SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine« broj 91/96, 68/98 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99 - Odluka USRH, 22/00 - Odluka USRH, 73/00, 129/00 - Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) te članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju
zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra

Članak 1.

U članku 8. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 07/11) točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Početna prodajna cijena:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 406-01/09-01/3

Ur. broj: 2108/01-03-01/2-11-2

Čabar, 28. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac, v. r.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kupnj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr