SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

59.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici plaćanja komunalne naknade (u daljnjem tekstu: obveznici), uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Općina), i to:

- naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

- područja zona u Općini,

- koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,

- koeficijenti namjene (Kn) za stambeni, garažni, poslovni prostor, građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevno zemljište,

- rokovi plaćanja komunalne naknade,

- nekretnine važne za Općinu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada naplaćuje se u sljedećim naseljima na području Općine:

- Mošćenička Draga,

- Mošćenice,

- Brseč,

- Kraj,

- Kalac,

- Grabrova,

- Zagore,

- Martina,

- Golovik,

- Sv. Jelena,

- Sučići, osim ulice Trebišća,

- Obrš,

- Sv. Anton,

- Mala Učka.

Članak 3.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine.

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja i krematorija,

6. javna rasvjeta.

Financiranje komunalnih djelatnosti iz stavka 2. ovog članka vrši se u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture.

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće Općine svake kalendarske godine.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se odlukom Općinskog vijeća Općine upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:

1. stambenog prostora,

2. poslovnog prostora,

3. garažnog prostora,

4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

5. neizgrađenoga građevnog zemljišta.

Članak 5.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) u rokovima i postupku koji je propisan zakonom.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko-goranske županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava se u upravnom postupku kojeg pokreće Upravni odjel, na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit.

Članak 6.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz članka 4. ove Odluke dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom odjelu.

II. PODRUČJA ZONA

Članak 7.

Na području Općine utvrđuje se šest zona za određivanje visine komunalne naknade, ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenog položaja, kako slijedi:

. prva zona: obuhvaća naselja:

- Mošćenička Draga I. - obuhvaća ulice Aleja Slatina, Barba Rike, Ljube Mrakovčića, Potok, Antona Rosovića, Stari grad, Stubište Sipar, Šetalište 25. travnja, Trg slobode, Sv. Ivan, Stubište prof. Ivančića

. druga zona: obuhvaća naselja:

- Mošćenička Draga II. - obuhvaća ulice: Tutići, Paljon, Sv. Petar, Potoška cesta, Lukeši, Jačići, Most, Majčevo,

. treća zona: obuhvaća naselja:

- Mošćenice I. - obuhvaća ulice Mošćenice, Jir, Baldac

. četvrta zona obuhvaća naselja:

- Brseč I. - ulica Brseč,

- Kraj I. - ulica Donji Kraj

. peta zona obuhvaća naselja:

- Mošćenice II. - obuhvaća ulice Mišćići, Benetići, Rovini, Milići, Matići, Šverići, Selce, Lončari

- Kalac,

- Brseč II. - obuhvaća ulice Carići, Periši

- Martina,

- Golovik,

- Sv. Jelena,

- Zagore

. šesta zona obuhvaća naselja:

- Grabrova,

- Brseč III - obuhvaća ulicu Belani,

- Kraj II - obuhvaća ulice Gradac, Marčenići, Gornji Kraj, Prem

- Sučići, osim ulice Trebišća

- Obrš,

- Sv. Anton,

- Mala Učka

III. KOEFICIJENTI ZONA (Kz) ZA POJEDINE ZONE

Članak 8.

Koeficijent zone (Kz) za pojedine zone iznosi kako slijedi:

1. za prvu zonu - 1,00

2. za drugu zonu - 0,7

3. za treću zonu - 0,6

4. za četvrtu zonu - 0,5

5. za petu zonu - 0,4

6. za šestu zonu - 0,2

IV. KOEFICIJENT NAMJENE (Kn)

Članak 9.

Koeficijent namjene za stambeni, garažni, poslovni prostor, građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevno zemljište, iznosi kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent namjene iznosi 10 % koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor temeljem stavka 1. ovog članka.

Članak 10.

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50 %, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevno zemljište.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obveznik je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije obavljao više od šest mjeseci u kalendarskoj godini.

Članak 11.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5 % ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine.

Rješenje o komunalnoj naknadi za objekte iz stavka 1. ovog članka ispostavljat će se do 31. ožujka tekuće godine, u pravilu na osnovu podataka o planiranom ukupnom godišnjem prihodu za prethodnu godinu, a koji je obveznik dužan dostaviti Upravnom odjelu do 28. veljače tekuće godine.

Ukoliko obveznik ne dostavi podatke iz stavka 2. ovog članka obveza plaćanja utvrdit će se prema kriterijima iz članka 13. u svezi članka 8. i 9. ove Odluke.

Rješenje kojim je utvrđena visina komunalne naknade sukladno stavku 2. i 3. ovog članka uskladit će se prema ukupnom godišnjem prihodu kojeg je obveznik iskazao za prethodnu godinu po predaji zaključnog računa.

Obveznik je dužan dokaz o ukupno ostvarenom godišnjem prihodu dostaviti u roku od 15 dana od proteka roka za podnošenje zaključnog računa.

Visina komunalne naknade obračunat će se u mjesečnim iznosima koji predstavljaju 1/12 od 1,5 % ukupno planiranog odnosno ostvarenog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

V. VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 12.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o zoni u kojoj se nekretnina nalazi i vrsti nekretnine iz članka 4. ove Odluke.

Mjesečni iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine predmetne nekretnine, vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn).

Vrijednost boda (B) određuje odlukom Općinsko vijeće Općine do kraja studenoga za sljedeću kalendarsku godinu, nakon donošenja odluke o komunalnoj naknadi.

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 13.

Visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade za svakog obveznika utvrđuje se rješenjem o komunalnoj naknadi kojeg odnosi Upravni odjel.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

VI. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 14.

Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 20-og u mjesecu za tekući mjesec.

Izuzev od stavka 1. ovog članka komunalna naknada za prostore za koje visina mjesečnog zaduženja iznosi od 10,00 do 20,00 kuna, plaća se dva puta godišnje, i to:

- s dospijećem do 31. svibnja tekuće godine za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine,

- s dospijećem do 30. studenog tekuće godine za razdoblje srpanj - prosinac tekuće godine.

Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik plaćanja komunalne naknade plaća zateznu kamatu po stopi određenoj važećim propisima.

Članak 15.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje od prvog dana sljedećeg mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je nastala osnova za plaćanje komunalne naknade, a prestaje istekom mjeseca u kojem je prestala postojati osnova za plaćanje.

Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i na svaku drugu promjenu koja utječe na visinu komunalne naknade.

VII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 16.

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti će se osloboditi vlasnici odnosno korisnici nekretnina kako slijedi:

1. Općina u slučajevima u kojima bi kao vlasnik ili korisnik zgrada i građevnog zemljišta bila neposredni obveznik plaćanja komunalne naknade,

2. pravne osobe koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i udruge u vatrogastvu,

3. objekti i prostori koji se koriste kao muzeji, izložbeni prostori, knjižnice i čitaonice, objekti i prostori kojima se koriste športski klubovi,

4. vjerske zajednice za obavljanje vjerske i obrazovne djelatnosti.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel donosi rješenje o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine.

Iznimno, komunalna naknada plaća se za zemljišta i prostore iz stavka 1. ovog članka koje korisnici odnosno vlasnici daju u zakup, podzakup ili na privremeno korištenje za obavljanje druge djelatnosti.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/01, 83/02).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Klasa: 011-01/11-01/37

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

Odluka o komunalnoj naknadi   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr