SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD OPATIJA

51.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. studenog 2011. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plana gradnje vodnih građevina za razdoblje
2010. - 2012. godine

Članak 1.

Članak 2. Plana gradnje vodnih građevina za razdoblje 2010-2012 godine (»Službene novine PGŽ« broj 18/10) mijenja se i glasi:

»U razdoblju 2010. - 2012. godine na području Grada Opatije planira se graditi sljedeće vodne građevine:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

U članku 4. Plana iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U slučaju da dinamika izvršenja radova iz stavka 1. ovog članka u svojoj vrijednosti prelazi iznos prikupljenih sredstava od namjenskog dijela cijene vode Grad Opatija može predujmiti nedostajuća sredstva«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena za izgradnju vodnih građevina I. faze Jadranskog projekta, temeljem Odluke o namjenskom povećanju cijene vode za 4 kn/m3 za financiranje izgradnje objekata sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa od 25. rujna 2003. godine, namjenjuju se za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda kao i vodopskrbnog sustava naselja Poljane te naselja Antići, Dobreć, Krasa, Izgradnju sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda - Sanitarni kolektor uz izgradnju ulice Šetalište C.Sylve, izgradnju Izgradnja sekundarne mreže vodoopskrbnog sustava - kolektor uz izgradnju ulice Šetalište C.Sylve te iznos naknade za razvoj koju Grad plaća za stanovništvo.

Neutrošena sredstva iz stavka 1. mogu se koristi i kao predujam iz članka 4. stavka 3. ove Odluke.«

Članak 4.

Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/114

Ur. broj: 2156-01-01-11-2

Opatija, 8. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O' Brien Sclaunich, dipl. oecc., v. r.

 

Izmjene i dopune Plana gradnje vodnih gr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr