SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ D.O.O
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09.) i članka 38. točka 14. Društvenog ugovora od 2. 2. 2011. Skupština društva Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o. Peškera 2, Cres, na svojoj sjednici održanoj dana 12. listopada 2011. godine donosi

ODLUKU
O CIJENI VODNIH USLUGA

I.

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području, visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

II.

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine gradovi Cres i Mali Lošinj pružaju se vodne usluge:

-javne vodoopskrbe,

-javne odvodnje bez usluga pročišćavanja otpadnih voda,

-usluga crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i septičkih jama.

III.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Korisnicima usluge u stambenim prostorima sa više stambenih jedinica i jednim vodomjerom ispostavlja se račun koji se sastoji od dva dijela: fiksnog dijela cijene utvrđenog u apsolutnom mjesečnom iznosu i varijabilnog dijela cijene utvrđenog prema broju kubičnih metara m3 isporučene vode očitane na glavnom vodomjeru i važeće cijene m3 vode za stambene prostore.

Ako korisnici vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje u stambenim prostorima s jednim vodomjerom i s više posebnih dijelova nekretnine (stanovi) imaju sklopljen međuvlasnički ugovor vezano za plaćanje vodnih usluga - cijena vodne usluge obračunava se temeljem tog međuvlasničkog ugovora.

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje u zajedničkim prostorijama zgrade s više posebnih dijelova nekretnine - cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke razmjerno podijeli prema broju stanova, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno.

V.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda se naplaćuje prema količini (prostornom metru) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe - cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda naplaćuje se prema glavi IV ove Odluke.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje iz stavka 1. i 2. ove točke kojima je Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (»Narodne novine« broj 83/ 2010.) propisan fiksni gubitak - isti će se primijeniti na količine obračunate prema stavku 1. odnosno 2. ove glave.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe - cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda naplaćuje se prema objektu koji koristi tu uslugu.

VI.

Isporučitelj vodne usluge javnu vodoopskrbu vrši i brodom vodonoscem i autocisternama u područjima bez javnog vodoopskrbnog sustava.

Korisnik javne vodoopskrbe iz broda vodonosca i autocisterne, utrošak do 20 m3 vode mjesečno, a najviše do 150 m3 vode godišnje, plaća sukladno Pravilniku o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN RH br. 35/11).

Cijena isporuke pitke vode koju plaćaju kućanstva čiji članovi imaju prebivalište na otocima, a opskrbljuju se pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom i to za količinu do 20 m3 mjesečno, odnosno 150 m3 godišnje po stambenom prostoru - kućanstvu utvrđuje se prema glavi 3. toč. 1.3. ove Odluke.

VII.

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu kućanstva.

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

VIII.

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.

IX.

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti gradonačelnika gradova Cres i Mali Lošinj, a primjenjuje se od 1. 10. 2011. godine.

X.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga donijeta na sjednici Skupštine društva 3. 6. 2011. godine broj: 26/11- 18/1-I.

XI.

Ova Odluka o cijeni vodnih usluga objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« nakon ishođenja suglasnosti gradonačelnika.

Odluka iz st. 1. ove glave objavljuje se i na internetskim stranicama javnog isporučitelja.

XII.

Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost gradonačelnika grada Cresa od 12. 10. 2011., klasa: 325-01/11-1/ 8, ur. broj: 2213/02-02-11-14, gradonačelnika grada Malog Lošinja od 12. 10. 2011, klasa: 325-01/11-01/9, ur. broj: 2213/01-01-11.

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku do 5 dana po ishođenju prethodnih suglasnosti iz stavka 1. ove glave.

Broj: 26/11-32/1-I

Cres, 12. listopada 2011.

Predsjednik
Skupštine Društva
Kristijan Jurjako, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr