SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 26. Petak, 30. srpnja 2004.
GRAD KASTAV
32

36.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), članka 31. Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 8. sjednici održanoj 29. srpnja 2004. godine donosi

IV. IZMJENU I DOPUNU
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005.

I.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/ 03, 26/03, 13/04i 23/04) u poglavlju II. točka 2. podtočka 2.1. mijenja se i glasi:

»Provedbeni urbanistički plan dijela stambenog naselja Rubeši (»Službene novine« PGŽ broj 21/99 i 23/99) - provesti postupak stavljanja izvan snage.«

II.

U poglavlju III. točka 2. iza podtočke 2.3.3. dodaje se podtočka 2.3.4. koja glasi:

»DETALJNI PLAN UREĐENJA »BRESTOVICE 2«

Zona obuhvata Detaljnog plana uređenja »Brestovice 2,« nalazi se u građevinskom području naselja N-3, a obuhvaća površinu od cca. 1,3 ha. Zona obuhvaća k.č. 8028, 8029, 8030/3, 8031, 8032 k.o. Kastav, dio k.č. 8019, 8026, 8027 k.o. Kastav, te dio puteva označenih kao k.č. 8048 i 8065/1 k.o. Kastav sa pripadajućim površinama susjednih k.č. potrebnih za rekonstrukciju puta u skladu s pozitivnim propisima. S južne strane područja stambene izgradnje granica obuhvata omeđena je granicom građevinskog područja naselja.

Investitor je tvrtka »OPATIJA GRADNJA« d.o.o. Matulji. Namjena prostora u području obuhvata Plana je izgradnja stambenih građevina sa pripadajućom prometnom i ostalom komunalnom infrastrukturom. Uvjeti uređenja građevinske čestice stambene građevine su: najveća izgrađenost iznosi 30%, najveći broj etaža iznosi četiri nadzemne etaže, najviša visina svake pojedine građevine i nivelacione kote s obzirom na specifičnu konfiguraciju terena odredit će se nakon izvršene detaljne analize prostora u fazi izrade prijedloga Plana, parkiranje / garažiranje vozila treba rješiti unutar svake pojedine građevinske čestice, a na najmanje 20eizgrađenog dijela građevinske čestice moraju biti površine zelenila.

Izradom ovog Detaljnog plana uređenja regulirat će se uvjeti izgradnje stambenog kompleksa u odnosu na postojeće stambene građevine u okolini zone obuhvata, odrediti

uvjeti rekonstrukcije odnosno izgradnje prometne i ostale komunalne infrastrukture, te definirati način priključenja građevina na prometnu i komunalnu infrastrukturu.«

III.

Ova IV. izmjena i dopuna Programa mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/04-01/8

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-4

Kastav, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr