SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 24. Četvrtak, 15. srpnja 2004.
GRAD RIJEKA
27

83.

Na temelju članka 55. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst), članka 27. stavka 2. Odluke o autotaksi prijevozu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/ 03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 13. srpnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu provjere znanja vozača autotaksi
vozila o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje program za polaganje ispita te vrijeme i način provjere znanja vozača autotaksi vozila o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: ispit).

Članak 2.

Ispit iz članka 1. ove Odluke polaže se prema Programu za polaganje ispita za vozače autotaksi vozila na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program), koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Polaganje ispita organizira Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

Ispit se sastoji iz teorijskog (usmenog) i praktičnog dijela, a polaže se pred Ispitnom komisijom (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Poglavarstvo Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Komisiju čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik Turističke zajednice Grada Rijeke.

Članak 4.

Prije polaganja ispita, kandidat je obavezan prisustvovati predavanjima iz teorijskog (usmenog) dijela, u trajanju od šest sati.

Predavanja iz stavka 1. ovoga članka održavaju članovi Komisije.

Članak 5.

Komisija određuje dan polaganja ispita koji se oglašava putem sredstava javnog priopćavanja.

Literaturu za pripremu i polaganje ispita te ispitna pitanja utvrđuje Komisija na temelju Programa.

Članak 6.

Kandidat je položio teorijski (usmeni) dio ispita ako je uspješno odgovorio na više od 50 0spitnih pitanja.

Kandidat koji ne zadovolji na teorijskom (usmenom) dijelu ispita ne može pristupiti polaganju praktičnog dijela ispita, već se upućuje na ponovno polaganje teorijskog (usmenog) dijela ispita u narednom ispitnom roku.

U praktičnom dijelu ispita provjerava se sposobnost kandidata da do određene ulice ili objekta stigne najkraćim ili željenim putem.

Članak 7.

Radom Komisije rukovodi predsjednik.

O tijeku ispita Komisija vodi zapisnik.

Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Komisije.

Članak 8.

O položenom ispitu Komisija izdaje uvjerenje.

O položenim ispitima vodi se evidencija pri Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.

Članak 9.

Troškove polaganja ispita snosi kandidat.

Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka određuje Poglavarstvo.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/68

Ur. broj: 2170-01-10-04-3

Rijeka, 13. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

PROGRAM
za polaganje ispita za vozače autotaksi vozila
na području Grada Rijeke

I.

Ovim se Programom utvrđuje sadržaj programskih cjelina o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim i prometnim objektima, znamenitostima i manifestacijama na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), kojeg je obavezan položiti vozač autotaksi vozila.

II.

Teorijski (usmeni) dio ispita, obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- osnove poznavanja kulturnih znamenitosti na području Grada,

- osnove poznavanja gospodarskih sadržaja na području Grada,

- osnove poznavanja turističkih i ugostiteljskih smještajnih objekata na području Grada,

- osnove poznavanja prometa na području Grada.

III.

Programska cjelina osnove poznavanja kulturnih znamenitosti na području Grada, obuhvaća slijedeća područja:

- poznavanje značajnijih kulturno-povijesnih spomenika na području Grada (Palača Municipija, Guvernerova palača, Palača Modello, Trsatska gradina, Stara vrata »Rimski luk«),

- poznavanje značajnijih sakralnih objekata i groblja,

- poznavanje kazališta, muzeja i galerija,

- poznavanje značajnijih kulturnih manifestacija.

IV.

Programska cjelina osnove poznavanja gospodarskih sadržaja Grada, obuhvaća slijedeća područja:

- poznavanje većih gospodarskih subjekata,

- poznavanje institucija u gospodarstvu i poduzetništvu,

- poznavanje komunalnih i ostalih trgovačkih društava u vlasništvu Grada,

- poznavanje značajnijih gospodarskih manifestacija,

- poznavanje gradskih investicijskih projekata.

V.

Programska cjelina osnove poznavanja turističkih i ugostiteljskih smještajnih objekata, na području Grada, obuhvaća slijedeća područja:

- poznavanje smještajnih ugostiteljskih objekata (hotela i auto campa na području Grada),

- poznavanje subjekata u poticanju razvitka turizma na području Grada (Turistička zajednica Grada Rijeke i Turistički info centar),

- poznavanje značajnijih turističkih i sportskih manifestacija.

VI.

Programska cjelina osnove poznavanja prometa na području Grada obuhvaća:

- poznavanje prometnih specifičnosti i značajki na području Grada,

- topografska orijentacija, čitanje automobilske karte i Plana Grada,

- poznavanje trgovačkih društava i ustanova koje obavljaju poslove iz djelatnosti cestovnog prometa, pomorskog prometa i zračnog prometa.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr