SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 24. Četvrtak, 15. srpnja 2004.
GRAD KASTAV
27

32.

Na temelju članaka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 5. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 4/02) i članka 45. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko poglavarstvo Kastva, na svojoj 28. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2004. donio je

I. IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o unutrašnjem ustroju jedinstvenog
upravnog odjela Grada Kastva

Članak 1.

U članku 11. Pravilnika o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 5/02) u daljnjem tekstu: Pravilnik, u stavku 1. u točki 1. mijenja se alineja 2. tako da sada glasi: »5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim rukovodećim poslovima«.

Članak 2.

U članku 11. Pravilnika u točkama 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. iza alineje 2. dodaje se alineja 3. a dosadašnja alineja 3. postaje 4., alineja 4. postaje 5. Nova alineja 3. glasi:

»-položen državni stručni ispit.«

Članak 3.

U članku 12. Pravilnika u stavku 2. iza rečenice dodaje se zarez i novi tekst: koji glasi: »a objavljuje se u dnevnom tisku«.

U članku 12. Pravilnika briše se stavak 3. te se dodaju stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»Službenici i namještenici primaju se u službu putem natječaja, koji se objavljuje u dnevnom tisku.

Rok za podnošenje prijava na natječaj ne smije biti kraći od 8 dana niti duži od 15 dana.

Molbe pristigle na natječaj razmatra komisija koja se sastoji od 3 člana koje imenuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Rješenje o prijemu u službu i rješenje o rasporedu donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.«

Članak 4.

U članku 14. Pravilnika dodaju se stavke 3. i 4. koji glase:

»U službu može biti primljena osoba koja nema položen državni stručni ispit pod uvjetom da isti položi u zakonskom roku, koji se računa od dana rasporeda.

Odredbe iz prethodnog stavka ovog članka primjenjuju se i na izbor i imenovanje pročelnika«.

Članak 5.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Molbe pristigle za natječaj za pročelnika razmatra Povjerenstvo od 3 člana koje imenuje gradonačelnik.«

Članak 6.

Iza članka 27. dodaje se članak 27. a koji glasi:

»Službenici i namještenici, zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu a koji nemaju položen državni stručni ispit dužni su ga položiti u zakonskom roku koji se računa od dana izdavanja novih Rješenja o rasporedu na odgovarajuće mjesto.«

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/28

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-25

Kastav, 13. srpnja 2004.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KASTVA

Predsjednica

Gradskog poglavarstva

Sonja Brozović-Cuculić, dipl. oecc., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr