SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 31. Petak, 30. rujna 2011.
GRAD OPATIJA

44.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/2011) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 28. rujna 2011. godine donosi

ODLUKU
o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove
nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava
u kojima grad Opatija ima udjele i dionice

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način provedbe javnog natječaja i uvjeti za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele ili dionice (u daljnjem tekstu: društva).

Članak 2.

Član nadzornog odnosno upravnog odbora društva može biti osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da članstvom u nadzornom, odnosno upravnom odboru društva ne bi došao u sukob interesa,

5. da ispunjava druge posebne uvjete iz javnog natječaja koji se odnose na pojedino društvo.

Članak 3.

Gradsko vijeće predlaže skupštini, odnosno glavnoj skupštini društva članove nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora društva na temelju prethodno provedenog javnog natječaja koji se objavljuje na internetskoj stranici Grada i u jednom od javnih glasila.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se predlaže, rok do kojeg se primaju prijave kandidata, popis dokumentacije i potrebnih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke te rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o prijedlogu Gradskog vijeća.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od petnaest dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o prijedlogu Gradskog vijeća ne može biti dulji od šezdeset dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 4.

Javni natječaj temeljem ove Odluke raspisuje i provodi gradonačelnik.

Gradonačelnik raspisuje javni natječaj šezdeset dana prije isteka mandata članova nadzornog, odnosno upravnog odbora.

U slučaju prestanka članstva u nadzornom, odnosno upravnom odboru prije isteka mandata (opoziv, ostavka i drugo) gradonačelnik raspisuje javni natječaj u roku od osam dana od dana prestanka članstva u nadzornom, odnosno upravnom odboru.

Članak 5.

Osobe koje se javljaju na javni natječaj uz prijavu dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke.

O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. točke 3. do 4. ove Odluke osobe koje se javljaju na natječaj daju izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja u trenutku podnošenja prijave na javni natječaj ne smije biti starija od 15 dana.

Članak 6.

Na temelju rezultata provedenog javnog natječaja gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću kandidate za članove nadzornog, odnosno upravnog odbora društava.

Članak 7.

Dosadašnjim članovima nadzornih odbora društava mandat traje do isteka mandata, odnosno do prestanka mandata u slučajevima propisanim člankom 4. stavkom 3. ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/13

Ur. broj: 2156/01-01-11-1

Opatija, 28. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr