SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD OPATIJA

54.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/ 09-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 8. studenoga 2011. godine donosi

ODLUKU
o porezima Grada Opatije

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Opatija, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradski porezi jesu:

1. Porez na potrošnju,

2. Porez na kuće za odmor,

3. Porez na tvrtku ili naziv,

4. Porez na korištenje javnih površina

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakija i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića koji su prodani u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Opatije.

Članak 5.

Osnovica poreza na potrošnju jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz prethodnog stavka.

Članak 6.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 7.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora kao i zgrade , dijelovi zgrada te stanovi koji se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Opatije u visini od 15 kuna po jednom četvornom metru korisne površine, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka vlasnici kuća za odmor na području naselja Mala Učka i Vela Učka plaćaju porez u iznosu od 5 kuna po četvornom metru korisne površine godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Pri promjeni vlasništva kuća za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik plaća porez na kuće za odmor ako taj porez nije bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (potres, poplava, požar), starosti i trošnosti.

Članak 9.

Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi nadležno tijelo Grada Opatije.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su tijelu iz članka 9. ove Odluke dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza do 31. ožujka godine za koju se porez razrezuje.

V. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 11.

Naziv odnosno tvrtka jest ime pod kojim pravna odnosno fizička osoba posluje, a dužna ju je istaknuti po posebnim propisima na ulaze u prostore ili prostorije koje koristi za obavljanje svoje djelatnosti.

Članak 12.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Pod poslovnom jedinicom podrazumjeva se naročito mjesto stvarne uprave,podružnica, ured,radiona,trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i drugi prostor kao i gradilište ili građevinski ili montažni objekt ako traje dulje od 6 mjeseci.

Porez na tvrtku ne plaćaju obveznici koji ne obavljaju poslovnu djelatnost tijekom cijele godine za koju se porez utvrđuje.

Članak 13.

Porez iz članka 12. plaća se u godišnjem iznosu za kalendarsku godinu u kojoj se obavlja poslovna djelatnost i to:

a) Pravne osobe (klasifikacija po Zakonu o računovodstvu)

- velika trgovačka društva 2.000,00 kuna,

- srednje velika trgovačka društva 1.500,00 kuna,

- mala trgovačka društva 1.000,00 kuna,

b) Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na temelju Zakona o obrtu ili koja obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja 1.000,00 kuna.

Članak 14.

Rješenje o razrezu poreza na tvrtku ili naziv donosi nadležno tijelo Grada Opatije.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

Članak 15.

Obveznici poreza na tvrtku oslobođeni su plaćanja poreza za prvu godinu obavljanja djelatnosti pod uvjetom da u roku od 30 dana od dana registracije i početka obavljanja djelatnosti podnesu Gradu zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza.

Obveznici poreza na tvrtku koji obavljaju djelatnost na području naselja Mala Učka i Vela Učka oslobođeni su plaćanja poreza na tvrtku.

VI. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je nadležno tijelo Grada Opatije odobrilo privremeno korištenje javne površine, pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih odobrenje ili ugovora kao i pravne iI fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 17.

Za korištenje javnih površina plaća se porez po slijedećim namjenama:

1. za izvođenje građevinskih radova i postavu drugih privremenih objekata (odlaganje drva za ogrijev, odlaganje plovila i slično): 1,00 kuna po m2 zauzete površine dnevno

2. Za postavu terasa ugostiteljskih objakata:

- 4,00 kune po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 01. travnja do 31. listopada,

- 2,00 kune po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka.

3. za korištenje javnih površina postavom štandova za vrijeme manifestacija, blagadana i drugih prigoda:

- a) u razdoblju kraćem od sedam dana: 100,00 kuna za svaka 4 m2 zauzete javne površine dnevno,

- b) za razdoblja duža od sedam dana:

- za slikare i slikare portretiste 8,00 kuna po m2 dnevno,

- za sve druge namjene 20,00 kuna po m2 dnevno.

4. postava kioska za obavljanje registrirane djelatnosti

- za područje ispod Nove ceste i Ulice R.K. Jeretova u naselju Opatii te Liburnijska ulica u naselju Ičići: 100,00 kuna dnevno,

- za ostala područja: 75,00 kuna dnevno,

5. za potrebe snimanja reklamnih i drugih spotova: 500,00 kuna dnevno,

6. za postavu putokaza i reklama, osim prometne i turističke signalizacije koju postavlja Grad Opatija i Turistička zajednica kao i pravne ili fizičke osobe koje upravljaju javnim cestama:

a) u razdoblju kraćem od trideset dana:

- do 1 m2 površine u iznosu od 20,00 kuna dnevno

- preko 1m2 površine u iznosu od 40,00 kuna dnevno.

b) za razdoblja duža od trideset dana:

- do 1 m2 površine u iznosu od 5.000,00 kuna u godišnjem iznosu

- preko 1m2 površine u iznosu od 10.000,00 kuna u godišnjem iznosu.

7. Obveznik iz stavka 6. točka b. alineja 2.ovog članka, kojem je utvrđena porezna obveza za kalendarsku godinu, a koji je temeljem naloga komunalnog redarstva ili drugog nadležnog tijela, tijekom iste godine, uklonio reklamu ili putokaz sa javne površine, plaća porez srazmjerno broju dana korištenja u kalendarskoj godini odnosno ima pravo na povrat plaćenog poreza srazmjerno broju dana u kojem nije koristio javnu površinu.

Članak 18.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se na zauzimenje javne površine za potrebe Grada Opatije. Porez na korištenje javne površine ne plaća se za korištenje javne površine za čije se korištenje plaća drugo javno davanje.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se za korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina Gradu Opatiji ili druga naknada temeljem posebnog ugovora.

Članak 19.

Rješenje o utvrđivanju poreza na korištenje javne površine donosi nadležno tijelo Grada Opatije. Porez na korištenje javne površine plaća se:

- u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza iznos kojeg ne prelazi 5.000,00 kuna,

- u 2 obroka po dostavi rješenja o razrezu poreza za iznose poreza od 5.000,00 kuna do 10.000,00 kuna,

- u 4 obroka po dostavi rješenja o razrezu poreza za iznose poreza od 10.000,00 kuna do 20.000,00 kuna,

- u 6 obroka po dostavi rješenja o razrezu poreza za iznose poreza od 20.000,00 kuna do 50.000,00 kuna,

- u 12 mjesečnih obroka po dostavi rješenja o razrezu poreza za iznose poreza višim od 50.000,00 kuna.

Članak 20.

Poreza na korištenje javne površine oslobođeni su plaćanja neprofitne udruge, obrazovne ustanove, sportski klubovi, ustanove, kada javnu površinu koriste za potrebe djelatnosti za koje su osnovane kao i političke stranke, nezavisne liste i pojedinačni kandidati na izborima za vrijeme trajanja izborne promodžbe.

Poreza na korištenje javnih površina oslobođeno je korištenje javne površine u humanitarne svrhe kao i radi organizacije manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Opatiju prema odluci gradonačelnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Izuzetno od odredbi članka 17. stavka 6. za postojeće putokaze i reklame porez na korištenje javnih površina za 2011. godinu plaća se srazmjerno broju dana u 2011. godini od dana stupanja na snagu ove Odluke do kraja 2011. godine.

Podneseni zahtjevi koji nisu rješeni do dana stupanja na snagu ove Odluke rješavati će se prema odredbama iste.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o porezima Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 15/02, 15/07 i 18/08).

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti odredba članka 20. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina (»Službene novine PGŽ« broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09 u dijelu koji se odnosi na visinu naknade).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/23

Ur. broj: 2156/01-01-01-2

Opatija, 8. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=747&mjesto=10006&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr