SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
OPĆINA FUŽINE

47.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 23/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj dana 19. listopada 2011. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. br. 5917/2, površine 65 m2, upisana u z.k.ul. br.Popis I k.o. LIČ, kao javno dobro, ne predstavljaju u naravi javno dobro, već ista čini dio okućnice postojeće građevine izgrađene na k.č. br. 1161 k.o. Lič.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro te će nakon stupanja na snagu ove Odluke zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Delnicama izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na istoj te kao vlasnika na nekretninama upisati Općinu Fužine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/04

Ur. broj: 2112/03-01-11-14

Fužine, 19. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=744&mjesto=10009&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr