SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

32.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava
u kojima Općina Omišalj ima dionice ili udjele
u vlasništvu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način provedbe javnog natječaja i uvjeti za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Omišalj ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva), (u daljnjem tekstu: društva).

Članak 2.

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja temeljem ove Odluke donosi Općinski načelnik Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik).

Općinski načelnik raspisuje javni natječaj 60 dana prije isteka mandata članova upravnog tijela odnosno nadzornog odbora društva.

U slučaju prestanka članstva u upravnom tijelu odnosno nadzornom odboru društva prije isteka mandata, Općinski načelnik raspisuje javni natječaj u roku od osam dana od dana prestanka članstva u upravnom tijelu odnosno nadzornom odboru društva.

Članak 3.

Tekst javnog natječaja s podacima o uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati, rokovima za podnošenje prijave i popisom dokumentacije koje je potrebno priložiti uz prijavu, objavljuje se na web stranici i oglasnim pločama Općine Omišalj.

Članak 4.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članove Povjerenstva imenuje Općinski načelnik.

Članak 5.

Kandidat za člana upravnog tijela odnosno nadzornog odbora društva iz članka 1. ove Odluke, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da članstvom u nadzornom, odnosno upravnom odboru trgovačkog društva nije u sukobu interesa,

5. da ispunjava druge uvjete iz raspisanog javnog natječaja koji ovise o specifičnoj prirodi pojedinog društva.

Članak 6.

Prijave kandidata za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava podnose se u pisanom obliku, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno članku 5. ove Odluke.

O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 5. točke 3. i 4 ove Odluke, kandidati su dužni dati izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, s ovjerenim potpisom kod

javnog bilježnika, koja u trenutku raspisivanja javnog natječaja ne smije biti starija od 15 dana.

Nepravovremene i nepotpune prijave na javni natječaj neće se uzeti u razmatranje.

Članak 7.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz objavljenog javnog natječaja, te ju dostavlja Općinskom načelniku.

Na temelju rezultata provedenog postupka javnog natječaja, Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću kandidate za članove upravnih tijela odnosno nadzornog odbora društva.

Odluku kojom se skupštini društva predlaže izbor kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva donosi Općinsko vijeće.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/7

Ur. broj: 2142-06-11-01-3

Omišalj, 13. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr