SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD RIJEKA

110.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 10. studenoga 2011. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o sufinanciranju projekata u okviru programa Europske
unije i drugih programa međunarodne suradnje

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak za sufinanciranje projekata od strane Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) koji se sufinanciraju u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sufinanciranje projekata iz članka 1. ovoga Pravilnika u kojima je:

- Grad nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira pravnu osobu- nositelja ili partnera u projektu,

- pravna osoba nositelj ili partner na projektu, a Grad isključivo sufinancira tu pravnu osobu.

Članak 3.

Korisnik sredstava za sufinanciranje projekta može biti domaća pravna osoba koja ima sjedište na području Grada i čiji se projekt provodi na području Grada.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisnik sredstava za sufinanciranje projekta može biti i domaća pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Grada, pod uvjetom da se pretežiti dio aktivnosti iz projekta provodi na području Grada.

Članak 4.

Sredstva za sufinanciranje projekata iz članka 1. ovoga Pravilnika odobravaju se u cjelovitom iznosu projekta dok se ne iskoristi ukupni iznos sredstava planiranih za te namjene na proračunskim pozicijama pojedinih odjela gradske uprave Grada.

Iznos sredstava s kojima Grad sudjeluje u sufinanciranju projekata može iznositi najviše do 15% ukupnog iznosa sredstava dijela proračuna pojedinog projekta za koji pravna osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika podnosi prijavu na natječaj nadležnom tijelu u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Članak 5.

Zahtjev za sufinanciranje projekta, pravna osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva) podnosi Gradu - Povjerenstvu za sufinanciranje EU i međunarodnih projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na propisanom obrascu, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Povjerenstvo se sastoji od 11 članova koje čine predstavnici odjela gradske uprave Grada, kako slijedi:

- predstavnik/ca Ureda Grada,

- predstavnik/ca Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,

- predstavnik/ca Odjela gradske uprave kulturu,

- predstavnik/ca Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu,

- predstavnik/ca Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo,

- predstavnik/ca Odjela gradske uprave za poduzetništvo,

- predstavnik/ca Odjela gradske uprave za komunalni sustav,

- predstavnik/ca Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem,

- predstavnik/ca Odjela za gradsku samoupravu i upravu,

- predstavnik/ca Zavoda za informatičku djelatnost,

- predstavnik/ca Odjela gradske uprave za financije.

Članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Članak 7.

Članovi Povjerenstva između sebe biraju predsjednika i dva zamjenika, većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Način rada Povjerenstva uređuje se Poslovnikom o radu Povjerenstva, kojeg donosi Gradonačelnik.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ured Grada.

Članak 8.

Zahtjev za sufinanciranje projekta podnositelj zahtjeva podnosi Povjerenstvu prije podnošenja prijave na natječaj nadležnom tijelu u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Članak 9.

Nakon zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje, Povjerenstvo obavlja procjenu prijedloga projekta.

Pod procjenom prijedloga projekta razumijeva se:

- provjera ispunjavanja formalnih uvjeta za sufinanciranje projekta (poštivanje roka za podnošenje zahtjeva i valjano ispunjavanje propisanih obrazaca),

- procjena kvalitete projekta za koji se podnosi zahtjev za sufinanciranje.

Članak 10.

Procjenu kvalitete projekta za koji se podnosi zahtjev za sufinanciranje Povjerenstvo provodi na temelju slijedećih kriterija:

1. uklapanja projekta u ciljeve navedene u Smjernicama Gradonačelnika,

2. kvalitete i inovativnosti ponuđenog projekta,

3. iskustva u provođenju programa i projekata od strane podnositelja zahtjeva,

4. neposredne društvene i gospodarske koristi za lokalnu zajednicu,

5. organizacijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekta,

6. realnog odnosa troškova i očekivanih rezultata od provedbe projekta,

7. udjela vlastitih sredstava i sredstava iz drugih izvora u provedbi ponuđenog projekta,

8. održivosti projekta.

Članak 11.

Podnositelj zahtjeva za sufinanciranje projekta mora imati uredno izvršene sve obveze iz ugovora za prethodno odobreno sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti od strane Grada.

Aktivnosti iz projekta za koje su podnositelju zahtjeva na temelju općih akata Grada već bila prethodno odobrena financijska sredstva od strane Grada, neće se sufinancirati.

Članak 12.

Odluku o sufinanciranju projekta donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

Članak 13.

Na temelju odluke Gradonačelnika o sufinanciranju projekta, Grad i Korisnik sufinanciranja projekta (u daljnjem tekstu: Korisnik) sklapaju sporazum o sufinanciranju projekta.

Sporazum o sufinanciranju projekta Grad i Korisnik mogu sklopiti nakon odobravanja sufinanciranja projekta od strane nadležnog tijela u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Članak 14.

Sporazum o sufinanciranju projekta sklapa se na vrijeme do najviše tri godine.

U slučaju kada se projekt sufinancira kroz razdoblje od više godina, sufinanciranje će se nastaviti pod uvjetom da je Korisnik uredno ispunio sve obveze iz prethodnog razdoblja te da je dostavio detaljno financijsko izvješće o provedbi projekta.

Članak 15.

U slučaju neizvršenja obveza iz sporazuma kao i u slučaju davanja neistinitih podataka, nenamjenskog trošenja sredstava te neispunjenja ugovorenih obveza u utvrđenom roku, Grad ima pravo raskinuti sporazum o sufinanciranju i zatražiti povrat isplaćenih sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu.

Članak 16.

Korisnik je dužan u svakom trenutku, na zahtjev Grada, dostaviti sve tražene informacije o projektu kao i financijsku dokumentaciju u svezi provedbe projekta.

Nakon realizacije sufinanciranog projekta, a najkasnije u roku 45 dana od ugovorenog roka za realizaciju projekta, Korisnik je dužan dostaviti Gradu presliku cjelokupnog programskog izvješća te financijsko izvješće koje će dostaviti nadležnom tijelu u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/199

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-3

Rijeka, 10. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Pravilnik o sufinanciranju projekata u o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr