SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD OPATIJA

55.

Na temelju članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 11), gradonačelnik Grada Opatije utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije.

Pročišćeni tekst Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije obuhvaća:

- Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/05),

- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/06),

- Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/09),

- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj »33/11)

u kojima je označeno vrijeme stupanja na snagu Odluke te izmjena i dopuna Odluke.

Klasa: 008-01/05-01/01

Ur. broj: 2156/01-03/01-11-6

Opatija, 8. studenoga 2011.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing., v. r.

ODLUKA
o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže i nadzire Grad Opatija, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Grada Opatije koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama utvrđuje se odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pristup informaciji određuje se sukladno odredbama članka 2. i članka 3. Kriterija za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 38/11 - u nastavku teksta: Kriteriji).

Sukladno članku 3. Kriterija, za izdavanje važećih prostornih planova te izvadaka iz prostornih planova, kao i drugih zapisa u DWG formatu, plaća se naknada od 500,00 kuna po zapisu.

Naknada se uplaćuje u korist proračuna Grada Opatije, na žiro-račun broj 2360000-1830200000. Grad Opatija izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenoj sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KATALOG INFORMACIJA GRADA OPATIJE

UVODNE NAPOMENE

Upravna tijela Grada Opatije u posjedu imaju brojne informacije, većinom u pisanom obliku, u originalu ili fotokopiji.

Ovaj Katalog informacija uz nazive upravnih tijela, sadrži i osnovne vrste informacija koje ta tijela, s obzirom na djelokrug, posjeduju.

UPRAVNA TIJELA I VRSTE INFORMACIJA

1. Ured Grada

1.1. Akti Gradskog vijeća i bivše Skupštine općine Opatija (statuti, proračuni, odluke, pravilnici, poslovnici, rješenja, zaključci, programi i sl.);

1.2. Zapisnici Gradskog vijeća i zapisnici o radu stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog vijeća;

1.3. Zapisnici i akti Gradskog poglavarstva (odluke, zaključci, rješenja, pravilnici, naredbe i sl.);

1.4. Izborna dokumentacija o izborima za Gradsko vijeće i mjesnu samoupravu;

1.5. Podaci o mjesnim odborima i njihovim tijelima;

1.7. Informacije vezane za imovinsko-pravne odnose;

1.8. Informacije vezane za upravljanje gradskom imovinom, uključujući stambenu problematiku i zakup poslovnog prostora;

i drugi podaci i informacije iz nadležnosti Ureda.

2. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

2.1. Informacije vezane uz planiranje proračuna i njegovo izvršavanje;

2.2. Informacije vezane uz financiranje korisnika proračuna;

2.3. Podaci o socijalnom programu Grada Opatije;

2.4. Podaci vezani uz organizaciju i ustrojstvo predškolskog odgoja i obrazovanja;

2.5. Podaci vezani uz financiranje programa iz oblasti kulture i športa;

2.6. Podaci o načinu financiranja osnovnog školstva;

2.7. Podaci o financiranju i provođenju programa u školstvu izvan državnog pedagoškog standarda i stipendije;

2.8. Informacije o ustrojstvu i načinu djelovanja ustanova kulture;

2.10. Informacije o priredbama i manifestacijama pod pokriviteljstvom Grada Opatije;

2.11. Informacije vezane uz naplatu proračunskih prihoda;

2.12. Informacije o poticanju razvoja poduzetništva;

2.13. Informacije o javnoj nabavi:

i drugi podaci i informacije iz nadležnosti Upravnog odjela.

3. Upravni odjel za prostorno uređenje i Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

3.1. Informacije vezane uz prostorno planiranje;

3.2. Informacije vezane uz komunalnu infrastrukturu (održavanje i izgradnja, priključenje na komunalnu infrastrukturu);

3.3. Informacije vezane uz promet;

3.4. Informacije o radu trgovina i ugostiteljskih objekata;

3.5. Informacije vezane uz korištenje javnih površina;

3.6. Informacije vezane uz komunalni red;

3.7. Informacije vezane uz imovinsko-pravne odnose;

3.8. Informacije vezane uz gradsku imovinu;

3.9. Informacije vezane uz stambenu problematiku;

3.10. Informacije vezane uz zakup poslovnog prostora;

3.11. Informacije vezane uz komunalna potraživanja (komunalna naknada i komunalni doprinos);

3.12. Informacije o dodjeli koncesija na pomorskom dobru;

3.13. Informacije o ustrojstvu i načinu djelovanja komunalnih društava;

3.14. Informacije vezane uz spomeničku rentu;

i drugi podaci i informacije iz nadležnosti upravnih odjela.

4. Služba za upravni razvitak

4.1. Informacije o unutarnjem ustrojstvu i mjerama unapređenja rada Gradske uprave;

4.2. Informacije o odnosima s javnošću i s korisnicima usluga;

4.3. Informacije o upravljanju zapisima (uredsko poslovanje i arhiva);

4.4. Informacije o web stranici Grada i drugim poslovima povezanima s informacijskim i komunikacijskim sustavom Grada;

4.5. Informacije o službeničkim odnosima i socijalnom partnerstvu;

4.6. Informacije o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika;

4.7. Informacije o zaštiti od požara te o zaštiti i spašavanju;

i druge informacije iz nadležnosti Službe.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr