SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

54.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09. i 30/09.), a sukladno članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 12. listopada 2011. godine, donosi

II. IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba iz socijalne skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/2010) članak 3. mijenja se i glasi:

Sredstva u ukupnom iznosu od 122.500,00 kuna, raspoređuju se za:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja kn 3.700,00

- besplatni boravak u dječjem vrtiću kn 6.800,00

- besplatna marenda učenika osnovne škole kn 4.000,00

- subvencija troškova za pomoć i njegu
u kući kn 5.000,00

- pomoć za podmirenje troškova ogrijeva kn 3.000,00

- pomoć za novorođeno dijete kn 36.000,00

- pomoć za djecu s teškoćama u razvoju kn 2.000,00

- pomoć hendikepiranim osobama kn 10.000,00

- pomoć za kupnju školskih udžbenika

- osnovna škola kn 2.000,00

- jednokratne novčane pomoći kn 3.000,00

- pomoć za nabavu opreme za osobe s
invaliditetom

- i osobe s teškoćama u razvoju i nabavu
lijekova kn 2.000,00

- putne karte branitelji kn 3.100,00

- putne karte osobama s invaliditetom i
dobrovoljnim darivateljima krvi kn 4.000,00

- sufinanciranje smještaja osoba u ustanove kn 6.000,00

- sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge kn 1.000,00

- troškovi sahrana - depozitorij kn 900,00

- pomoć Udrugama koje skrbe o invalidnim
i onemoćalim osobama (Društvo distrofičara,
Društvo multiple skleroze, Udruga slijepih,
Udruga invalida rada, i dr.) kn 4.000,00

- Gradski crveni križ Opatija kn 26.000,00

Članak 2.

Ova II. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/41

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr