SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 24. Četvrtak, 15. srpnja 2004.
GRAD RIJEKA
27

81.

Na temelju članka 48. stavka 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 13. srpnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Rijeka«
od roditelja-korisnika usluga

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Rijeka« (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja-korisnika usluga.

II. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 2.

Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:

- redovitog programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program),

- programa za darovitu djecu predškolske dobi,

- programa za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

- programa za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,

- programa predškole,

Dječji vrtić može, pored programa iz stavka 1. ovoga članka, izvoditi i:

- programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja (u daljnjem tekstu: kraći programi),

- dodatne specifične sadržaje (športske, umjetničke i druge sadržaje) u okviru redovitog programa iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka,

- druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Članak 3.

Redoviti program predškolskog odgoja, program za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju i program za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica i manjina ostvaruju se u petodnevnom radnom tjednu kao:

- 10,5 satni program (cjelodnevni boravak),

- 6 satni program (poludnevni boravak).

Program za darovitu djecu ostvaruje se u okviru redovitog programa predškolskog odgoja (cjelodnevni boravak).

Program predškole organizira se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom Godišnjim planom i programom Dječjeg vrtića.

Programi iz članka 2. stavka 2. ove Odluke provode se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom Godišnjim planom i programom Dječjeg vrtića te u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini program.

III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGE

Članak 4.

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, puna mjesečna cijena programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu.

Članak 5.

Ukoliko su sredstva za programe javnih potreba na području predškolskog odgoja, utvrđenih člankom 50. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi osigurana u državnom proračunu, puna mjesečna cijena usluga programa iz članka 2. ove Odluke umanjuje se u visini iznosa utvrđenih Pravilnikom o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja.

Članak 6.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Grada Rijeke, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni programa iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. i 4. ove Odluke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva i to:

Dohodak po članu kućanstva
mjesečno

Za cjelodnevni
boravak

Za poludnevni boravak organiziran u posebnoj odgojnoj skupini
poludnevnog boravka

Za poludnevni boravak organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka

1. do 1/3 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.)

550,00 kn

385,00 kn

550,00 kn

2. više od 1/3 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.)

600,00 kn

420,00 kn

600,00 kn

Napomena: prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u RH utvrđuje se prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske

U slučaju kada samo jedan od roditelja-korisnika usluga i dijete imaju prebivalište na području Grada Rijeke, njihovo sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića utvrđuje se sukladno stavku 1. ovoga članka.

Članak 7.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području grada Rijeke kao i roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji je strani državljan, plaća punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. stavka 1. ove Odluke.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave koja je sklopila Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odluci predstavničkog tijela te jedinice lokalne samouprave.

Članak 8.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. stavka 2. ove Odluke plaća punu mjesečnu cijenu usluga.

Članak 9.

Pod dohotkom članova kućanstva u smislu članka 6. ove Odluke smatraju se sva primanja koja ostvaruju članovi kućanstva sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjena za iznos poreza i prireza.

Članak 10.

Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području Grada Rijeke dužan je Dječjem vrtiću dostaviti dokaz o dohotku iz članka 9. ove Odluke.

Roditelj-korisnik usluga koji ne dostavi dokaz iz stavka 1. ovoga članka, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno članku 6. stavku 1. točki 2. ove Odluke.

Članak 11.

Na temelju mjerila utvrđenih ovom Odlukom, punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. ove Odluke te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića utvrđuje Poglavarstvo Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Članak 12.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području Grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, utvrđeno u smislu članka 6. ove Odluke, smanjuje se kako slijedi:

- roditelju-korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/03-pročišćeni tekst, 6/04 i 21/04),

- roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i

svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva,

- za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog bolesti, o čemu roditelj-korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 20%.

Smanjenje mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića u smislu stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i za roditelja-korisnika usluga iz članka 6. stavka 2. ove Odluke.

Članak 13.

Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području Grada Rijeke oslobađa se u potpunosti od mjesečnog sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, za:

- program za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

- program predškole,

- poludnevni boravak organiziran u Dječjoj bolnici Kantrida.

Članak 14.

Oslobođenje od sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za program za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju i program predškole primjenjuje se i za roditelja-korisnika usluga iz članka 6. stavka 2. ove Odluke.

Oslobođenje od sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića poludnevnog boravka organiziranog u Dječjoj bolnici Kantrida primjenjuje se i za roditelja-korisnika usluga iz članka 6. stavka 2. i članka 7. ove Odluke.

IV. NAPLATA USLUGE

Članak 15.

Roditelj-korisnik usluga plaća cijenu usluga Dječjeg vrtića na žiroračun Dječjeg vrtića.

Članak 16.

Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih očevidnika o prisustvu djece u Dječjem vrtiću.

Na temelju obračuna iz stavka 1. ovoga članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju-korisniku usluga najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju računa iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od osam dana od primitka računa.

Članak 17.

Prilikom upisa djeteta u Dječji vrtić, roditelj je dužan uplatiti Dječjem vrtiću beskamatni predujam u visini iznosa sudjelovanja roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluge.

Uplaćeni predujam iz stavka 1. ovoga članka obračunava se zadnjim obračunom sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića prilikom ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Rijeka« od roditelja-korisnika usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/01-pročišćeni tekst, 4/02, 5/03 i 15/04).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. rujna 2004. godine.

Klasa: 021-05/04-01/76

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 13. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr