SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

15.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi II. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Grada Čabra

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/03, 17/09) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Nositelj izrade II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra (u daljnjem tekstu: izmjene i dopune Plana) je, u ime Grada Čabra, Jedinstveni upravni odjel s pripadajućim Odsjecima.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene i dopune Plana utvrđena je odredbama članaka 26. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine RH« broj 76/07, 38/09, 55/11).

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 4.

Razlozi za ovu II. Izmjenu i dopunu Plana su:

. potreba za preispitivanjem i revizijom osnovnim Planom utvrđene organizacije prostora, korištenja i namjene površina te pripadajućih urbanističkih parametara i prostornih pokazatelja,

. poticanje daljnjeg prostornog, gospodarskog i društvenog razvoja područja,

. korekcije utvrđenih građevinskih područja prema novim katastarskim podlogama,

. osiguranje mogućnosti rada te podizanje kvalitete životnog i radnog okoliša,

. ujednačavanje standarda uređenja svih naselja i izdvojenih zona iz naselja,

. ostvarivanje načela održivog razvitka,

. očuvanje prostorne osobnosti cjelokupnog administrativnog područja,

. dugoročna zaštita prostora kao osnova zajedničke dobrobiti i pretpostavke za lokalnu konkurentnost.

OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 5.

Obuhvat II. Izmjene i dopune Plana čini prostor omeđen administrativnim granicama Grada Čabra.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA

Članak 6.

Površina administrativnog prostora Grada Čabra zauzima 279,97 km2. Na tom je prostoru nastanjeno 4.387 stanovnika prema podacima popisa iz 2001. godine, dok prema projekciji za 2021. godinu broj stanovnika iznosit će samo 3.233. Sustav naselja tvore 42 administrativna naselja koja su vrlo specifična po svojoj tipologiji i načinu izgradnje. Veliki je broj malih naselja, raspršenih u prostoru. Stopa smanjenja broja stanovništva je velika, što je rezultat iseljavanja, više starosne dobi stanovništva, nedovoljnih gospodarskih aktivnosti na području Grada te blizine većih centara Rijeke i Zagreba. Prisutno je odumiranje malih naselja nakon gubitka svojih posljednjih stanovnika.

Razvojne centre čine Čabar kao administrativni centar, Gerovo i Prezid kao gospodarski centri i, u zadnje vrijeme, Tršće kao nositelj turističkog razvoja cijelog područja. Navedena naselja imaju, u prostornom i funkcionalnom smislu, razvijeniju naseljsku strukturu, pokazuju relativno povoljan odnos između broja stanovnika, zauzetih površina i njihove izgrađenosti te nude veće mogućosti za pojačani intenzitet prostornog, gospodarskog i društvenog razvoja. Ostalo su srednja i mala naselja čiju strukturu treba nadograđivati novim sadržajima kako bi svojim stanovnicima pružili bolje uvjete života i mogućnost zapošljavanja. U gospodarskom i društvenom oporavku i daljnjem razvoju presudan je utjecaj postojeće prometne i ostale izgrađene infrastrukture čijom nadogradnjom treba ostvariti bolju povezanost područja Grada Čabra s bližim i daljim okruženjem Primorsko-goranske županije, Hrvatske i susjedne Republike Slovenije. Također treba poboljšati interne prometne i ostale infrastrukturne veze među brojnim naseljima.

Cjelokupno administrativno područje Grada Čabra je izrazito visokih prirodnih vrijednosti i ljepote krajolika, očuvanog i zdravog prirodnog okoliša, sa vrlo značajnim resursima pitke vode u podzemlju, što čini veliku vrijednost prostora i pruža potencijalne mogućnosti razvoja najrazličitijih oblika turizma, sporta i rekreacije, života i rada u zdravom okolišu. Uz ponovno preispitivanje i valoriziranje prostora, adekvatno korištenje površina, poštivanje potrebnih ograničenja i mjera zaštite prirodnih vrijednosti, naročito podzemnih voda i šuma, uz valoriziranje graditeljske, kulturno-povijesne i etnološke baštine u postojećim naseljima i njihovo uključivanje u svakodnevni život i turističku ponudu, uz dogradnju postojeće i izgradnju potrebne nove prometne, komunalne i energetske infrastrukture, administrativno područje Grada Čabra ima realne mogućnosti za daljnji prostorni, gospodarski i društveni razvoj te bolji i kvalitetniji život svojih stanovnika u budućem razdoblju.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Osnovne ciljeve i programska polazišta za II. Izmjenu i dopunu Plana predstavlja trajno opredjeljenje Gradske uprave Grada Čabra za osiguranjem kontinuiranog razvoja svog administrativnog područja u skladu s načelima održivog razvitka.

Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeći ciljevi i programska polazišta:

. usklađenje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i propisima donesenim na temelju tog Zakona, te ostalim propisima koji su stupili na snagu nakon njegova donošenja,

. preispitivanje i revizija organizacije prostora, korištenja i namjene površina te pripadajućih urbanističkih parametara i prostornih pokazatelja, utvrđenih osnovnim Planom te njegovom I. Izmjenom i dopunom,

. usklađenje grafičkog dijela (kartografskih prikaza) Plana s novim službenim katastarskim podlogama i zemljišnoknjižnim podacima,

. korekcije obuhvata građevinskih područja svih naselja i izdvojenih zona iz naselja prema novim vektoriziranim katastarskim podlogama u mjerilu 1:5000 te prema prikupljenim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba upućenih gradskoj upravi,

. preispitivanje opravdanosti formiranja velikog broja građevinskih područja za mala, prostorno raspršena naselja od samo nekoliko kuća te preispitivanje opravdanosti formiranja površina za izgradnju kuća za odmor (vikend kuća) uz takva naselja,

. preispitivanje realizacije utvrđenih građevinskih područja izdvojenih zona za gospodarske (proizvodno- poslovne i turističko-ugostiteljske) namjene te sportsko- rekreacijske namjene obzirom na mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad zemljištem te analiza potreba za njihovim eventualnim premještanjem na nove, lakše rješive lokacije,

. brisanje nekih građevinskih područja izdvojenih zona proizvodno - poslovnih, turističko-ugostiteljskih i sportsko-rekreacijskih namjena (planiranih osnovnim Planom i njegovom I. Izmjenom i dopunom) koja u dosadašnjem razdoblju nisu realizirana te razmatranje okrupnjavanja i proširenja građevinskih područja već postojećih zona tih namjena,

. formiranje novih građevinskih područja za izdvojene zone iz naselja u skladu s novim saznanjima i novonastalim, aktualnim potrebama fizičkih i pravnih osoba,

. razvrstavanje već utvrđenih i/ili novoplaniranih turističko - ugostiteljskih zona na površine za izgradnju turističkih kategorija tipa T1 (hotel, pansion), T2 (turističko naselje), T3 (naselje kuća za odmor), T4 (kamp) i dr.,

. razvrstavanje već utvrđenih i/ili novoplaniranih sportsko-rekreacijskih zona prema potrebama stanovništva različitih dobnih skupina te kao atraktivnih komplementarnih sadržaja uz turističko - ugostiteljske zone (skijališta, sanjkališta, klizališta, teniski tereni, konjički centar, aqua park, adrenalinski park i sl.),

. preispitivanje mogućnosti realizacije planiranog etno- sela u Zamostu i formiranja novih lokacija za ruralni, agro i/ili eko turizam,

. preispitivanje mogućnosti i određivanje uvjeta za građenje izvan građevinskog područja,

. analiza planirane prometne, komunalne i energetske infrastrukture te pripadajućih građevina, uređaja i vodova te prilagodba kompletne infrastrukture djelomično izmijenjenoj organizaciji prostora, namjeni i korištenju površina,

. rješavanje problematike zbrinjavanja komunalnog otpada, građevinskog otpada i građevinskog otpada koji sadrži azbest te sanacije postojećih divljih odlagališta otpada na području Grada Čabra,

. ostale manje ispravke i dopune koje su uočene potrebitim tijekom provedbe važećeg Prostornog plana uređenja Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/03, 17/09).

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade II. Izmjene i dopune Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga. U izradi će se koristiti postojeća planska i projektna dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju nadležna tijela i osobe određene posebnim propisima temeljem dostavljenih zahtjeva i mišljenja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Odgovarajuća stručna rješenja izraditi će izrađivač II. Izmjene i dopune Plana i verificirati ih tijekom postupka izrade i donošenja Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KARTOGRAFSKIH PODLOGA

Članak 10.

Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine RH« broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04), korigirani i dopunjeni kartografski prikazi Plana će se izraditi na službenim podlogama Državne geodetske uprave i to na novoj topografskoj karti u mjerilu 1:25000 (TK 25) i katastarskim planovima u vektorskom obliku u mjerilu 1:5000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba od kojih će se zatražiti prethodni zahtjevi, prema odredbi članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine RH« broj 76/07, 38/09, 55/11) i koji će sudjelovati u postupku izrade II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra u području svog djelokruga:

. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 10000 ZAGREB, Ulica Republike Austrije 20,

. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstava i ruralnog razvoja, 10000 ZAGREB, Ulica Grada Vukovara 78,

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, 10000 Zagreb, Runjaninova 2,

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, 51000 Rijeka, Užarska 26,

. Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, 10000 Zagreb, Zvonimirova 4,

. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, 10000 Zagreb, Babonićeva 121,

. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, 51000 Rijeka, Ružićeva 16,

. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Delnice, 51300 Delnice, Trg 138. brigade HV 4,

. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice, 51300 Delnice, Trg 138. brigade HV 4,

. JU Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4,

. JU Zavod za prostorno uređenje, 51000 Rijeka, Splitska 2/II,

. Hrvatska uprava za ceste, 51000 Rijeka, Nikole Tesle 9/IX,

. Županijska uprava za ceste, 51000 Rijeka, Nikole Tesle 9/X,

. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, 51000 Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

. Hrvatska elektroprivreda d.d., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad, 51311 Skrad, Goranska 19

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, 51000 RIJEKA, Đure Šporera 3

. HP, Poštansko središte Rijeka, 51000 Rijeka, Korzo 13,

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb,

. HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Regija 3-zapad, 51000 Rijeka, Chiottina 17a,

. T-Mobile, Sektor za planiranje i razvitak pokretnih mreža, 10000 Zagreb, Koranska 2,

. VIP net d.o.o., 10000 Zagreb, Vrtni put 1,

. Tele 2 d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269 d,

. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, 10000 Zagreb, Nova Ves 50,

. Hrvatska radiotelevizija, Odašiljači i veze - Tehnika HRT, Projektno tehnološki odjel, 10000 Zagreb, Prisavlje 3,

. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Delnice, 51300 Delnice, Tina Ujevića 1,

. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Delnice, 51300 Delnice, Supilova 34,

. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Delnice, Šumarije Gerovo, Tršće i Prezid, 51306 Čabar,

. Primorsko-goranska županija, Upravna tijela Županije, 51000 Rijeka, Riva 10,

- Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša,

- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu,

- Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze,

- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport,

- Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

. Komunalno društvo »Čabranka«, 51306 Čabar, Narodnog oslobođenja 2,

. MUP PU Primorsko-goranska, Policijska postaja Čabar, 51306 Čabar, Zaobilaznica 1.

Članak 12.

Tijela i osobe iz članka 11. ove Odluke obvezuju se da u roku od 30 dana dostave svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice, propisane dokumente i dr.) nositelju izrade II. Izmjene i dopune Plana, a ukoliko ih ne dostave u danom roku, smatrat će se da ih nemaju.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Za izradu i donošenje II. Izmjene i dopune Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

. izrada prednacrta prijedloga izmjene i dopune Plana (koncepcija) - 90 dana,

. Izrada Nacrta prijedloga izmjene i dopune Plana - 60 dana,

. javni uvid (u trajanju od 30 dana) i izrada Izvješća - 60 dana,

. izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - 60 dana,

. utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana - 30 dana po dobivanju mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

. ishođenje suglasnosti Župana / tijela po ovlasti Župana - 30 dana,

. donošenje Plana - 30 dana po dobivanju suglasnosti Župana.

Mišljenja i suglasnosti prema članku 94. i članku 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ishoditi će se u zakonom određenim rokovima.

Nakon potpisa ugovora s izrađivačem, rokovi iz stavka 1 ovog članka počinju teći danom dostave odgovarajućih geodetskih podloga i svih prikupljenih zahtjeva tijela i osoba iz članka 11. ove Odluke, od strane nositelja izrade, izrađivaču izmjene i dopune Plana.

IZVOR FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Sredstva za izradu II. Izmjene i dopune Plana osigurat će se u Proračunu Grada Čabra za 2011. i 2012. godinu te iz drugih izvora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a dostavit će se urbanističkoj inspekciji te svim nadležnim tijelima i sudionicima iz članka 11. ove Odluke.

Klasa: 350-02/11-01/02

Ur. broj: 2108-03/1-11-1

Čabar, 28. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr