SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09), Gradonačelnik Grada Opatije dana 11. listopada 2011. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam

Članak 1.

U Odluci o davanju stanova u najam (»Službene novine PGŽ« broj 15/07, 35/07 i 13/09) - u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 15. riječi: »Upravni odjel za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Upravni odjel)« zamjenjuju se riječima: »Ured grada«

Članak 2.

U članku 16. Odluke riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

Članak 3.

U članku 17. Odluke riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

Članak 4.

U članku 18. Odluke riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

Članak 5.

U članku 21. Odluke riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

Članak 6.

U članku 23. Odluke stavak 4. riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

U članku 23. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam utvrđena na sjednici Gradskog poglavarstva Grada Opatije od 22. siječnja 2008. g. Klasa: 371-05/07-01/02, Ur. broj: 2156/01-06/00-08-9 koja je stupila na snagu 8. veljače 2008. g. utvrđuje se do njezina konačnog izvršenja, odnosno dodjele stanova svim osobama na toj listi koji na dan dodjele i dalje budu ispunjavali uvjete utvrđene člankom 3. Odluke.«

Članak 7.

U članku 24. Odluke riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

Članak 8.

U članku 25. Odluke riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

Članak 9.

U članku 27. Odluke riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

Članak 10.

U članku 28. Odluke riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

Članak 11.

U članku 29. Odluke riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

Članak 12.

U članku 33. Odluke riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

Članak 13.

U članku 42. Odluke riječi: »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »Ured Grada«.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/07-01/10

Ur. broj: 2156/01-03-11-4

Opatija, 11. listopada 2011.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr