SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

45.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03, 144/ 10, 37/11 i 77/11) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispr.), gradonačelnik Grada Opatije donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojavanju Kataloga
informacija Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/05, 46/06 i 44/09), članak 3. mijenja se i glasi:

»Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama utvrđuje se odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pristup informaciji određuje se sukladno odredbama članka 2. i članka 3. Kriterija za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 38/11 - u nastavku teksta: Kriteriji).

Sukladno članku 3. Kriterija, za izdavanje važećih prostornih planova te izvadaka iz prostornih planova, kao i drugih zapisa u DWG formatu, plaća se naknada od 500,00 kuna po zapisu.

Naknada se uplaćuje u korist proračuna Grada Opatije, na žiro-račun broj 2360000-1830200000. Grad Opatija izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenoj sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka.«

Članak 2.

U Katalogu informacija riječi »Ured Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Ured Grada«, riječi »Upravni odjel za samoupravu i upravu« zamjenjuje se riječima »Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti«, a riječi »Upravni odjel za komunalni sustav« zamjenjuje se riječima »Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša«.

Točka 1.7. mijenja se i glasi: »Informacije vezane za imovinsko-pravne odnose«.

Dodaje se nova točka 1.8. koja glasi: »Informacije vezane za upravljanje gradskom imovinom, uključujući stambenu problematiku i zakup poslovnog prostora«.

Dodaje se nova točka 2.13. koja glasi: »Informacije o javnoj nabavi«.

Dodaje se nova točka 4.7. koja glasi: »Informacije o zaštiti od požara te o zaštiti i spašavanju«.

Članak 3.

U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke bit će sastavljen i objavljen pročišćeni tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 008-01/05-01/01

Ur. broj: 2156/01-03/01-11-4

Opatija, 11. listopada 2011.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr