SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

40.

Na osnovi članka 9. do 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/99, 16/00, 02/03 i 10/03 - pročišćeni tekst, 18/06, 18/08 i 10/09)) Gradonačelnik Grada Opatije je 26. srpnja 2011. godine donio

OPĆE UVJETE
organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima o organizaciji parkiranja na javnom parkiralištu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju javna parkirališta na kojima se obavlja naplata, utvrđuje način naplate parkiranja, visina naknade, način premještanja i blokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila te visina i način plaćanja naknade.

Članak 2.

(1) Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za parkiranje vozila, posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

(2) Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja označavaju se plavom bojom, dok se parkirališta na kojima se ne obavlja naplata označavaju bijelom bojom.

(3) Na javnim parkiralištima na području Grada mogu se parkirati vozila u skladu sa označenom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, no nije dozvoljeno parkiranje teretnih vozila (kamiona, radnih strojeva), prikolica, trailera sa barkama, kamp kućica i sl.

(4) Autobusi se smiju parkirati samo na javnim parkirnim površinama koje su ovim Općim uvjetima posebno određeni za njihovo parkiranje.

II. JAVNA PARKIRALIŠTA S ORGANIZIRANOM NAPLATOM PARKIRANJA

Članak 3.

(1) Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja utvrđena su ovim Općim uvjetima, a po svojim karakteristikama mogu biti:

- cjelogodišnja (naplata tijekom cijele godine)

- sezonska (naplata u ljetnoj sezoni)

- ulična (duž kolnika ili nogostupa gradskih ulica, sa završnim slojem asfalta, betona ili travne rešetke)

- izvanulična (na izdvojenim površinama pripremljenim za parkiranje (asfalt, beton, travne rešetke ili makadam)

(2) Posebnom odlukom gradonačelnika mogu se uspostaviti privremena parkirališta (na privremenim lokacijama za vrijeme privremene regulacije, prometa, organizacije raznih manifestacija i sl.)

(3) Javna parkirališta iz stavka 1. ovog članka razvrstavaju se i označavaju po zonama

- zona »0« označena je crvenom bojom,

- zona »1« označena je plavom bojom,

- zona »2« označena je žutom bojom.

(4) Poslove naplate parkiranja na javnim parkiralištima obavlja Organizator parkiranja iz članka 35. ovih Općih uvjeta.

Članak 4.

(1) Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu pod naplatom vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom (Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte) prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.

(2) Ugovor iz stavka 1. ne uključuje čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 5.

(1) Javna parkirališta sa cjelogodišnjom naplatom parkiranja jesu:

1) ZONA »0«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta

- Opatija: Maršala Tita - »Gradska uprava« (ispod zgrade Porezne uprave)

- Opatija: Vjekoslava Spinčića (početni dio do pošte)

- Opatija: Eugena Kumičića (dio prema parkiralištu »Tržnica«)

- Opatija: parkiralište »Tržnica«

- Opatija: Maršala Tita (od »Maje« do Trga Vladimira Gortana, uključiv i parkiralište ispred zgrade M.Tita 142)

- Opatija - Volosko: Andrije Štangera (od kbr 63. - do raskrižja sa Maršala Tita)

- Opatija - Volosko: Obala F. Supila - plato vaterpolo igrališta (od 1.05. do 30.09, sa cijelim prostorom)

- Ika: Primorska ulica (ispred hotela i marketa, te uz bus stanicu u pravcu Lovrana) - u vremenu od 1. 05. do 30. 09.

2) ZONA »1«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta:

- Opatija: parkiralište Lipovica (do početka izgradnje sportske dvorane)

- Opatija: Feliksa Peršića

- Opatija: Vjekoslava Spinčić (od pošte do Nove ceste)

- Opatija: Eugena Kumičića (osim dijela prema parkiralištu Tržnica)

- Opatija: Viktora Cara Emina

- Opatija: Zert uključujući i pristanište

- Opatija: Maršala Tita (od Hotela Palace do skretanja za Evangelističku crkvu)

- Opatija-Volosko: Dr. Ivana Poščića (od ulica Andrije Štangera do Rikarda Katalinića Jeretova)

- Opatija-Volosko: Andrije Štangera (od raskrižja s Ulicom Črnikovica do kbr. 63)

- Opatija: Vladimira Nazora - parkiralište pored hotela Imperial

- Opatija: Joakima Rakovca (od izlaza iz javne garaže u izgradnji do Nove ceste)

- Opatija: Nova cesta kod Doma zdravlja

- Opatija - Volosko: Obala F. Supila - 1/2 prostora plato vaterpolo igrališta - u vremenu od 1. 10. do 30. 04.

- Ika: Primorska ulica (ispred hotela i marketa, te uz bus stanicu u pravcu Lovrana - u vremenu od 1. 10. do 30. 04.

3) ZONA »2«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta:

- Opatija: Maršala Tita na Punta Kolovi od skretanja za Evangelističku crkvu do spoja sa Novom cestom)

Članak 6.

Javna parkirališta na kojima je organizirana naplata u ljetnoj sezoni (od 1. 05. do 30. 09.) jesu:

1. ZONA »0«:

- Ičići - ispred marketa

2. ZONA »1«

- Ičići: - parkiralište Mulandovo uz Poljansku cestu

- parkiralište uz Poljansku cestu, nasuprot restorana Galeb

- parkiralište uz Poljansku cestu, uz restoran Galeb

- parkiralište na Liburnijskoj cesti između kbr. 15. i 17.

- Opatija - Volosko: - ulica i plato Črnikovica

- Obala Frana Supila (osim platoa vaterpolo igrališta)

3. ZONA »2«

- Ika - parkiralište u uvali Dražina

Članak 7.

Javna parkirališta namijenjena parkiranju turističkih autobusa su:

- Trg Vladimira Gortana

(2) Do uređenja novih parkirališnih površina za turističke autobuse, potrebne parkirališne površine dužan je osigurati Organizator parkiranja iz članka 35. ovih Općih uvjeta.

III. VRIJEME OBAVLJANJA NAPLATE

Članak 8.

Naplata parkiranja na parkiralištima sa cjelogodišnjom naplatom obavlja se:

1. u razdoblju od 1. 5. do 30. 9. - u svim zonama, svaki dan uključujući neradne dane i blagdane u vremenu od 7.00 do 21.00 sat, osim na parkiralištu u Iki - Primorska ulica ispred hotela Ika gdje se naplata obavlja u vremenu od 8,30 do 21,00 sat.

2. u razdoblju od 1. 10. do 30. 4. - u svim zonama, radnim danom i subotom 07.00 - 19.00 sati, a nedjeljom, praznikom i drugim neradnim danom u vremenu od 7.00 do 13.00 sati, osim:

a) za parkirališta u Iki - Primorska ulica (ispred marketa i uz autobusnu stanicu u pravcu Lovrana), gdje se naplata obavlja radnim danom i subotom od 8,30 do 19,00 sati, a nedjeljom, praznikom i drugim neradnim danima u vremenu od 8,30 do 13,00.

Članak 9.

Naplata parkiranja na sezonskim javnim parkiralištima iz članka 5. obavlja se u razdoblju od 01. 05. do 30. 09. u vremenu od 7,00 do 21,00 sati, osim za:

1. Ičići - ispred marketa, gdje se naplata obavlja od 8,30 do 21,00 sati (prvih 20,00 minuta besplatno)

2. Ika - parkiralište Dražina: gdje se naplata obavlja od 8.30 do 21.00 sat.

IV. VISINA NAKNADE ZA PARKIRANJE

Članak 10.

(1) Visina naknade za parkiranje turističkih autobusa na mjestima iz članka 7. iznosi 200,00 kn na dan.

(2) Izuzetno od stavka 1. naknada za parkiranje jednodnevnih turističkih autobusa na Trgu Vladimira Gortana iznosi 50,00 kuna za prvi sat parkiranja te 100,00 kuna za svaki daljnji sat.

Članak 11.

Korisnik parkirališta može naknadu za parkiranje plaćati po svom izboru, u skladu sa uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima, kupovinom:

- dnevne parkirne karte.

- satna karta ili

- povlaštene ili pretplatna karta.

Članak 12.

(1) Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor iz članka 4. ove Odluke uz korištenje dnevne kartu ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom javnom parkiralištu pod naplatom a da pri tome nije koristio satnu kartu u skladu sa člankom 13. i 14. ovih Općih uvjeta ili pretplatnu kartu u skladu sa glavom V. ovih Općih uvjeta.

(2) Dnevna parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište za koje je izdana, a vrijedi do isteka dana za koji je izdana.

(3) Cijena dnevne karte iznosi:

- ZONA »0«: 200,00 kuna

- ZONA »1« i ZONA »2«: 100,00 kuna

(4) Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaju ovlaštene osobe Organizatora parkiranja na način da nalog za plaćanje dnevne karte pričvršćuju ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili se dnevna karta uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.

(5) Dostava dnevne karte i naloga za plaćanje na način iz stavka 4. ovog članka smatra se urednim i kasnije uništenje ili oštećenje istih ne utječe na valjanost dostave te ne odgađa plaćanje.

(6) Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko žiro računa ili neposredno na blagajni Organizatora parkiranja.

(7) Korisnik parkirališta dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

(8) U slučaju da korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku iz stavka 1., osim iznosa dnevne karte obvezan je platiti troškove opomene te zakonsku zateznu kamatu.

(9) Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama MUP-a prema registarskoj oznaci vozila.

Članak 13.

(1) Korisniku javnog parkirališta omogućuje se korištenje parkirališta pod naplatom pod povoljnijim uvjetima plaćanjem satne karte.

(2) Naplata satne karte obavlja se automatski ili poluautomatski.

(3) Automatska naplata razumijeva istovremeno preuzimanje i plaćanje satne karte putem parkirnog automata te putem GSM operatera pri čemu se pod time razumijeva plaćanje satne karte upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje satne karte prihvaćeno.

(4) Izuzetno, a prema potrebi pojedinog parkirališta, naplata se može obavljati poluautomatski.

(5) Poluautomatska naplata podrazumijeva preuzimanje satne karte putem parkirnog automata, a plaćanje naknade za parkiranje naplatničaru.

Članak 14.

(1) Cijene satne karte za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 5. i 6. Općih uvjeta iznose za svaki započeti sat parkiranja:

1. u razdoblju od: 1. 5. do 30. 9.

- ZONA »0«: - 10,00 kn po satu, za sva parkirališta osim za Opatija - parkirališta Tržnica, Volosko - Obala Frana Supila (plato vaterpolo igrališta) i Ika Primorska ulica - ispred marketa - pored hotela Ika gdje prvi sat iznosi 5,00 kn, a svaki daljnji 10,00 kn.

- ZONA »1«: - 5,00 kn po satu za sva parkirališta

- ZONA »2«: - 5,00 kn po satu za sva parkirališta

2. u razdoblju od 1. 10. do 30. 4.

- ZONA »0« - 5,00 kn za prvi sat i 10,00 kn za svaki daljnji sat

- ZONA »1«: - 5,00 kn po satu

- ZONA »2«: - 3,00 kn po satu

(2) Korisnik javnog parkirališta koji koristi javno parkiralište uz plaćanje satne karte dužan je istaknuti ispravnu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla u roku od petnaest (15) minuta od dolaska na parkiralište ili poslati i zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno satno parkiranje u roku od petnaest (15) minuta od dolaska na parkiralište odnosno platiti naplatničaru satnu kartu odmah po završetku korištenja parkirališta pod poluautomatskom naplatom. Nakon isteka plaćene satne parkirne karte, korisnik parkirališta može produžiti korištenje parkirnog mjesta u roku od narednih 15 minuta u skladu s odredbama ovog stavka.

(3) Ispravna satna karta je ona iz koje je vidljivo da je plaćena za vremensko razdoblje za koje se koristi i za parkirališnu zonu za koju se koristi.

(4) Korisnik javnog parkirališta koji ne postupi sukladno odredbama stavka 2. ovog članka ili čija satna karta nije ispravna korištenje javnog parkirališta ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 12. ovih Općih uvjeta.

V. POVLAŠTENE I MJESEČNE KARTE I REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA

Članak 15.

(1) Povlaštena i mjesečna karta može se izdati za parkiranje osobnih automobila i lakih dostavnih vozila kategorijama korisnika propisanih ovim člankom. Povlaštena karta se može izdati i za parkiranje motocikla na parkirališnim mjestima koja su posebno označena za motocikle.

(2) Povlaštena i mjesečna karta ne može se izdati za javna parkirališta u zoni »0«.

(3) Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba koja:

- ima prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o adresi stanovanja

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila.

(4) Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba - strani državljanin koji:

- ima boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te preslikom radne dozvole

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila.

(5) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba (obrtnik) koja:

- koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora,

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

Osobama iz ovog stavka koja obavljaju djelatnost na području Opatija - Volosko povlaštena karta može se izdati samo za parkirališta Črnikovica i plato Črnikovica.

(6) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba koja:

- obavlja djelatnost iznajmljivanja apartmana na području na kojem se obavlja naplata parkiranja što dokazuje Rješenjem Ureda za turizam izdano za svaki pojedini apartman te

- koja je uplatila davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti (boravišna pristojba, porezi) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije.

Osobama iz ovog stavka koja obavljaju djelatnost na području Opatija - Volosko povlaštena karta može se izdati samo za parkirališta plato Črnikovica.

(7) Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba - zaposlenik koja:

- je zaposlena u tvrtki koja obavlja djelatnost na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje radnom knjižicom ili uvjerenjem tvrtke

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

Osobama iz ovog stavka može se izdati povlaštena karta samo za ZONU »2« i za parkirališta u Opatija Volosko: Črnikovica i plato Črnikovica.

(8) Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba - vlasnik nekretnine:

- s adresom na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

- koja je uplatila davanja koja proizlaze iz vlasništva nad nekretninom (boravišna pristojba, porez na kuće za odmor, komunalna naknada) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije.

Osobama iz ovog stavka može se izdati povlaštena karta samo za ZONU »2« u i parkirališta u Opatija - Volosko: Črnikovica i plato Črnikovica.

 (9) Fizičkoj osobi iz stavka 3., 4., 7. i 8. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta,pravnoj i fizičkoj osobi iz stavka 5. i 6. ovoga članka mogu se izdati najviše tri povlaštene karte.

(10) Redakcijama medijskih kuća koje redovito izvješćuju o događajima sa područja Grada Opatije može se izdati jedna povlaštena karta bez naknade. Povlaštena karta nije vezana uz registarski broj vozila, već se može koristiti na bilo kojem vozilu redakcije ili novinara (u kojem mora biti vidljivo istaknuta s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla, i to neograničeno za područje zone 1 i 2, te 1 sat dnevno na području zone 0.

(11) Za jedno vozilo može se izdati povlaštena karta samo po jednoj osnovi.

(12) Pravne i fizičke osobe iz stavka 3.- 8. ovog članka dužne su početkom svake kalendarske godine dostaviti isprave kojima dokazuju pravo na povlaštenu kartu.

(13) Korisnik javnog parkirališta čija povlaštena karta nije ispravna korištenje javnog parkirališta ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 12. ovih Općih uvjeta.

Članak 16.

(1) Povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo i područje za koje je izdana bez osiguravanja parkirnog mjesta.

(2) Povlaštena i mjesečna karta izdaje se za područja naplate prema adresama prebivališta korisnika i to:

- parkiralište Lipovica: Maršala Tita br. 9, 12 , 15 i 17; Stubište Lipovica; Stubište Mate Tentora 2, 4, i 6, te Ive Kaline (do početka izgradnje sportske dvorane, a nakon tog roka na parkiralištu Črnikovica, platou Črnikovica i ulici F. Peršića. Nakon izgradnje sportske dvorane, navedeni korisnici moći će koristiti povlaštene karte u garaži sportske dvorane,

- parkiralište u Ulici Feliksa Peršića: Feliksa Peršića, Maršala Tita kbr. 54 - 78 i 33 - 69, Augusta Šenoe 5, Stubište Miroslava Krleže i Stubište Dražica,

- parkirališta u ulicama Vjekoslava Spinčića i Eugena Kumičića (osim dijela V. Spinčića uz tržnicu): Spinčičeva ulica; Mate Balote, Augusta Šenoe 7, 9. rujna, Maršala Tita od 71 do 79 i od 80 do 88, Miroslava Krleže 6 i 8; Eugena Kumičića, Drage Gervaisa, Križišće, Bože Milanovića, Radnička ulica, Svetog Florijana, Put u Bregi, Emila Bošnjaka

- parkiralište u ulicama V. Cara Emina i Zert: Ulica V. C. Emina, Ul. Zert i Ul. m. Tita od 90 - 118; 81 - 103

- parkiralište u ulici Joakima Rakovca: ulica Joakima Rakovca, Put Vrutki, Veprinački put 2 - 14; 1-7. Osobe s prebivalištem u navedenim ulicama, mogu izabrati i alternativno parkiralište u ulici Maršala Tita od hotela Palace do spoja s Novom cestom na Punta Kolovi.

- parkirališta u Maršala Tita (od Hotela Palace do spoja s Novom cestom na Punta Kolovi): Maršala Tita od kbr. 144 do 222; 119-171, Dr. Fridricha Oertela

- parkiralište u Vladimira Nazora, kraj hotel Imperial: Vladmira Nazora, Poginulih hrvatskih branitelja

- parkiralište u Opatija-Volosko - Andrije Štangera: Andrije Štangera; Dr. Andrije Mohorovičića kbr 2-18, Stubište Rikarda Katalinić Jeretova kbr. 1, 3, 4, 5 i 7, Stubište Baredine kbr. 2, 4, Vološćanskih kapetana

- parkirališe Opatija - Volosko - Dr. Ivana Poščića: (Ulica I. Poščića)

- parkirališta u Opatiji - Volosko i to Črnikovica, plato Črnikovica i Obala Frana Supila, a u razdoblju od 1.10. do 30.04. i Obala Frana Supila - plato vaterpolo igrališta: Stubište Baredine br. 2, 4 i 6, Obala Frana Supila, Ulica Črnikovica, Ulica Skradinj, Brajdica, Put uz Dol kbr. 1 - 15 i 2, 4, Stubište Rikarda Katalinić Jeretova

- parkiralište Dražina: za sve stanovnike naselja Ika.

Članak 17.

(1) Osobe koje imaju pravo na povlaštenu pretplatnu parkirnu kartu plaćaju naknadu i to:

- Fizička osoba iz članka 16. stavka 3. i 4. - 30,00 kn mjesečno

- Pravna i fizička osoba iz članka 16. stavka 5 i 6. - 350,00 kuna mjesečno po vozilu.

- Fizička osoba iz članka 16. stavka 7. - 150,00 kn mjesečno.

(2) Naknada sadrži porez na dodanu vrijednost i prihod je Organizatora parkiranja.

(3) Povlaštene pretplatne parkirne karte za parkiralište u Iki, Dražina ne naplaćuju se.

Članak 18.

(1) Na javnim parkiralištima iz članka 3. ovih Općih uvjeta može se dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto sljedećim korisnicima:

1. bez naknade maksimalno 1 parkirno mjesto

- diplomatskim i konzularnim predstavništvima

- zdravstvenim ustanovama (za vozila hitne medicinske pomoći) te drugim javnim ustanovama

2. uz naknadu

- svaka pravna ili fizička osoba

(2) Zahtjev za rezervaciju upućuje se Organizatoru parkiranja koji za rezervaciju mora zatražiti i suglasnost gradonačelnika.

(3) Organizator parkiranja označava rezervirano parkirališno mjesto prometnom signalizacijom i postavlja element blokade, a ključeve predaje korisniku.

(4) Od trenutka preuzimanja ključeva, za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta odgovoran je korisnik.

Članak 19.

(1) Vozila osoba s invaliditetom označena sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti (»Narodne novine« broj 78/ 08) mogu parkirati na mjestima označenim za invalide bez naknade.

(2) Izuzetno, vozila iz stavka 1. ne plaćaju naknadu za parkiranje na parkirališnim mjestima u naplati koja se nalaze u neposrednoj blizini Thallasotherapije (parkirališna mjesta ispod zgrade od kbr. 190 do kbr. 194).

Članak 20.

(1) Pravna ili fizička osoba iz članka 18. stavka 1. točke 2. plaća naknadu po rezerviranom parkirnom mjestu u iznosu od 1.500,00 kn mjesečno za javna parkirališta u zoni »1« i »2« odnosno 4.500,00 kuna mjesečno za javna parkirališta u zoni »0«.

(2) Naknada iz stavka 1. prihod je Organizatora parkiranja.

Članak 21.

(1) Vozila interventnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci) pri obavljanju redovne djelatnosti mogu koristiti parkirna mjesta bez plaćanja naknade.

 (2) Liječnici primarne zdravstvene zaštite i mrtvozornik kada obavljaju kućne posjete na područjima na kojima se obavlja naplata parkiranja, mogu koristiti parkirna mjesta u zoni »1« i zoni »2« bez plaćanja naknade, s time da u vozilu mora biti na vidnom mjestu istaknuto odobrenje s naznakom »liječnik, u kućnoj posjeti«. Odobrenje izdaje Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije i ono vrijedi jednu godinu od dana izdavanja.

VI. UKLANJANJE NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA TE BLOKIRANJE KOTAČA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA

Članak 22.

(1) Djelatnost premještanja, čuvanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih, nepropisno parkiranih vozila na području Grada Opatije obavlja Organizator parkiranja iz članka 3. stavak 4. ovih Općih uvjeta.

Članak 23.

(1) Potrebu premještanja utvrđuju djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Primorsko-goranske ili komunalni redari Grada Opatije temeljem odredbi ovih Općih uvjeta.

(2) Blokiranje kotača se vrši na nepropisno parkiranim teškim vozilima (autobusi, kamioni, priključna vozila i radni strojevi) za koja nije utvrđena potreba obveznog premještanja temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a sukladno Odluci o uređenju prometa na području Grada Opatije.

(3) Potrebu blokiranja vozila utvrđuju komunalni redari Grada Opatije.

Članak 24.

(1) Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz ugovora o parkiranju ako:

a) ne koristi javno parkiralište sukladno utvrđenoj prometnoj signalizaciji,

b) zauzme vozilom dva parkirna mjesta,

c) ne parkira na označenim parkirnim mjestima te time onemogućava ili ometa korištenje drugog parkirnog mjesta ili onemogućava normalno odvijanje prometa na parkiralištu.

(2) Za povredu obveze iz stavka 1. , plaća se ugovorna kazna u iznosu od 200,00 kn.

(3) Organizator parkiranja će pozvati vlasnika vozila da ukloni vozilo za koje nije plaćena dnevna karta neprekidno duže od 24 sata.

(4) Ukoliko vozilo ne bude uklonjeno roku od 24 sata, Komunalno redarstvo će na prijedlog Organizatora parkiranja izdati nalog za premještanje vozila, na način propisan člancima 21. do 33. ovih Općih uvjeta.

Članak 25.

(1) Pri utvrđenoj potrebi za premještanjem, odnosno blokiranjem vozila u vrijeme ophodnje ili prema pozivu, ovlaštena osoba izdaje pisani nalog za premještanje, odnosno blokiranje vozila.

Članak 26.

(1) Prilikom premještanja ili blokiranja vozilo se snima fotografskim aparatom i snimak se pohranjuje u dokumentaciju ovlaštene osobe i koncesionara.

(2) Na zahtjev vlasnika premještenog ili blokiranog vozila izradit će se fotografija vozila, a troškove izrade fotografije snosi vlasnik vozila.

Članak 27.

Djelatnik koji vrši blokadu vozila dužan je na prednje staklo vozila staviti obavijest da je vozilo blokirano s daljnjim uputama za vozača.

Članak 28.

(1) Prije vraćanja premještenog vozila vlasniku, odnosno prije deblokiranja vozila Organizator parkiranja izdaje račun za premještanje i čuvanje vozila na ograđenom odlagalištu za čuvanje vozila, odnosno račun za trošak blokiranja, deblokiranja i ležarine.

(2) Vlasnik premještenog vozila je dužan platiti troškove premještanja, blokiranja i ležarine.

Članak 29.

(1) Ukoliko vlasnik teretnog vozila ne preuzme vozilo u roku od 24 sata, vozilo će ostati blokirano.

(2) Sve troškove vezane uz premještanje, blokiranje, deblokiranje vozila, kao i trošak dnevne ležarine snosi vlasnik vozila.

Članak 30.

Štete na vozilu koje se premješta, nastale u postupku premještanja ili čuvanja na deponiji, odnosno prilikom blokiranja i deblokiranja snosi Organizator parkiranja.

Članak 31.

Postupak premještanja vozila smatra se započetim kad su započete radnje potrebne za premještanje vozila.

Članak 32.

(1) Žalba na nalog za premještanje ili blokiranje vozila upućuje se ovlaštenoj osobi - izdavatelju naloga u roku od 8 dana od dana izdavanja naloga uz uplatu pristojbe propisane važećim Zakonom o upravnim pristojbama.

(2) Žalba ne odlaže naplatu premještanja, odnosno blokiranje vozila.

Članak 33.

(1) Kao lokacije za odlaganje nepropisno parkiranih vozila određuju se:

1. Trg V. Gortana 10 mjesta

2. parkiralište Dražina u Iki, 20 mjesta

(2) Organizator parkiranja je dužan premješteno vozilo čuvati u ograđenom odlagalištu do vraćanja vozila vlasniku.

Članak 34.

(1) Naknadu za premještanje i čuvanje vozila na odlagalištu kao i naknadu za blokiranje i deblokiranje teških vozila utvrđuje gradonačelnik uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(2) Naknada za premještanje te blokiranje i deblokiranje vozila sadrži porez na dodanu vrijednost i prihod je Organizatora parkiranja.

VII. ORGANIZATOR PARKIRANJA

Članak 35.

(1) Organizator parkiranja je pravna ili fizička osoba kojoj su poslovi organiziranja parkiranja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila, te organiziranje parkiranja autobusa povjereni ugovorom. Ugovor u ime grada potpisuje gradonačelnik, temeljem prethodno provedenog javnog natječaja.

 (2) Organizator parkiranja dužan je tijekom trajanja ugovora osigurati kontinuirano obavljanje poslova iz stavka 1. te je u tom smislu obvezan:

- postavljati i održavati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, uređaje i opremu za naplatu parkiranja,

- koristiti najmanje jedno specijalno »pauk« vozilo za odvlačenje vozila koja se premještaju (maksimalne dužine 4,750 mm i širine 1.850 mm), sa potrebnim djelatnicima i opremom za premještanje, odnosno blokiranje i deblokiranje vozila, dežurnu službu za prijem čuvanje i vraćanje vozila vlasnika te parkiralište za parkiranje turističkih autobusa.

- redovito čistiti parkirne površine

- uređivati i sanirati oštećenja nastala korištenjem parkirnih površina.

Članak 36.

Organizator parkiranja je obvezan na javnom parkiralištu, na odgovarajući način, istaknuti cjenik usluga i druge obavijesti važne za korisnika parkirališta.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Ugovori o naplati parkiranja zaključeni do stupanja na snagu ovih općih uvjeta ostaju na snazi do početka primjene Općih uvjeta.

(2) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/11-01/57

Ur. broj: 2156/01-03-01-11-1

Opatija, 26. srpnja 2011.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr