SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
OPĆINA FUŽINE

42.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj dana 19. listopada 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja područja urbane
komasacije (DPU3)

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja područja urbane komasacije (u daljnjem tekstu: DPU 3) utvrđena je člankom 224. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1_1 i NA 1_2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/ 07 i 23/11).

Izrada DPU 3 izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Nositelj izrade Plana je Općina Fužine, a odgovorna osoba Općinski načelnik.

II. OBUHVAT IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 2.

Granice obuhvata DPU 3 utvrđene su Urbanističkim planom uređenja naselja Fužine NA 1_1 i NA 1_2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene (»Službene novine PGŽ« broj 38/07 i 23/11) i prikazane su na kartografskom prikazu br. 3C »Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite u mjerilu 1:2000.

Područje obuhvata izrade DPU-a 3 odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Prostor unutar obuhvata plana neizgrađeni je dio naselja Fužine omeđen dijelom ulica Klađe, Turistička cesta Kolibice I i II i potokom Ličanka. Postoji pravna osnova za izradu plana. Ne postoje prostorna ograničenja za uređenje zone. Postoje spojevi zone na prometnu i komunalnu infrastrukturu. Konačne potrebe će biti određene planom i biti programska osnova za realizaciju infrastrukture nužne za uređenje područja.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Prema Urbanističkim planom uređenja naselja Fužine NA 1_1 i NA 1_2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene , područje obuhvata izrade DPU-a 3 nalazi se u zoni naselja Fužine.

Detaljni plan uređenja, u skladu s urbanističkim planom uređenja naselja Fužine, detaljno razrađuje uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na komunalnu infrastrukturu te određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno povijesnih i drugih vrijednosti propisanih Zakonom.

Programska polazišta su sadržana u zahtjevima za gradnjom građevina stambene namjene i uređenje prometnica unutar područja obuhvata.

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Za potrebe izrade DPU-a 3 nositelj izrade osigurava katastarsko i topografsku kartu u digitalnom obliku za područje obuhvata plana s ucrtanim prometnicama, te visinskim prikazom terena.

Izrada stručnih podloga nije definirana, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 6.

Stručne podloge koje za potrebe izrade DPU-a 3 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi DPU- a 3.

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 7.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi DPU-a 3 izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade DPU-a 3 koristit će se digitalna ortofoto karta. Za potrebe izrade DPU-a 3 planirana je izrada posebne geodetske podloge u mjerilu 1 : 1000 za predmetni obuhvat, koju osigurava nositelj izrade.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 8.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade DPU-a 3 zatražit će se od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB,

- HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 OPATIJA

- HEP - Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Pogon Skrad

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i komunalne djelatnosti, Supilova 173, 51300 DELNICE

IX. ROK ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza DPU-a 3 su:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga DPU-a 3 za potrebe prethodne rasprave - u roku od 45 dana od dostave posebne geodetske podloge,

- izrada Prijedloga DPU-a 3 za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog DPU-a 3 - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga DPU-a 3 - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga DPU-a 3 - u roku od 15 dana po dobivenim zakonskim suglasnostima,

- donošenje Odluke DPU-a 3 - u roku najviše 90 dana od završetka javne rasprave.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

Do stupanja na snagu DPU-a 3 nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata DPU-a 3.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.

Izradu Detaljnog plana uređenja područja urbane komasacije (DPU3 ) financirat će Općina Fužine iz proračuna.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 8. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu DPU-a 3.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 6. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 8. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/04

Ur. broj: 2112/03-01-11-09

Fužine, 19. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=744&mjesto=10009&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr