SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

36.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2011. godine donosi

I. IZMJENA I DOPUNA
Godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

1. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 48/10) u glavi A. Opće odredbe točka 2. mijenja se i glasi:

2. U glavi A. Opće odredbe stavak 1. u točki 3. alineja b) pojačano održavanje komunalne infrastrukture iznos od 6.762.600,00 zamjenjuje se iznosom od 6.666.600,00 kn.

3. Glava B2. POJAČANO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE mijenja se i glasi:

»Popis radova po grupama, sa predviđenim iznosima iskazan je tablici 2. Pojačano održavanje odnosi se na radove zamjene dotrajalih elemenata na postojećim građevinama, odnosno na radove za koje nije potrebno ishođenje odgovarajućih odobrenja za gradnju, a koji svojim obimom prelaze program redovnog održavanja.

1. Odvodnja atmosferskih voda

Planiraju se popravci oborinske kanalizacije na raznim lokacijama gdje opseg radova prelazi okvire redovnog održavanja. Dio sredstava namijenjen je za rješavanje problema odvodnje prema zahtjevu MO Veprinac oko 40 m.

3. Održavanje javnih površina

3.1 Kultiviranje novih zelenih površina i rekonstrukcija postojećih:

Nastavlja se program sanacije i fitološki pregled stabala. Prema iskustvenim podacima od ranijih godina predviđa se fitološki pregled stabala 1 kompl., sanacija oštećenja 200 rs, laboratorijske analize uzoraka kompl. 4.

3.2 Dogradnja mreže za navodnjavanje:

Predviđa se izrada sustava za navodnjavanje na zelenoj površini kod Thalasotherapije (100 m2).

3.4 Igrališta:

Predviđa se zamjena oštećenih sprava na dječjim igralištima u iznosu od 50.000,00 kn (na dječjem igralištu Tomaševac popraviti će se brod, dječje igralište Lipovica popravak vrtuljka, izrada novih sjedalica na klackalicama, bravarski popravak oštećenja na spravama, zamjena sjedalice i dr. sitniji radovi).

Dodatnih 20.000,00 kn odnosi se na povećane radove na popravcima oštećenja u odnosu na ranije planirane, kao i na temelje i ugradbu novih sprava na dječjem igralištu u Ičićima, kao i preseljenje postojećih dječjih sprava radi izmještanja terase ugostiteljskog objekta uvjetovane izgradnjom bus ugibaišta.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

4.1 Potporni zidovi na nerazvrstanim cestama:

Planom se predviđaju popravci potpornih zidova na više lokacija, popravak potpornog zida uz groblje Volosko m2 39, popravak potpornog zida u ulici A. Dminaka u Ičićima m2 20.

4.2 Uređenje gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama:

Planom se predviđaju asfaltiranja cesta prema zahtjevima mjesnih odbora: dionica ceste za M. Učku 1.500 m2, i za Špadiće 900 m2, okretište u ul. A. Raspora (250 m2, uz naznaku da će se radovi izvesti nakon ishođenja lokacijske dozvole za teren kojeg je Grad namijenio za prodaju), uređenje dijela ulice i I. Kaline (asfalt 150 m2, prometna signalizacija zbog omogućavanja bolje protočnosti prometa, te dobava 750 m2 žutih pločica i te postava 350 m2 na nogostupu od ul. M. Tita kbr. 100. do 112.

4.3 Ostali radovi na nerazvrstanim cestama:

Uredit će se parkirna površina uz restoran Kamelija (M. Tita 142) - oko 220 m2.

4.5 Rješavanja pristupačnosti objektima osobama sa invaliditetima:

Nastavlja se sa programom postavljanja rukohvata na javnim stepeništima za potrebe sigurnijeg kretanja pješaka, po prijedlozima mjesnih odbora (MO Kosovo - rukohvat na stubištu Kosićevo - C.S.Pietro Therme - 36 m1, P. Kolova - rukohvat N. Cesta - A. Mihića - 29 m1, MO Ičići - rukohvat kod škole - 20 m1, MO Ika - rukohvat na stubištu Put u Brdo - 27 m1, MO Centar 1 - rukovat na Stubištu Dražica - 25 m2. Uređenje stubišta u MO Tošina - Ul. I. Pošćića - 30 m2.

4.6 Čekaonice na BUS stanicama:

Planira se postavljanje jedne BUS čekaonice na ugibalištu na Poljanskoj cesti.

5. Održavanje groblja:

Predviđa se uređenje oštećenja na spomenicima u prigradu (krpanja oštećenja, obnova slova na spomenicima, košenje trave i krčenje raslinja, prema obimu oštećenja koja se uobičajeno pojavljuju godišnje.

6. Javna rasvjeta:

Planom je predviđeno te dodatno osvjetljenje detalja u parku Angiolina (Cykas palma i kip I. Duncan - prema projektu 3 LED reflektora na Cykas palmama i 2 na kipu, kabliranje oko 70 m). Također se planira premještanje javne rasvjete i električnih instalacija na dijelu Liburnijske ceste u Ičićima na kojemu se gradi BUS ugibalište u smjeru Lovran-Opatija. (rasvjetnih stupova 2, dužina - zahvata oko 100 m u svemu prema projektu, postava PVC cijevi, zaštita kabelskih snopova u nogostupu i dr.), te neophodna izmjena postojećih i nabava dodatnih elemenata dekorativne javne rasvjete (materijal za izradu dekorativne rasvjete - LED svjetleće cijevi 1.100 m, bljeskalice kom 70, razne žarulje kom 100 i dr. materijal. Sredstva za projekte proširenja javne rasvjete odnose se na navedene planirane radove.

7. Održavanje pomorskog dobra:

U povodu 100-te godišnjice obalnog puta, popraviti će se dionica Zert-Dražica od 300 m2, čime bi se uz radove koji su započeli u 2010. godini u velikoj mjeri osigurala primjerena uređenost obalnog puta gotovo u cijeloj njegovoj dužini. Planiraju se sredstva za nužne popravke oštećenja ograde obalnog puta (cca 30. m - razna oštećenja na čeličnim ogradama, cca 7 m oštećenja na brončanim ogradama, prema obimu oštećenja koja su evidentirana ranijih godina, te ličenja korodirane ograde 200 m). Na igralištu Tošina postaviti će se rekonstruirani WC zamijenjen na Zertu (rekonstrukcija obuhvaća zamjenu instalacija vode, odvoda, popravak krova i bravarije, izvođenje priključka na vodovodne instalacije i instalacije sanitarne kanalizacije te izrada platoa za ugradbu WC-a na novoj lokaciji). Izradit će se projektna dokumentacija za dohranu plaže Črnikovica.

8. Hitne intervencije i ostale obveze:

8.1 Predviđaju se sredstva za zahvate u prostoru uz pripremu turističke sezone do iznosa od 200.000 kn, i to posebno zamjena Buksusa na Parteru u Parku Angiolina -50.000,00 kn (radovi na uklanjanju postojećeg buksusa, zamjena dijela zemlje, dezinfekcija kontaminiranog tla, sađenje novih sadnica, geodetski radovi i dr., ozvučenje Paviljona i parku Angiolina komplet 1, uređenje plaže za pse na P. Kolovi (podmorski radovi i nasipavanje, građevinski radovi, oprema i dovod vode, ograde, table) - kn 60.000,00, građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine uz obalni put kod restorana Jedro - 80.000,00.

8.2 Predviđaju se sredstva za naknadu u iznosu od 225.000 kn za odlagalište otpada na Osojnici, temeljem Sporazuma o sufinanciranju Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada zaključenog 1. 08. 2006. godine između Grada Opatije, općina Matulji, Lovran i M. Draga te Komunalca Opatija.

8.3 Predviđena su sredstva u iznosu od 3.990.000 kn za subvenciju za obavljanje linijskog prijevoza na području Grada koje obavlja Autotrolej (Ugovor o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prometa putnika na području Grada Opatije br. 5364/94 od 20. 10. 1994. i Anex br. XXII od 14.12.2010.) i Autotrans (ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu od 17. 4. 2009. godine te anexa 2. navedenog ugovora od 20. 12. 2010.)

3. Tabela 2. zamjenjuju se novom tabelom 2. koja je prilog i sastavni dio ove izmjene godišnjeg programa.

4. Ove izmjene Godišnjeg programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/302

Ur. broj: 2156/01-01-10-2

Opatija, 28. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Sclaunich O'Brien, dipl. oec., v. r.

Tabela 2. Program pojačanog održavanja komunalne infrastrukture za 2011. - I. Izmjena

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

I. Izmjena i dopuna Godišnjeg Programa o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr