SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju odredbe članka 30. - 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 107/01, 117/ 01 - ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLU U
o porezima Općine Ravna Gora

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Ravna Gora kao vlastiti prihodi, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi jesu:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na tvrtku ili naziv,

4. porez na korištenje javnih površina.

III. OSNOVICE, STOPE I DRUGI ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Ravna Gora.

Članak 5.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na osnovicu iz prethodnog stavka.

Članak 6.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je obračunati i platiti porez na potrošnju u rokovima i na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na potrošnju obavljati će Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Delnice.

Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju pripada naknada od 5% od ukupno naplaćenog prihoda.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Da li se zgrada ili stan koristi povremeno ili sezonski određuje se prema prebivalištu vlasnika. U koliko tijekom godine dođe do promjene vlasništva ili vlasnik prijavi prebivalište u Općini Ravna Gora, porez se plaća u razmjernom dijelu. Postoje li dva ili više suvlasnika kuće za odmor, tada je svaki od njih obveznik plaćanja poreza za svoj vlasnički dio.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom kuće za odmor smatra se osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

Ako je fizička osoba - građanin vlasnik, odnosno suvlasnik više kuća ili stanova, kuća ili stan gdje nema prebivalište i koji koristi povremeno ili iznajmljuje drugim osobama, smatra se kućom za odmor i podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i slično.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Ravna Gora u visini 10,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor godišnje, a koja se određuje sukladno Odluci o komunalnoj naknadi.

Porez na kuće za odmor stečene nasljedstvom iznosi 6,00 kuna po četvornom metru korisne površine godišnje.

Visina poreza na kuće za odmor, čiji vlasnici imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora, iznosi 2,50 kuna po četvornom metru korisne površine godišnje.

U svrhu ostvarenja povlastica iz stavka 2. i 3. ovog članka vlasnici kuća za odmor dužni su dostaviti potrebne dokaze (rješenje o nasljeđivanju, uvjerenje o prebivalištu, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu, ili sl.).

Članak 9.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.

Kućama za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Članak 10.

Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

Članak 11.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su tijelu iz članka 10. ove Odluke dostaviti podatke o kućama za odmor do 31. ožujka godine za koju se porez utvrđuje.

3. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 12.

Naziv odnosno tvrtka jest ime pod kojim pravna odnosno fizička osoba posluje.

Članak 13.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, a kojih je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Ravna Gora.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti i koje nemaju sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Ravna Gora ako u svom sastavu imaju poslovne jedinice na području Općine Ravna Gora.

Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka koje u svom sastavu imaju više poslovnih jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu za koju plaćaju 200,00 kuna godišnje uz iznos utvrđen sukladno članku 14. ove Odluke.

Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine, plaća se razmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 14.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu i to:

a) pravne osobe (klasifikacija prema Zakonu o računovodstvu)

-velika trgovačka društva 2.000,00 kuna,

- srednje velika trgovačka društva 1.500,00 kuna,

-mala trgovačka društva 1.000,00 kuna,

-mala trgovačka društva čiji ukupni godišnji

prihod je manji od 100.000,00 kuna 400,00 kuna

b) fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na temelju Zakona o obrtu

-samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne
radnje 800,00 kuna,

-proizvodne i uslužne djelatnosti i ostali 400,00 kuna.

Tvrtke iz stavka 1. ovog članka koje se nalaze u III. i IV. zoni (razvrstavanje prema Odluci o komunalnoj naknadi) plaćaju 60% propisanog poreza.

U prvoj godini poslovanja obveznik poreza na tvrtku ili naziv oslobađa se plaćanja poreza.

Članak 15.

Rješenje o razrezu poreza na tvrtku ili naziv donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne ili fizičke osobe kojima je nadležno tijelo Općine Ravna Gora odobrilo privremeno korištenje javne površine na području Općine Ravna Gora.

Javnim površinama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se ulice, nogostupi, igrališta, parkirališta, trgovi, parkovi i slične površine.

Članak 17.

Za korištenje javnih površina plaća se porez za svaki četvorni metar prostora koji se koristi.

Porez iz stavka 1. ovog članka obračunava se u dnevnom iznosu:

1. kiosci i drugi montažni objekti 10,00 kuna,

2. naprave (štandovi, prikolice i sl.) 5,00 kuna,

3. ugostiteljske terase 4,00 kune,

4. prodaja razne robe i cvijeća 7,50 kuna,

5. otvorena skladišta, deponiji i sl.

-u odobrenom roku 1,00 kuna,

-izvan odobrenog roka 5,00 kuna.

Članak 18.

Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza, osim za djelatnosti pod rednim brojem 2. i 4. prethodnog članka, koji se plaća danom donošenja rješenja.

Članak 19.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za javne površine za koje je sklopljen ugovor o zakupu zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za predizborne, humanitarne, kulturne, sportske, prosvjetno-edukativne i zdravstvene svrhe.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak i sve ostale postupovne radnje primjenjivat će se propisi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 147/08).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 22.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/ 02, 18/02 i 25/03).

Klasa: 410-01/11-01/03

Ur. broj: 2112/07-01-11-3

Ravna Gora, 27. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr