SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
OPĆINA MRKOPALJ
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 24/11) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09-ispr.), Općinsko vijeće općine Mrkopalj na sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka i nezavisne liste zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Mrkopalj

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisne liste, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2011. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Mrkopalj za 2011. godinu.

Članak 2.

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine Mrkopalj imaju političke stranke i nezavisne liste koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci i nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnoj listi pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, a određenog u stavku 1. ovog članka.

Članak 4.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća na dan konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/ vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno prethodnom članku ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je zastupnik pripadao u času konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno prethodnom članku ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 6.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 100,00 kuna.

Prema sastavu Općinskog vijeća podzastupljeni spol su žene.

UKUPNO

Članak 7.

Na dan konstituiranja, sastav Općinskog vijeća je bio sljedeći:

SDP -HSS - 4 člana

HDZ - 2 člana

HSP - 1 član

HNS - 1 član

Nezavisna lista Ferdinand Tadejević - 1 član

Članak 8.

Sredstva utvrđena ovom Odlukom raspoređuju se za rad političkoj stranci kako slijedi:

SDP - HSS - 4.100,00 kn

HDZ - 2.100,00 kn

HSP - 1000 kn

HNS - 1000 kn

Nezavisna lista Ferdinand Tadejević - 1000 kn

UKUPNO: 9.200,00 kn.

Sredstva propisana ovom Odlukom, a koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka, doznačuju se na žiro-račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana otvoren za redovito financiranje djelatnosti, o čemu političke stranke odnosno nezavisni član pismeno obavještava računovodstvo općine.

Nezavisni članovi dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti.

Sredstva iz ove Odluke doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-01/11-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-11-1

Mrkopalj, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr