrditi drugačije rješenje i to isključivo za područja na kojima je predviđena izrada planova užeg područja.

(3) Ovim Planom određeni su slijedeći minimalni kriteriji građenja novih parkirališnih površina:

- unutar građevne čestice jednostavne stambene građevine potrebno je osigurati dva parkirna mjesta po stanu

- unutar građevne čestice višestambene kuće potrebno je osigurati jedno parkirno mjesto po stanu

- unutar građevne čestice poslovne, stambeno-poslovne građevine i ustanove javne namjene potrebno je osigurati minimalan broj parkirnih mjesta ovisno o planiranom broju korisnika prostora i korisnoj površini:

. za trgovačku djelatnost, na 25 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto;

. za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto;

. za ugostiteljsku djelatnost, na četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu, na tri do šest osoba (posjetitelja/ zaposlenih) u hotelu, motelu, pansionu i slično, potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto;

. za uredsku djelatnost, na 30 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto;

. za rekreativnu djelatnost, na 500 m2 bruto razvijene i uređene površine za rekreaciju potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, a za rekreativno područje kupališta čija dužina mjerena obalnim rubom iznosi 50,0 m potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta.

. za društvenu djelatnost, ovisno o djelatnosti, a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

(4) Na javnim parkiralištima broj parkirališnih mjesta mora sadržavati najmanje 5% parkirališnih mjesta za invalidne osobe.

(5) Parkiranje za potrebe P-3 i P-2 se mogu osigurati na izdvojenim parcelama izvan obuhvata plana, ako je udovoljeno uvjetu dokaza pravnog interesa i ako graniće sa navedenim parcelama.

Odredba 9.

U članka 30, iza rečenice dodaje se nova rečenica:

»Za spoj na ŽC 5025 potrebno je rekonstruirati križanje na način da se osiguraju zaustavne trake i trake za skretanje.«

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Odredba 10.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinsko vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Odredba 11.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Viškovo i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije.

Odredba 12.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz odredbe 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Odredba 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/14

Ur. broj: 2170-09-11-01-9

Viškovo, 10. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

Odluka o Izmjeni i dopuni detaljnog plan  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr