SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 1. lipnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se visina, način, uvjeti i mjerila za obračun i plaćanje komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor građevine.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice odnosno investitor građevine sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Fužine.

Članak 3.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- javnih površina (javne zelene površine, pješačke staze - nogostupi, pješačke zone, trgovi parkovi, dječja igrališta, sportska igrališta opće namjene i drugo sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu),

- nerazvrstanih cesta (ceste koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu nerazvrstane ceste u smislu posebnih propisa),

- groblja i

- javne rasvjete (javna rasvjeta za rasvjetljavanje javnih površina, javnih i nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz naselja).

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji iz prethodnog stavka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

Članak 4.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. ove Odluke pored sredstava komunalnog doprinosa financira se i iz:

1. proračuna općine Fužine

2. naknade za koncesiju

3. drugih izvora.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture po odredbama ove odluke podrazumjeva se gradnja novih, korištenje, te rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata i uređaja.

Članak 5.

Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos plaća na razliku u obujmu u odnosu na raniju odnosno postojeću građevinu.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je posebnim propisom.

Članak 6.

Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine iznose kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Komunalni doprinos iznosi 50% iznosa propisanog člankom 6. ove odluke za:

1) izgradnju obiteljske kuće, gdje se pod obiteljskom kućom smatra objekat namjenjen stanovanju sa najviše 2 (dvije) stambene jedinice čiji je prostor namijenjen stanovanju i čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 300 m2 u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici, s time da je od ukupno utvrđene kubature građevine ovakav način izračuna moguće samo za kubaturu do 900 m3;

2) izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade koja je nakon izgradnje ili rekonstrukcije isključivo namijenjena poljoprivrednoj djelatnosti i čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 600 m2 u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici i ako su namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti.

Članak 8.

Komunalni doprinos iznosi 30% iznosa propisanog članom 6. ove odluke za izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju postojeće građevine koja je namijenjena stanovanju i čija građevinska (bruto) površina nije veća od 300 m2, u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici, s time da je od ukupno utvrđene kubature građevine ovakav način izračuna moguće samo za kubaturu do 900 m3 ako je investitor stanovnik općine Fužine koji ima prebivalište najmanje posljednjih 20 godina na području Općine Fužine.

U smislu stavka 1. ovog članka, prebivalište na području Općine Fužine dokazuje se uvjerenjem o prebivalištu MUP-a.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se jedino ako je obveznik komunalnog doprinosa jedini investitor građevine ili ako su uz njega kao suinvestitori samo: bračni drug, dijete, roditelji, posvojenik ili posvojitelj, s time da se navedeni izračun može koristiti samo jedanput za izgradnju ili rekonstrukciju jedne građevine.

Članak 9.

Komunalni doprinos iznosi 70% iznosa propisanog člankom 6. ove odluke za izgradnju garaža, neovisno o tome da li se one grade kao samostalni objekt ili se nalaze u sklopu objekata druge namjene.

Komunalni doprinos iznosi 50 % iznosa iz st. 1. ovog članka ukoliko se radi o izgradnji nove ili rekonstrukciji postojeće građevine komunalne infrastrukture, trafostanice, telefonske govornice, parkirališta, čekaonica ili dugih građevina koje se ne nalaze u sklopu građevina drugih namjena (spremišta, drvarnice, spremišta za životinje i slično).

Članak 10.

Komunalni doprinos iznosi 60% od iznosa propisanog člankom 6. ove odluke za građevine koje se grade za obavljanje proizvodnih djelatnosti.

Za sve ostale poslovne djelatnosti, komunalni doprinos iznosi 75%.

Članak 11.

Ukoliko vlasnik odnosno investitor kao obveznik plaćanja komunalnog doprinosa na način određen člankom 7, 8, 9. i 10 ove odluke, otuđi objekat u roku od 5 godina od dana izvršnosti Rješenja o utvrđenoj obvezi, istom će se utvrditi obveza plaćanja komunalnog doprinosa sukladno članku 6. ove Odluke.

O obvezi se od strane Jedinstvenog upravnog odjela donosi posebno Rješenje.

Članak 12.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog po članku 5. ove Odluke i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člankom 6. do 10. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 13.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine.

Članak 14.

Postupak obračuna komunalnog doprinosa pokreće se po službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti;

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa;

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi;

- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će jedinica lokalne samouprave izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

- obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. stavak 3. ovog članka i ostvareni priliv sredstava.

Članak 15.

Komunalni doprinos plaća se, u pravilu odjednom, u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 16.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine, prije izdavanja rješenja, može na zahtjev obveznika plaćanja odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa najviše na 10 jednakih obroka i uz godišnju kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke.

Uvjet za obročnu otplatu je, da jedan obrok ne može biti ispod 5.000,00 kuna, da obveznik preda neki od instrumenata osiguranja (hipoteka, jamstvo, novčano osiguranje i dr.) i da to dozvoljava predviđena dinamika gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se financiraju iz komunalnog doprinosa.

Članak 17.

Općina Fužine ne plaća komunalni doprinos kada je investitor gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. ove Odluke.

Članak 18.

Općinski načelnik može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

- Općinu Fužine,

- trgovačka društva i ustanove koji je Općina Fužine osnivač ili većinski vlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje službe obavljanju njihove djelatnosti,

- investitore koji grade objekte za javnu, kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju (kino, kazalište, dvorane, muzeji, galerije, igrališta, bazeni, športske dvorane), dječja igrališta, objekte socijalne zaštite i zdravstva, vjerske objekte, te objekte za profesionalnu vatrogasnu djelatnost.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka osiguravati će se u Proračunu općine iz drugih izvora.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donijeti će se nakon što se u proračunskim dokumentima za tekuću godinu osigura namirenje iznosa komunalnog doprinosa.

Članak 19.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Fužine ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi, nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine odlučuje rješenjem.

Članak 20.

Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa bez obračuna kamata:

- ako je pravomoćnim aktom nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, o čemu je donijet pravomoćni akt o obustavi postupka,

- ako je obveznik ishodovao pravomoćni akt ili rješenje o potvrdi glavnog projekta na temelju kojeg se može graditi, ali nije započeo sa gradnjom tijekom važenja tog akta.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel odlučuje rješenjem.

Članak 21.

Investitor može snositi troškove gradnje objekata i uređaja i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (nerazvrstane ceste) za koje stječe pravo da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovu suglasnosti Općinskog načelnika i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Općine Fužine.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/05, 44/06, 06/07 i 30/09).

Klasa: 021-05/11-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-11-05

Fužine, 1. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predjednik

Đuro Radošević, v. r.

 

Odluka o komunalnom doprinosu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=726&mjesto=10009&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr