SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

25.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09 i 133/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinski načelnik Općine Omišalj, dana 27. lipnja 2011. godine, donio je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Savjet) kao stalno radno tijelo Općinskog načelnika Općine Omišalj.

Članak 2.

Savjet ima predsjednika i dva člana, a čine ga:

- 1 (jedan) predstavnik Općinskog vijeća Općine Omišalj,

- 1 (jedan) predstavnik Kluba 60+ Omišalj i

- 1 (jedan) predstavnik udruge potrošača.

Članak 3.

Predsjednika i članove Savjeta imenuje Općinski načelnik na vrijeme dok traje njegov mandat.

Članak 4.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Omišalj,

- predlaže Općinskom načelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Općine Omišalj,

- razmatra i daje mišljenje Općinskom načelniku na prijedlog cijena javnih usluga na području Općine Omišalj,

- prati stanje i daje mišljenje Općinskom načelniku o utvrđivanju cijena javnih usluga na nediskriminirajući način,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove u vezi s zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga, s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 5.

Savjet radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim glasovanjem ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Akte koje donosi Savjet potpisuje predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti u radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Članak 6.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti, već samo putem Općinskog načelnika.

Članak 7.

Predsjednik i članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Savjeta.

Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 8.

Administrativne poslove za Savjet obavlja Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Općinskog poglavarstva Općine Omišalj, Klasa: 011-01/03-01/17, Ur. broj: 2142-06-374-03-01, od 20. studenog 2003. godine i Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu potrošača na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/04).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-01/3

Ur. broj: 2142-06-11-01-1

Omišalj, 27. lipnja 2011.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE OMIŠALJ

Tomo Sparožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr