SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
OPĆINA FUŽINE

39.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 19. listopada 2011. godine, donosi

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Fužine za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/ 10.) u članku 1. mijenja se sljedeće:

pod red.br. 4 tekst »Vodoopskrba i odvodnja« zamjenjuje se tekstom »Groblja«,

pod red.br. 5 tekst »Prostorno planska dokumentacija« briše se.

Članak 2.

U članku 2. mijenja se slijedeće

- pod točkom 1. Komunalni doprinos iznos »1.200.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »700.000,00 kn«,

- pod točkom 2. Šumski doprinos iznos »240.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »250.000,00kn«,

- pod točkom 3. Ostali prihodi iznos »1.164.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.005.600,00 kn«,

- u stavci UKUPNO iznos »2.604.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.955.600,00 kn«

 

Članak 3.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod 1. Javne površine

- pod 1.1. Igralište Vrata - škola iznos od »50.000,00 kn« briše se,

- pod 1.2. Nogostupi - odvodnja iznos od »500.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »650.000,00 kn«,

- pod 1.3. dodaje se nova stavka koja glasi »Sportsko rekreacijski tereni 40.000,00 kn«,

- u stavci UKUPNO iznos »550.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »690.000,00 kn«.

Pod 2. Javna rasvjeta

- pod 2.1. Proširenje javne rasvjete iznos »50.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »170.000,00 kn«,

- u stavci UKUPNO iznos »50.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »170.000,00 kn«.

Pod 3. Nerazvrstane ceste

- pod 3.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta iznos »300.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »171.000,00 kn«,

- pod 3.2. Sufinanciranje rekonstrukcije Županijske ceste 5062 (Ličko polje - Lukovo) iznos »244.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »500.000,00 kn«,

- pod 3.3. tekst »Sufinanciranje izgradnje cjevovoda za Fužinski Benkovac 500.000,00 kn« briše se,

- pod 3.4. Poslovna zona Lič iznos »100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »400.000,00 kn«,

- u stavci UKUPNO iznos »1.144.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.071.000,00 kn«.

Pod 4. tekst »Vodoopskrba i odvodnja« briše se, te se dodaje tekst »Groblja«

- pod 4.1. tekst »Sufinanciranje izgradnje regionalnog vodovoda 130.000,00« briše se, te se dodaje tekst »Groblja - proširenje Groblja Fužine - ispitivanje prostornih mogućnosti 24.600,00 kn«,

- pod 4.2. tekst »Proširenje vodovodne mreže 50.000,00 kn« briše se,

- pod 4.3. tekst »Kanalizacijski kolektor 250.000,00 kn« briše se,

- pod 4.4. tekst »Razvoj kanalizacijskog kolektora 100.000,00 kn« briše se.

- u stavci UKUPNO iznos »530.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »24.600,00 kn«

Pod 5. tekst »Prostorno planska dokumentacija« briše se

- pod 5.1. tekst »Prostorno planska dokumentacija 200.000,00 kn« briše se,

- pod 5.2. tekst »Projektna dokumentacija 130.000,00 kn« briše se,

- tekst »u stavci UKUPNO 330.000,00 kn« briše se.

Pod stavkom SVEUKUPNO iznos »2.604.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.955.600,00 kn«.

Članak 4.

Prve izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/03

Ur. broj: 2112/03-01-11-06

Fužine, 19. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=744&mjesto=10009&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr