SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

32.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 20. srpnja 2011. godine donosi:

ODLUKU
o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Fužine

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 1.

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 5/05,16/09, 11/10 i 16/ 11) (u daljnjem tekstu: III. Izmjene i dopune PPUOF) izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11), a u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskog prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04 i 45/04).

Nositelj izrade III. Izmjene i dopune PPUOF je Općina Fužine. Odgovorna osoba za praćenje izrade i donošenja III. izmjene i dopune PPUOF je Općinski načelnik.

II. Razlozi za izmjene i dopune PPUOF

Članak 2.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su:

- redefiniranje odredbi za provođenje PPUOF u cilju njihove jasnoće, te usklađenosti s važećim zakonskim odredbama i planovima višeg reda,

- revidiranje i preraspodjela površina građevinskih područja u zoni obuhvata PPUOF uvažavajući sve primjedbe i zahtjeve za uvrštenje u granice građevinskog područja naselja koje se ocijene opravdanim (s aspekta pristupačnosti, dostupnosti javne komunalne infrastrukture, te blizine postojećih građevina),

- stvaranje preduvjeta za pravodoban, kvalitetan i sveobuhvatan razvoj gospodarstva,

- drugi, manji zahvati i korekcije plana prema pojedinačnim zahtjevima stanovništva.

III. Obuhvat izmjene i dopune PPUOF

Članak 3.

Obuhvat III. Izmjene i dopune PPUOF u granicama je obuhvat Prostornog plana uređenja općine Fužine.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu urbanističkog plana uređenja

Članak 4.

U razdoblju primjene PPUOF uočeni su određeni nedostatci koji su rezultat promjena uzrokovanih tempom života i novim opredjeljenjima i trendovima razvoja.

Neosporno je potreba izmjena i dopuna PPUOF kako bi se on uskladio sa novonastalim potrebama i bio kvalitetna podloga i poticaj njihova razvoja.

V. Ciljevi i programska polazišta urbanističkog plana uređenja

Članak 5.

Postojeći PPUOF Fužine treba izmijeniti i dopuniti u njegovom tekstualnom i grafičkom dijelu u cilju:

- redefiniranja građevinskih područja u svim naseljima Općine Fužine,

- izmjena zone obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine,

- omogućavanja kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg prostornog i gospodarskog razvoja Općine Fužine.

VI. Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu urbanističkog plana uređenja

Članak 6.

Izmjene i dopune PPUOF izradit će se na postojećim topografskim kartama mjerila 1:25000 i katastarskim kartama mjerila 1:5000.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima i pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju o gradnji (NN 76/07, 38/09 i 55/11) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi III. Izmjene i dopune PPUO.

IX. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu urbanističkog plana uređenja iz područja svog djelokruga te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana

Članak 8.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade III. Izmjene i dopune PPUOF će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Ružićeva, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor , Vlaška 106, 10000 ZAGREB

- HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 OPATIJA

- HEP - Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Pogon Skrad

- HEP - Proizvodnja HE Zapad, Eugena Kumičića 13, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i komunalne djelatnosti, Supilova 173, 51300 DELNICE

- »HRVATSKE ŠUME« d.o.o., UPRAVA ŠUMA DELNICE, Supilova 32, 51300 DELNICE

- HŽ - Infrastruktura, Razvoj i građenje, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb

- JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Miramarska 24, 10000 Zagreb.

Ukoliko se tijekom izrade III. Izmjene i dopune PPUOF za to ukaže potreba u postupak se mogu uključiti i drugi sudionici.

X. Rok za izradu urbanističkog plana uređenja, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu urbanističkog plana uređenja

Članak 9.

Rok za izradu III. Izmjene i dopune PPUOF po fazama:

1. dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu urbanističkog plana

uređenja: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

2. izrada nacrta prijedloga III. Izmjene i dopune PPUOF za potrebe prethodne rasprave u roku od 30 dana od dostave zahtjeva,

3. izrada Prijedloga III. Izmjene i dopune PPUOF za potrebe javne rasprave u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

4. javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUOF - u trajanju od 15 dana,

5. izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

6. izrada Nacrta konačnog prijedloga III. Izmjene i dopune PPUOF u roku od 15 dana od dana prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

7. dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga III. Izmjene i dopune PPUOF u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

8. izrada Konačnog prijedloga III. Izmjene i dopune PPUOF u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

9. dostava suglasnosti Župana Primorsko-goranske županije o usklađenosti III. Izmjene i dopune PPUOF s prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan u roku od 30 dana,

10. donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama PPUOF I. kvartal 2012. godine.

XI. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru

Članak 10.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostorus ukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Fužine.

XII. Izvori financiranja izrade prostornog plana

Članak 11.

III. izmjene i dopune PPUOF financira se iz Proračuna Općine Fužine.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju I gradnji ova Odluka dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb i tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke zajedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/03

Ur. broj: 2112/03-01-11-02

Fužine, 20. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=733&mjesto=10009&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr