SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 26. Petak, 30. srpnja 2004.
GRAD KASTAV
32

33.

Temeljem članka 32. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine« broj 26/03), članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) u postupku redovnog usklađivanja teksta Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija sa stvarnim stanjem, Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 8. sjednici održanoj 24. srpnja 2004. godine, donosi

ANEKS
procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Grada Kastva

01. UVOD

01.1.

Ovim Aneksom određuju se tehničke, preventivno-uzgojne i druge mjere zaštite šuma od požara, koje su dužni provoditi vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta, kao i javna poduzeća koja gospodare ili su korisnici šuma i šumskog područja.

01.2.

Mjere zaštite iz predhodne točke provode vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta i Grad Kastav (u daljnem tekstu: Grad) svaki u svojoj domeni.

01.3

Na području Grada Kastva 85,97 ha ili 7,540ovršine zauzima poljoprivredno zemljište. Pašnjaci, livade i ostale šumske površine, koje se prostiru po cijelom terenu Grada zauzimaju 530,2 ha ili 46,5%.

01.4.

Šumsko područje II. stupnja ugroženosti od požara prekriva 203,55 ha područja Grada, a odnosi se na 23,55 ha kojim gospodari područna šumarija i 180,00 ha šuma u vlasništvu fizičkih osoba.

Šumom obrasla površina Grada prekrivena je uglavnom listopadnim submediteranskim i mediteranskim šumama (grab, hrast i manja sastojina crnike).

01.5.

Sa stanovišta razmatranja zaštite od požara od posebnog interesa su područja obrasla šumom koja je razvrstana u II. stupanj ugroženosti.

Šumom odnosno šumskom površinom razvrstanom u II stupanj ugroženosti gospodari Uprava šuma Delnice putem Šumarije Rijeka koja svake godine donosi poseban Operativni plan zaštite šuma od požara za područje šuma kojima gospodari pa tako i za predmetnu kulturu na području Grada.

01.6

Kao što je izneseno na području Grada šume i šumskih područja u vlasništvu fizičkih osoba ili drugih korisnika koje su razvrstane u II. stupanj ugroženosti šuma od požara ima 180 ha pa shodno tome na tom planu, pored redovnih, u vrijeme velike i vrlo velike opasnosti za izbijanje šumskih požara ima potrebe za provođenjem posebnih mjera zaštite od požara.

02. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

02.1. MOTRITELJSKO - DOJAVNA SLUŽBA

0.2.1.1.

Na području Grada organizira se motriteljsko dojavna služba sukladno Planu aktivnosti zaštite od požara, koji donosi Gradsko vijeće Grada Kastva sa stalnim motriteljskim mjestom na gradskim zidinama stare jezgre Kastva, sa koje je vidljivo cijelo šumsko područje Grada. Službu vrše pripadnici Vatrogasne postrojbe DVD Kastav obučeni u vatrogasne odore i opremljeni potrebnom opremom.

Sredstva za tu aktivnost, neovisno o planiranim sredstvima za redovnu aktivnost društva, osigurava Grad.

Šumarija Opatija angažira motritelja koji s područja Grada Kastva motri liburnijsko područje.

02.2. OPHODNJA

02.2.1.

Šumarija Rijeka tijekom ljetnih mjeseci uvodi ophodarsku službu, a upravitelj šumarije odlučuje o obavljanju te službe i izvan tog termina ovisno o proglašenom stupnju ugroženosti šuma od požara.

02.2.2.

Na području Grada organiziraju se izviđačko preventivne ophodnje s ciljem ranog uočavanja požara i preventivnog djelovanja, koje obavljaju pripadnici vatrogasne postrojbe DVD Kastav sukladno Planu aktivnosti zaštite od požara, koji donosi Gradsko vijeće Grada Kastva.

Ophodnja se vrši u vatrogasnim odorama i sa službenim propisno obilježenim vozilom. Za vrijeme ophodnje u vozilu se mora nalaziti propisana oprema za gašenje požara.

Sredstva za tu aktivnost, neovisno o planiranim sredstvima za redovnu aktivnost društva, osigurava Grad.

02.3. INTERVENTNE SKUPINE

02.3.1

Područna šumarija formira interventnu skupinu iz svojih redova, brine se o obučenosti pripadnika te skupine te o opremanju iste s odgovarajućim alatima i sredstvima potrebnim za efikasno provođenje akcije gašenja požara.

Broj pripadnika skupine i specifikacija opreme određuje se godišnjim planom zaštite šuma od požara Šumarije.

Po donošenju istog, jedan primjerak godišnjeg plana šumarije dostavlja se stručnoj službi Grada.

02.3.2

Vatrogasna postrojba Dobrovoljno vatrogasno društvo Kastav brine se o ispravnosti opreme za gašenje šumskih požara i po potrebi vrši popunu.

03. PREVENTIVNO UZGOJNE MJERE

03.1.

Područna šumarija provodi preventivno uzgojne mjere prema godišnjem Planu zaštite šuma od požara.

03.2.

Sigurnosni cestovni pojas čisti se najmanje jedanput godišnje i to prije službenog početka turističke sezone od strane za to nadležnih službi ovisno o kategorizaciji cesta. Stručna služba koja vodi brigu o funkcionalnosti prometnice dužna je na zahtjev Grada dostaviti mu plan rada prije početka čišćenja sigurnosnog pojasa.

03.3.

Koridori zračnih vodova čiste se od prekomjernog raslinja najmanje jedanput godišnje. Na zahtjev Grada, stručna služba HEP-a dužna je Gradu dostaviti plan rada prije početka čišćenja sigurnosnog pojasa.

03.4.

Fizičke osobe u čijem su vlasništvu ili korisništvu šume i šumske površine razvrstane u II. stupanj ugroženosti od požara dužne su poduzimati preventivno uzgojne mjere analogno mjerama koje poduzima stručna služba šumarije u istovjetnim sastojinama i kulturama.

Fizičke osobe u čijem su vlasništvu odnosno korisništvu šume i šumska područja razvrstana u III. stupanj ugroženosti od požara dužne su poduzimati dodatne preventivno uzgojne mjere u rubnom pojasu prema susjednim parcelama višeg stupnja ugroženosti, ukoliko je rubni pojas obrasao raslinjem (čišćenje od biljnog otpada, pošumljavanje sa raslinjem otpornijim za izbijanje i širenje požara i sl.).

Ukoliko stručna služba Grada utvrdi da fizička osoba ne poduzima potrebne uzgojno zaštitne mjere provest će se poseban postupak da se te, neophodne požarno preventivne mjere prisilno provedu.

03.5.

Ukoliko fizičke osobe u čijem su vlasništvu šume i šumske površine razvrstane u II. stupanj ugroženosti od požara smatraju da razvrstavanje u određen stupanj nije opravdano može se od stručne službe Hrvatskih šuma ili od ovlaštenog vještaka šumarske struke zatražiti poseban postupak za razvrstavanje sporne sastojine ili kulture.

Rezultat tako provedenog postupka smatra se konačnim.

04. PRIKAZ POVRŠINA GDJE SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR ŠUME I/ILI ŠUMSKOG PODRUČJA

04.1.

Površine na kojima se može očekivati požar šume ili šumskog područja su:

1. Lužina, površine 23,55 ha, gospodari Šumarija

2. šumsko područje na potezu Pavletići-Jardasi, površine 180,00 ha, gospodare privatni vlasnici.

05. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZA GAŠENJE POŽARA NA ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA

05.1.

U pogledu mogućnosti gašenja požara otvorenog prostora; šuma i poljoprivrednih površina za područje Grada karakteristično je da je javnim prometnicama moguć pristup vatrogasnoj tehnici ili do ugroženog prostora ili do najbližeg mjesta sa kojeg se može graditi efikasna intervencija ekipa gasioca. Isto tako, zahvaljujući razvedenosti vodovodnog sustava i javnih »šterni« opskrba vodom za gašenje požara na otvorenim površinama na području Grada zadovoljava.

Posebnim Planom, na nivou Vatrogasne zajednice Županije, razrađen je postupak angažiranja vatrogasnih snaga za gašenje šumskih požara, a čija je učinkovitost dokazana kako kroz same intervencije tako i kroz periodične vježbe.

Osmatranje terena i javljanje požara organizirano je na nivou županijskog područja a na području Grada posebnu ophodarsko-osmatračku službu organiziraju zajednički Grad i Šumarija. Iz toga proizlazi da eventualni požar na Gradskom području dojavljuju motrioci i ophodari Vatrogasne postrojbe DVD Kastav i šumarije, kao i djelatnici šumarije tijekom redovnih aktivnosti na terenu, posade plovila u funkciji osmatrača s mora, piloti zrakoplova koji polijeće iz zrakoplovne luke Grobnik u funkciji osmatrača iz zraka, te patrolne službe iz strukture vatrogasaca i Policije.

06. DOJAVA - OBAVJEŠČIVANJE

06.1.

Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom (u daljnjem tekstu »požar«) razrađuje se način uključivanja specijaliziranih postrojbi u akciju gašenja i spašavanja.

06.2.

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara.

06.3.

Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne mreže HT-a na brojeve:

- 93 Javna vatrogasna postrojba

- 985 Županijski Centar za obavješćivanje

- 92 stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka

06.4.

Dojava požara osigurava se primjenom:

- javne telefonske mreže za građanstvo pri čemu treba uzeti u obzir:

- izuzetno kvalitetnu mrežu javnih telefonskih govornica HT-a

- izuzetno velik broj korisnika bežične telefonije (mobitel) na području Grada

- sustavom bežične UKV veze za korisnike takvih sustava i to:

- sve organizacione jedinice Policijske uprave Primorsko- goranske

- sva dobrovoljna vatrogasna društva na području VZ PGŽ

- osmatrači i ophodnje područne Šumarije

- osoblje zrakoplova, tijekom avio izviđanja

- posade plovnih objekata

- osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata.

06.5.

Kod zaprimanja dojave požara odnosno obavijesti o događaju službujuće osobe dužne su prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a ukoliko je dojavu zaprimila neka od službi izvan strukture vatrogastva dužna je istu odmah proslijediti najbližoj vatrogasnoj postrojbi.

07. UZBUNJIVANJE

07.1.

Po zaprimljenoj dojavi požara ili po saznanju o nastanku požara vrši se uzbunjivanje vatrogasaca putem postojećeg (razrađenog i u praksi dokazanog) sustava uzbunjivanja u vatrogasnim postrojbama koje raspolažu sa sustavom žične i bezžične veze ili putem sirene i/ili crkvenih zvona za formacije koje ne raspolažu s pouzdanim sustavom veze.

07.2.

Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko -goranske Rijeka ( u daljnjem tekstu »PU P-G«) ili operativno dežurstvo područne Policijske postaje ili Županijski Centar za obavješćivanje (u daljnjem tekstu »Centar za obavješćivanje« ili »Centar«) ili neko drugo tijelo uprave dužno je od dojavitelja prikupiti podatke o mjestu i vrsti događaja. Ista informacija sa svim elementima prenosi se bez odlaganja Vatrogasnom operativnom centru (u daljnjem tekstu VOC) na tel 93 ili drugoj, najbližoj, vatrogasnoj postrojbi sa stalnim dežurstvom.

07.3.

Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.

07.4.

Po zaprimljenoj dojavi dežurajuća službujuća osoba vatrogasne postrojbe (u daljnjem tekstu »dispečer«) upućuje na lice mjesta interventnu ekipu temeljem osobne prosudbe ili postupa prema razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične intervencije.

07.5.

I operativni djelatnik stalnog Operativnog dežurstva PU P-G i dispečer VOC, o događaju i o poduzetim radnjama izvješćuju službujuću osobu Centra.

07.6.

Dispečer održava stalnu vezu sa zapovjednikom ekipe upućene na mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem prosudbe istog poduzima radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu.

08. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

08.1. IZRAČUN POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA GAŠENJE PRETPOSTAVLJENOG POŽARA OTVORENOG PROSTORA

a) Temeljem dosadašnjih iskustava, a zahvaljujući dobrom sustavu osmatranja i dojave požara na tretiranom području za izračun potrebnog broja vatrogasaca uzeti su slijedeći elementi:

- površina zahvaćena požarom iznosi 500 m2 i eliptičnog je oblika gdje se požar širi po dužnoj osi »a« i poprečnoj »b« uz pretpostavku da vjetar puše duž dužne osi »a«;

- vrijednost brzine širenja požara u ovisnosti od brzine vjetra očitava se iz slijedeće tablice:

brzina vjetra
u km/h (v)

10

20

30

40

45

50

brzina širenja požara u m/min (v')

1

2,5

9

32

45

65

iz koje je za ovaj izračun odabrana pretpostavka da je brzina vjetra 30 km/h, a brzina širenja požara 9 m/min.

P= 500 m2

v = 30 kn/h

v'= 9 m/min

- dužina fronte požara ( F ) računa se tako da se izračuna opseg elipse i podijeli sa dva:

P = a x b x 3,14 O = 3,14 x 2 (a2+b2)-1

a/b = 1,1 x vn gdje je n = 0,464 — const.

a/b = 1,1 x 300,464 = 4,846

a2 = 4,846 x P/3,14 = 4,846 x 159,23 = 771,628

—– a = 771,63-1

a = 27,78 m

b = 5,73 m

O = 3,14 x 2(a2 + b2)-1 = 3,14 x 40,11 = 125,9 m

dužina fronte požara F= O/2; F = 63 m

- povećanje površine požara (Pp) po dolasku na mjesto događaja nakon 15 minuta za brzinu širenja požara od 9 m/min:

Pp = F x v' x t = 63 m x 9 m/min x 15 min = 8505 m2

- ukupna površina požara iznosi zbroj početne površine i povećanja površine nakon 15 minuta gorenja:

P' = P + Pp = 500 + 8505 = 9005 m2

a12 = 4,846 x P' / 3,14 = 13897,52;

a1 = 117,888 = 118 m

b1= 24,32 m

O1 = 3,14 x 28977,96-1 = 534,5 m

F1 = 267,25 m

Ako se na svakih 15 metara dužine fronta požara mora rasporediti po jedan vatrogasac onda potreban broj vatrogasaca za uspješno gašenje pretpostavljenog požara iznosi.

N = F1 / 15

N = 267,25 / 15 = 17,8 odnosno 18 vatrogasaca

b) Pored izvedenog poračuna za potreban broj vatrogasaca koristi se i izvođenje tog broja prema formuli:

Pv = (P+Pp) x n

pri čemu se vrijednost »n« odabire i očitava iz tablice:

GUSTOĆA ŠUME

POTREBAN BROJ DANA
PO ČOVJEKU ZA GAŠENJE
1 Ha PO VJETRU = n

 

/

slabom

umjerenom

jakom

vrlo jakom

slaba

0,5

1

2

3

srednja

1

4

6

10

velika

2

5

10

20

Za umjeren vjetar i veliku gustoću šume N1 = (P+Pp) x n = 0,9005 x 5 = 4,5, odnosno

N1 = 5 vatrogasaca

Za jak vjetar i veliku gustoću šume

N2 = 9 vatrogasaca

Za vrlo jak vjetar i veliku gustoću šume

N3 = 18 vatrogasaca

Zaključak:

Pošto su na tretiranom području najčešći požari otvorenog prostora izazvani prilikom čišćenja zemljišta spaljivanjem biljnog otpada, a koje se radnje u pravilu provode za slabog vjetra i na području slabe gustoće raslinja (šume)

to iz prezentiranog proizlazi da je za gašenje požara minimalni potreban broj vatrogasaca 5 osoba.

Tek ukoliko se preklope najnepovoljniji odnosno ekstremni uvjeti (vrlo jak vjetar i velika gustoća šume) za gašenje požara neophodno je navedenih 18 osoba.

Iz navedenog u ovom Aneksu vidljivo je da Javna vatrogasna postrojba Rijeka, a i Vatrogasna postrojba DVD Kastav mogu samostalno ili umreženo uspješno intervenirati na cijelom području Grada.

09. EDUKATIVNO-PROPAGANDNA DJELATNOST

09.1.

Stručna služba Grada u Proračunu osigurava sredstva za edukativno - propagandnu djelatnost, a naročito:

- tiskanje i distribucija letaka kojim se djeca školskog uzrasta upoznaju s opasnostima od požara;

- tiskanje i distribucija letaka odnosno plakata kojim se turisti upoznavaju s mjerama zaštite od požara koje se na području Grada poduzimaju kao i s njihovim obavezama;

- izrada i postavljanje informativnih panoa uz prometnicu na ulazu u rekreacijsku zonu trim staze.

10. ZAKLJUČAK

10.1

Ovaj Aneks predstavlja cjelinu s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planom zaštite od požara kao temeljnim normativnim aktima Grada iz te domene.

10.2.

Sastavni dio Aneksa čini Plan zaštite od požara Šumarije s nadopunjenom prostornom kartom u smislu unošenja elemenata propisanim s Pravilnikom o zaštiti šuma od požara koja je pohranjena kod dispečera VOC-a.

Klasa: 021-05/04-01/8

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-5

Kastav, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr