SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

 

22.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/ 09), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 28. srpnja 2011. godine donosi

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA BAKRA ZA RAZDOBLJE
1. 1. - 30. 6. 2011. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu sadrži opći dio proračuna i posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Tablica 1.1.

 

Članak 2.

Ostvareni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine iznose kako slijedi:

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi u iznosu od 27.374.243,94 kn i izdaci financiranja u iznosu od 671.827,88 kn iskazani su u posebnom dijelu Proračuna prema programima odnosno tekućim aktivnostima i kapitalnim projektima planiranim u 2011. godini te čine sastavni dio ove Odluke.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2011 / 2
OD 01. 1. 11. DO 30. 6. 11.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj polugodišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/04

Ur. broj: 2170-02-02-11-35

Bakar, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bak  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=733&mjesto=51222&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr