SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

95.

Na temelju članka 25. stavka 1. točke 3., stavka 4. i stavka 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Bristol, Općina Lovran

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Bristol, Općina Lovran.

Članak 2.

Utvrđuje se da je na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Bristol, Općina Lovran (»Narodne novine« broj 35/11), u daljnjem tekstu: Obavijest, pravovremeno pristigla jedna ponuda i to tvrtke Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija.

Članak 3.

Utvrđuje se da ponuda tvrtke Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija nije prihvatljiva iz razloga što ista ne sadrži prijedlog o vrsti i opsegu gospodarskog korištenja, a umjesto Studije gospodarske opravdanosti sadrži Poslovni plan gospodarskog korištenja pomorskog dobra s planom investicija razrađenim za period od pet godina, što nije u skladu s traženom dokumentacijom iz Obavijesti kojom se tražila razrada planova za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije, odnosno za deset godina.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje:

Zaprimanjem Pisma inicijative tvrtke Liburnia Riviera Hoteli d.d. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji pokrenuo je postupak koncesioniranja za plažu ispred hotela Bristol. Predmet gospodarskog korištenja je iznajmljivanje sredstava za sportsko- rekreacijsku-turističku djelatnost (sandoline, pedaline, suncobrani, igre za djecu) te ugostiteljstvo i trgovina.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Bristol, Općina Lovran. Odluka je objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 6/11. Stupanjem Odluke na snagu, u »Narodnim novinama« broj 35/11 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Bristol, Općina Lovran. U Obavijesti je navedeno da se koncesija daje na rok od 10 godina, uz početne iznose godišnje naknade za koncesiju koji iznose 35.790,00 kn za stalni dio naknade i 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na plaži za promjenjivi dio.

Na objavljeno javno prikupljanje ponuda pristigla je samo jedna ponuda i to tvrtke Liburnia Riviera Hoteli d.d. Stručno povjerenstvo za koncesije pregledom ponude utvrdilo je da je ponuda nepotpuna te se ne razmatra sukladno tekstu objavljene Obavijesti.

U ponudi, ponuditelj nije priložio prijedlog o vrsti i opsegu gospodarskog korištenja pomorskom dobra, a umjesto Studije gospodarske opravdanosti, dostavljen je Poslovni plan gospodarskog korištenja pomorskog dobra s planom investicija razrađenim za period od pet godina iako se u Obavijesti o namjeri davanja koncesije tražila razrada planova za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije (10 godina).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/11-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-53

Rijeka, 7. srpnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr