SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 23. Petak, 9. srpnja 2004.
GRAD KASTAV
Grad Kastav

31.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), članka 31. Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 7. sjednici održanoj 1. srpnja 2004. godine, donosi

III. IZMJENU I DOPUNU
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005.

I.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/ 03, 26/03 i 13/04) u poglavlju II. točka 3. podtočka 3.1. mijenja se i glasi:

»Detaljni plan uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 21/99 i 23/99) - planira se Izmjena i dopuna Plana«

II.

U poglavlju III. točka 2. podtočka 2.3.2 rečenica:

»Zona obuhvata Detaljnog plana uređenja dijela stambeno-poslovnog kompleksa »Brestovice« nalazi se u građevinskom području naselja N-3, obuhvaća k.č. 8070/1, 8070/ 2, 8070/3 i 8071 k.o. Kastav, a površinu od cca. 0,4 ha.«

mijenja se i glasi:

»Zona obuhvata Detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa »Brestovice« nalazi se u građevinskom području naselja N-3, obuhvaća dio k.č. 8070/1, dio k.č. 8067, te k.č. 8070/2, 8070/3 i 8071 k.o. Kastav, a zauzima površinu od cca 0,42 ha«

III.

U poglavlju III. točka 2. iza podtočke 2.3.2. dodaje se podtočka 2.3.3. koja glasi:

»IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA KASTVA

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 11,8 ha. Izmjena i dopuna Plana planira se u dijelu koji obuhvaća građevinsku parcelu 178-D4 površine cca 0,15 ha, a odnosi se na tlocrtne gabarite, etažnost i visinu građevine do krovnog vijenca. Namjena građevine je predškolska - dječji vrtić.«

IV.

U poglavlju III. točka 2. iza podtočke 2.3. dodaje se tekst:

»2.4. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N2-A

Površina obuhvata ovog Plana iznosi cca 20,45 ha, a obuhvaća građevinsko područje naselja N2-a (područje Žegoti) sukladno Prostornom planu uređenja Grada Kastva.

Planom je potrebno definirati osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, prometnu i komunalnu mrežu, te ovisno o posebnostima prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

2.5. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N2-B

Površina obuhvata ovog Plana iznosi cca 6,95 ha, a obuhvaća građevinsko područje naselja N2-b (područje Bani) sukladno Prostornom planu uređenja Grada Kastva.

Planom je potrebno definirati osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, prometnu i komunalnu mrežu, te ovisno o posebnostima prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

2.6. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N2-D

Površina obuhvata ovog Plana iznosi cca 11,33 ha, a obuhvaća građevinsko područje naselja N2-d (područje Pavletići) sukladno Prostornom planu uređenja Grada Kastva.

Planom je potrebno definirati osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, prometnu i komunalnu mrežu, te ovisno o posebnostima prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

2.7. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GROBLJA G2

Površina obuhvata ovog Plana iznosi cca 4,20 ha, a obuhvaća građevinsko područje novog groblja G2 sukladno Prostornom planu uređenja Grada Kastva.

Planom je potrebno definirati osnovne uvjete korištenja i namjene površina, potrebne građevine za funkcionalnost prostora s obzirom na namjenu, prometnu i komunalnu mrežu, te ovisno o posebnostima prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.«

V.

Ova III. izmjena i dopuna Programa mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/04-01/7

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-7

Kastav, 1. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr