SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 24. Četvrtak, 15. srpnja 2004.
GRAD RIJEKA
27

82.

Na temelju članka 53. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 13. srpnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o autotaksi prijevozu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način obavljanja autotaksi prijevoza unutar područja i sa područja Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Autotaksi prijevoz može obavljati prijevoznik koji je korisnik koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza, ako ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje:

1. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza,

2. vozač autotaksi vozila je osoba koja ima odgovarajuću stručnu osposobljenost za vozača utvrđenu zakonom. Vozač autotaksi vozila može biti korisnik koncesije ili osoba koja je zaposlena kod korisnika koncesije i

3. autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz koji ima najviše devet sjedala u koje je uključeno i sjedalo za vozača, a ispunjava uvjete propisane zakonom, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« broj 111/03) te ovom Odlukom.

II. KONCESIJA

Članak 4.

Pravo obavljanja autotaksi prijevoza unutar područja i sa područja Grada stječe se isključivo na temelju koncesije.

Članak 5.

Pravo na dodjelu koncesije ima autotaksi prijevoznik - pravna osoba sa sjedištem na području Grada i autotaksi prijevoznik - fizička osoba sa prebivalištem na području Grada koja je član Autotaksi podsekcije Sekcije prijevoz

nika pri Udruženju obrtnika Rijeka (u daljnjem tekstu: Sekcija).

Autotaksi prijevoznik sa sjedištem odnosno prebivalištem izvan područja Grada ima pravo obavljati autotaksi prijevoz na području Grada isključivo ako mu je područje Grada krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu.

Članak 6.

Broj koncesija za područje Grada utvrđuje Poglavarstvo Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) u skladu s omjerom jedno vozilo na 2500 stanovnika.

Koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza daje se na vrijeme od pet godina.

Za koncesiju iz članka 4. ove Odluke plaća se godišnja naknada.

Visinu naknade za koncesiju po autotaksi vozilu utvrđuje Poglavarstvo.

Članak 7.

Odluka o koncesiji za autotaksi prijevoz donosi se na temelju provedenog javnog natječaja.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Članak 8.

Odluku o raspisivanju natječaja za davanje koncesije donosi Poglavarstvo.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u dnevnom tisku.

Tekst objave iz stavka 2. ovoga članka sadrži naročito slijedeće:

1. broj slobodnih koncesija,

2. vrijeme na koje se daje koncesija,

3. iznos naknade za koncesiju po autotaksi vozilu,

4. rok plaćanja naknade za koncesiju,

5. parametre za određivanje cijene usluge prijevoza,

6. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj,

7. rok za podnošenje ponuda na natječaj,

8. rok za sklapanje ugovora o koncesiji i početak obavljanja djelatnosti,

9. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza, sukladno Pravilniku o odobrenju za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (»Narodne novine« broj 10/03) i ovoj Odluci,

10. dokaz o telekomunikacijskoj povezanosti autotaksi vozila unutar pravne osobe - ponuditelja odnosno dokaz o telekomunikacijskoj i organizacijskoj povezanosti fizičkih osoba - ponuditelja unutar Sekcije,

11. mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih ponuda,

12. naznaku da ponuditelj može ponuditi isključivo jednu cijenu usluge autotaksi prijevoza određenu u smislu članka 26. stavka 2. ove Odluke,

13. naznaku da na natječaju može sudjelovati i ponuditelj koji u trenutku podnošenja prijave ima predugovor o kupnji, leasingu ili zakupu autotaksi vozila sa rokom isporuke u vremenu najkasnije do isteka roka određenog za početak obavljanja djelatnosti,

14. naznaku da je odabrani ponuditelj, prije sklapanja ugovora o koncesiji, dužan priložiti potvrdu Porezne uprave kojom dokazuje da nema dugovanja s osnova javnih davanja. Ako odabrani ponuditelj ne postupi po navedenom, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete u svezi koncesije.

Članak 9.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te istog broja zamjenika.

Članove Povjerenstva imenuje Poglavarstvo na vrijeme od pet godina.

Članak 10.

Javni natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najniži iznos cijene usluge autotaksi prijevoza iz članka 26. stavka 2. točke 1. ove Odluke.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos cijene usluge autotaksi prijevoza u smislu stavka 2. ovoga članka, pravo prvenstva imaju ponuditelji prema slijedećem redosljedu:

1. ponuditelj koji će autotaksi prijevoz obavljati novijim vozilom,

2. ponuditelj koji djelatnost autotaksi prijevoza na području Grada obavlja duže vrijeme.

Članak 11.

Odluku o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza donosi Gradsko vijeće Grada, po načelu jedna koncesija za jedno vozilo.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. ime i adresu korisnika koncesije,

3. vrijeme na koje se koncesija daje,

4. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

5. cijenu usluge autotaksi prijevoza (u koju je uključen i iznos PDV-a),

6. obveze korisnika koncesije,

7. rokove za sklapanje ugovora i početak obavljanja djelatnosti,

8. broj koncesija te vrstu i tip vozila.

Članak 12.

Na temelju odluke o davanju koncesije, Grad i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o koncesiji.

Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o koncesiji, nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju koji sklopi ugovor o koncesiji, jamčevina se uračunava u iznos naknade za koncesiju.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od osam dana od dana donošenja odluke o davanju koncesije.

Članak 13.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je koncesija dana,

2. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

3. otkazom ugovora o koncesiji,

4. sporazumom stranaka.

Članak 14.

Ugovor o koncesiji, Grad će otkazati u slučaju :

1. ako korisnik koncesije u određenom roku ne počne s obavljanjem djelatnosti,

2. ako se korisnik koncesije ne pridržava odredaba Zakona, ove Odluke te ugovora o koncesiji,

3. ako autotaksi vozilom za koje je koncesija dana upravlja vozač koji ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom,

4. ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom iz članka 3. stavka 1. točke 3. ove Odluke i ovom Odlukom.

U slučaju otkaza ugovora iz razloga utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, korisnik koncesije nema pravo na naknadu štete niti na povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.

Članak 15.

Korisnik koncesije može otkazati ugovor o koncesiji i prije isteka roka na koji je koncesija dana.

Otkazni rok iznosi 30 dana.

Otkaz se upućuje preporučenim pismom.

U slučaju otkaza ugovora iz stavka 1. ovoga članka, korisnik koncesije nema pravo na povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.

III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 16.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 17.

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.

Članak 18.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati:

1. cjenik usluga autotaksi prijevoza (na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku),

2. plan Grada,

3. iskaznicu korisnika koncesije.

Iskaznicu iz stavka 1. točke 3. ovoga članka izdaje Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

Iskaznica sadrži: ime, prezime i fotografiju vozača autotaksi vozila, broj ugovora o koncesiji te odgovarajući dokaz o zaposlenju i položenom ispitu iz članka 27. ove Odluke.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 19.

Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja prijevoz naruči bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.

Članak 20.

Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem kojeg odredi putnik.

Vozač autotaksi vozila može primiti više putnika koji idu u istom pravcu, uz njihovu suglasnost.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, usluga autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja.

Članak 21.

Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.

Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez obzira na koji način je prijevoz naručen.

Članak 22.

Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, vozač autotaksi vozila dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

IV. AUTOTAKSI VOZILA

Članak 23.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta propisanih Pravilnikom iz članka 3. stavka 1. točke 3. ove Odluke, ispunjavati i slijedeće uvjete:

1. mora biti bijele boje,

2. mora imati na bočnim stranama istaknuto obilježje »RIJEČKI TAKSI« te oznaku korisnika koncesije - pravne osobe, odnosno oznaku Sekcije za korisnika koncesije - fizičku osobu,

3. mora imati telekomunikacijsku vezu.

Autotaksi vozilo može se koristiti za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje. Način i uvjeti isticanja reklamnih poruka i oglašavanja utvrdit će se u tekstu javnog natječaja iz članka 8. ove Odluke.

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 24.

Lokacije za autotaksi stajališta utvrđuje Poglavarstvo.

Stajališna mjesta na autotaksi stajalištu iz stavka 1. ovoga članka, dodjeljuju se korisniku koncesije - pravnoj osobi odnosno Sekciji za korisnike koncesije - fizičke osobe, razmjerno broju autotaksi vozila.

Članak 25.

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom.

Na vertikalnom znaku upisuje se naziv autotaksi stajališta, broj stajališnih mjesta, radno vrijeme i važeći Cjenik usluga autotaksi prijevoza.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta.

Autotaksi stajalište za autotaksi vozilo koje ima više od pet sjedala posebno je označeno.

Troškove uređivanja i održavanja autotaksi stajališta snosi Grad iz sredstava naknade za koncesije.

Za korištenje autotaksi stajališta ne plaća se naknada.

VI. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 26.

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se Cjenikom.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati cijenu vožnje, i to:

1. za relacije do 5 km,

2. za relacije do 10 km,

3. za relacije do 15 km,

4. noću.

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 24,00 sata do 06,00 sati.

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom iz stavka 1. ovoga članka.

Cijena usluge autotaksi prijevoza za relacije duže od 15 kilometara, te cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubi

maca, utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

VII. POLAGANJE ISPITA

Članak 27.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada.

Program ispita, vrijeme i način provjere znanja utvrđuje Gradsko vijeće Grada posebnim aktom.

Ispit se polaže pred Ispitnom komisijom koju imenuje Poglavarstvo.

Ispitnu komisiju čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik Turističke zajednice Grada Rijeke.

Članovi Ispitne komisije moraju imati visoku stručnu spremu iz područja prometa, kulture, gospodarstva ili turizma.

O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

Vozač autotaksi vozila dužan je ispit iz stavka 1. ovoga članka položiti u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Odredba članka 23. stavka 1. točke 1. ove Odluke, počinje se primjenjivati od 1. siječnja 2006. godine.

Članak 29.

Autotaksi prijevoznik koji ne sklopi ugovor o koncesiji temeljem odredbi ove Odluke, gubi pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada.

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o autotaksi prijevozu putnika (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/01).

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/68

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 13. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr