SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju članka 100. stavak 6., a u svezi članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/05 i 30/09), po pribavljenoj suglasnosti Župana Primorsko-goranske županije Klasa: 350-02/11-05/7, Ur. broj: 69-03/1-11-7 od 20. travnja 2011. godine, Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 1. lipnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Druge Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Fužine

Članak 1.

Donosi se Druga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine (u nastavku teksta: Prostorni plan).

Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Fužine koji je 10. ožujka 2005. godine donijelo Općinsko vijeće Općine Fužine Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Fužine (Klasa: 350-01/05-01/7, Urbroj: 2112-03-05-5, a koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko- goranske županije broj 05/05) i dijelovi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine koji je 09. travnja 2009. godine donijelo Općinsko vijeće Općine Fužine Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine (Klasa: 021-05/09-01/03, Urbroj: 2112/03-01-09-10, a koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 16/09).

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Druga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine« izrađen od Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o Zagreb, koji se ne objavljuje.

Članak 2.

U članku 22. stavku (2) tekst:

»Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m2.« briše se.

Članak 3.

U članku 72. stavak 7 dopunjuje se tekstom koji glasi:

»Uvjeti za planiranje zdravstveno-lječilišno-društvenih programa je da su raspoređeni u tri građevine, ukupnom opsegu maksimalne građevinske (bruto) površine građevina 20 000 m2. Osim zdravstvenih sadržaja unutar zone T27 moguće je uz ribogojilište planirati restoran i 10-12 bungalova sa najviše 30 ležajeva.«

Članak 4.

U članku 73. stavku (1) riječi: »zona »Majer« (R18), pretežito izgrađena« zamjenjuju se riječima: »zona »Kipa« (R18), neizgrađena«.

U članku 73. na kraju stavka (2) iza točke dodaje se novi tekst:

»Iznimno, na površini sportsko-rekreacijske namjene R18 moguća je izgradnja samo otvorenih igrališta i sadržaja i postavljanje montažnih ili privremenih građevina.«

U članku 73. mijenja se stavak 7 i glasi:

»Na površini sportsko-rekreacijske namjene R18 osim građevina određenih stavkom (2) ovog članka, mogu se organizirati privremeni boravci kampera i postavljanje šatora.«

Članak 5.

U članku 74. stavku (1) riječ: »Vrata« zamjenjuje se s riječi: »Plasa«.

Iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6) koji glasi:

»Unutar zone »Plasa« (R12), osim građevina iz članka 73. ovih Odredbi, moguća je izgradnja i smještajnih kapaciteta, restorana, sanitarnih čvorova, upravne zgrade, radionica i spremišta za mehanizaciju i opremu domara, prostorije za gorsku službu, crveni križ i ambulantu, a uvjeti uređenja odrediti će se u skladu s korisnicima i zakonskom regulativom, obaveznom izradom prostornog plana užeg područja (UPU-om) temeljem slijedećih kriterija:

- nova izgradnja svojom veličinom i funkcijom, te građevinskim materijalom treba biti primjerena krajobrazu kako ne bi utjecala na promjenu njegovih vrijednih obilježja;

- uvjeti za planiranje hotela su: kategorija minimalno 3*, kapacitet najviše 80 soba, najveća veličina građevne čestice 11.000 m2, najveća građevinska (bruto) površina 7.600 m2, najveći broj nadzemnih etaža je 5, najveća visina je 20 m, najveća ukupna visina je 22,5 m;

- uvjeti za planiranje spa bungalova su: maksimalni broj bungalova je 3, najveća veličina građevne čestice svakog bugalova 850 m2, najveća građevinska (bruto) površina 70 m2, najveći broj nadzemnih etaža je 1, najveća visina je 4,5 m, najveća ukupna visina je 6,5 m;

- uvjeti za planiranje restorana brze prehrane i jednostavnih jela sa sanitarnim čvorom su: najveća veličina građevne čestice 1.500 m2, najveća građevinska (bruto) površina 500 m2, najveći broj nadzemnih etaža je 3, najveća visina je 5 m, najveća ukupna visina je 7,5 m;

- ako geotehnički uvjeti to dopuštaju moguća je izgradnja do dvije (2) podzemne etaže,

- moguća je izgradnja infrastrukturnih i manjih komunalnih građevina (trafostanica, i sl.).«

Članak 6.

Podnaslov 5.2. mijenja se i glasi: »5.2. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA I POŠTA«

Članak 7.

Članak 111. mijenja se i glasi:

»(1) Međunarodni i magistralni vodovi i postojeće i poznate planirane građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i poštanskog sustava određeni su na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina«, mj. 1:25.000.

(2) Osim vodova i građevina iz stavka (1) ovog članka moguća je gradnja i drugih vodova i građevina.«

(3) Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova gradit će se primjenjujući sljedeća načela:

- za naselje Fužine: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;

- za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;

- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga; iznimno, kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trase, koridor se može projektirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.

(4) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova dopušta se dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

(5) U cilju zadovoljenja razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, omogućava se postavljanje baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima unutar i izvan naselja prema sljedećim načelima:

- unutar građevinskih područja naselja sa antenskim sustavom na postojećim građevinama i to: tip A (fasadni - koji ne prelazi visinu građevine) i/ili tip B (krovni - visine 2-5 metara od najviše točke građevine) te tip C (krovni - visine 5-10 metara od najviše točke građevine), ali samo na građevinama pošte ili elektroničkih komunikacija;

- izvan građevinskih područja naselja sa antenskim sustavom na samostojećim antenskim stupovima i to tip E, F, G, H i I (visine 16, 20, 30, 40 odnosno 60 metara od tla);

- iznimno, unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja-poslovne namjene (K) sa antenskim sustavom na samostojećim antenskim stupovima i to tip E i F (visine 16 odnosno 20 metara od tla);

a sve vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.«

Članak 8.

U članku 114. stavku (4) tekst: »postojeće vodospreme - Vrata, Fužine I i II i Slavica,« zamjenjuje se tekstom: »postojeće vodospreme - Vrata, Fužine I i II, Lepenica i Slavica,«.

U stavku (5) umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se tekst:

»a dio naselja Benkovac Fužinski na proširenu vodospremu »Lepenica«.

Iza stavka (8) dodaje se novi stavak (9) koji glasi:

»Postojeća vodosprema »Lepenica« se može rekonstruirati ili zamijeniti novom radi povećanja kapaciteta.«

Članak 9.

U članku 121. stavak (3) mijenja se i glasi:

»Niskonaponska mreža izvodit će se kao podzemna s podzemnim kabelima ili kao nadzemna samonosivim kabelskim vodičima razvijenim na betonskim ili željeznim stupovima. Trase podzemnih kabela, gdje god je to moguće, treba polagati uz ostalu komunalnu infrastrukturu.«

Iza stavka (3) dodaju se novi stavci (4), (5), (6) i (7) koji glase:

»(4) Postojeće trafostanice 20/0,4 kV moguće je po potrebi rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji novom trafostanicom 20/0,4 kV drugog tipa ili većeg kapaciteta.

(5) Planirane trafostanice 20/0,4 kV gradit će se neposrednom provedbom Prostornog plana, kao samostojeće građevine ili kao ugradbene u građevini.

(6) Ako se trafostanice 20/0,4 kV grade kao samostojeće potrebno je za njih osigurati građevne čestice najmanje dopuštene površine 30 m2 na lokacijama koje će se odrediti lokacijskom dozvolom nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

(7) Dopuštena udaljenost trafostanice 20/0,4 kV do granice prema susjednim građevnim česticama iznosi najmanje 1,0 m, a prema kolniku najmanje 2,0 m.«

Članak 10.

U članku 142. stavku (1) umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se tekst:

»- štititi obraslo šumsko zemljište te zahvate planirati na neobraslom šumskom zemljištu i zemljištu obraslom početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina (garizi, šibljaci);

- izvršiti valorizaciju na način da se izbjegavaju zahvati u sastojinama gospodarskih jednodobnih šuma (uređajni razredi hrasta kitnjaka 120 godina, obične bukve 100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sječe, sastojine I i II dobnog razreda, sastojine u kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija ili konverzija; ukoliko se u navedenim sastojinama ipak planira, nastojati da se zahvati izvode u dijelovima površina navedenih sastojina koji su lošije kvalitete, slabijeg zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, sastojine lošijeg i smanjenog prirasta (manjeg od 2%), sastojine slabije drvne zalihe (manje od 300 m3/ha);

- u sastojinama prebornih šuma ukoliko se zahvati u prostoru ne mogu izbjeći treba izvršiti valorizaciju i zahvat planirati u sastojinama: slabije drvne zalihe (manje od 200 m3/ ha), sastojinama niskog prirasta (manjeg od 2%), sastojinama lošijeg boniteta (III, IV, V);

- prilokom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1000 m2 u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava;

- u sastojinama zaštitnih šuma koje služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine izbjegavati planiranje onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zaštitnu ulogu.«

Članak 11.

U članku 150. iza stavka (4) dodaju se novi stavci (5), (6) i (7) koji glase:

»(5) Prometnice za evakuaciju u izvanrednim uvjetima odredit će se na kartografskim prikazima prostornih planova užeg područja sukladno zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja koji su sadržani u okviru Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Fužine.

(6) Pogodne zone za okupljanje evakuiranih osoba (van zona urušavanja) su sve javne zelene površine, rekreacijske površine, otvorene sportske površine i javne zelene površine sportsko-rekreacijskih centara. Lokacije će se odrediti na kartografskim prikazima prostornih planova užeg područja.

(7) Lokacije pogodne za izmještanje i zbrinjavanje ljudi su: škole, sportske dvorane i veći hotelski kapaciteti, a odrediti će se Planom zaštite i spašavanja za Općinu Fužine, a prostorni planovi užeg područja moraju sadržavati popis takvih lokacija.«

Članak 12.

U članku 151. iza stavka (2) dodaju se novi stavci (3) i (4) koji glase:

»(3) Područje Općine Fužine ugroženo je 8 stupnja MSC ljestvice.

 (4) U tekstualnom dijelu planova užeg područja treba navesti važne objekte infrastrukture koji su ugroženi potresom.«

Članak 13.

U članku 152. iza stavka (4) dodaju se novi stavci (5), (6) i (7) koji glase:

»(5) Urbana područja najviše ugrožena od potresa u Općini Fužini su stare jezgre naselja Fužine i naselja Lič.

(6) Za raščišćavanje terena u slučaju elementarne nepogode privremeni deponiji utvrđuju se posebnom odlukom Općine, a kao pogodna mjesta za čišćenje i odvoz građevinskog materijala i šute utvrđuju se ovim Planom javne zelene površine, rekreacijske površine te otvoreni sportski tereni (nogometno igralište) i javne zelene površine unutar sportsko-rekreacijskih centara. Privremeni deponiji mogu se organizirati i na ostalim zelenim površinama i većim parkirališnim površinama.

(7) U prostornim planovima užeg područja treba kartografski odrediti lokacije privremenih deponija u slučaju elementarne nepogode.«

Članak 14.

U članku 153. stavku (11) tekst: »MUP - civilna zaštita - Odjel za zaštitu i spašavanje« zamjenjuje se tekstom: »PUZS Rijeka, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor«,

Iza stavka (17) dodaje se novi stavak (18) koji glasi:

»Svi prostorni planovi užeg područja moraju sadržavati kartografske prikaze ugroženog područja od plavljenja, sa sustavom uzbunjivanja oko njih i popisom važnih objekata infrastrukture koji su ugroženi plavljenjem.«

Članak 15.

Iza članka 155. dodaju se članci 155a. i 155b.:

»8.6.1. Uzbunjivanje i obavješćivanje

Članak 155a.

(1) Uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva provode jedinstveni operativno-komunikacijski centri (Centri 112).

(2) U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj treba uključiti i sljedeće subjekte na području Općine Fužine:

- pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi ili okoliš, te osobito pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom, kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, prerađuju, skladište ili u tehnološkom procesu postupaju s opasnim tvarima,

- vlasnike i korisnike objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, predškolske ustanove, škole, otvoreno ili pučko učilište , višenamjenske javne i društvene građevine, autobusni kolodvor, sportske dvorane unutar sportsko- rekreacijskih centara, veće korisnike unutar poslovnih zona, vlasnike većih hotelskih kapaciteta, vatrogasnu postrojbu, te ostale vlasnike i korisnike sirena.

(3) Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih, javnih i drugih objekata dužni su poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu spriječiti nastalu prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi te osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine u tim objektima, te na tim objektima, na zahtjev Uprave, dopustiti postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana.

(4) U svim prostornim planovima užeg područja u kartografskim prikazima treba biti naznačena potencijalna lokacija sirene za uzbunjivanje kao i lokacije postojećih sirena.

8.6.6. Mogući izvori tehničko-tehnološke nesreće

Članak 155b.

(1) Prometnice na kojima je moguć prijevoz opasnih tvari unutar Općine Fužine su:

- državna cesta

- D3: (G.P. Goričan (gr. R Mađarske) - Čakovec - Varaždin - Breznički Hum - Zagreb - Karlovac - Rijeka (D8)

- županijske ceste

- 5062: D3 - Fužine - Lič - Lukovo - Bribir - Jargovo - D8,

- 5068: Ž5191 - Vrata - Fužine - Zlobin - Križišće (D501).

(2) Pravne osobe koje prevoze opasne tvari dužne su poduzimati mjere zaštite i spašavanja i obavještavati jedinicu lokalne samouprave i Upravu o vrstama i količinama opasnih tvari i opasnog otpada koje prevoze, na vlastiti poticaj ili na njihov zahtjev te im davati podatke i informacije važne za zaštitu i spašavanje, bez naknade.

(3) Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi ili okoliš, te osobito pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom, kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, prerađuju, skladište ili u tehnološkom procesu postupaju s opasnim tvarima imaju obvezu izrade operativnih planova zaštite i spašavanja, sukladno metodologiji koju propisuje ravnatelj Uprave.

(4) Plan intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije (SN PGŽ 11/04) definira mjere u slučaju moguće ekološke nesreće ili izvanrednog događaja koji može ugroziti okoliš, te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi.

Plan intervencija određuje popis opasnih tvari pravnih i fizičkih osoba s maksimalnim količinama i učincima u slučaju izvanrednog događaja, među kojim se nalazi i lokacija unutar granica Općine Fužine.

(5) Ostala mjesta najvećeg ugroza definiraju se Procjenom ugroženosti Općine Fužine.

(6) Svi prostorni planovi užeg područja moraju sadržavati mjere zaštite sukladno zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja.«

Članak 16.

U članku 156. stavku (1) točki B. riječ: »Majer« zamjenjuje s riječi: »Kipa«.

Članak 17.

U članku 157. stavku (1) riječ: »UPU« zamjenjuje s riječi: »DPU«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Prostornog plana u mj. 1:25.000 na podloge u drugim mjerilima, dozvoljena je prilagodba granica odgovarajućem mjerilu podloge, osim onih elemenata plana koji se prikazuju u mjerilu 1:5000.

Detaljno određivanje položaja prometnica, komunalne i energetske infrastrukture unutar koridora određenih ovim Prostornim planom odrediti će se planovima užih područja.

Članak 19.

Urbanistički plan uređenja naselja Fužine (SN 38/07) primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti s ovom Odlukom.

Do donošenja Urbanističkih planova uređenja površina izvan naselja za izdvojene namjene određenih u članku

156. ove Odluke dopuštena je unutar izgrađenog dijela građevinskog područja:

- održavanje postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, definirano člankom 78., stavak (2) ove Odluke,

- opremanje urbanom opremom,

- izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih i komunalnih građevina i uređaja,

- izgradnja pratećih sadržaja - sportskih i rekreacijskih (bez čvrstih objekata) te uređenje parkovnih površina koji upotpunjuju i obogaćuju osnovne sadržaje.

Članak 20.

Do donošenja detaljnog plana uređenja (DPU1) neizgrađenog građevinskog područja naselja Vrata NA3-2 i (DPU3) groblja u naselju Lič G2 dozvoljava se samo izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih i komunalnih građevina.

Do donošenja detaljnog plana uređenja (DPU2) dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Lič NA2-1-1 dozvoljava se samo:

- izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih i komunalnih građevina,

- rekonstrukcija postojećih građevina prema uvjetima ove Odluke,

- izgradnja i rekonstrukcija pomoćnih, manjih građevina gospodarske namjene i poljoprivrednih gospodarskih građevina uz građevine stambene namjene prema uvjetima ove Odluke,

- postavljanje montažnih građevina - kioska, štandova i sl.

Članak 21.

Za zahvate u prostoru koji po ocjeni tijela uprave nadležnog za poslove prostornog uređenja mogu imati značajan utjecaj na život lokalne zajednice može se zatražiti mišljenje Općinskog vijeća Općine Fužine.

Članak 22.

Ovaj Prostorni plan izrađen je u četiri izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Fužine i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine i koji se čuvaju u skladu sa zakonom.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 16/09) i to:

a) Kartografski prikazi u mj. 1:25000

1. Korištenje i namjena površina

2.A. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav

2.B. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav

3.C. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

b) Kartografski prikaz u mj. 1:5000

4.2. Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski: NA4-6, NA4-7, NA4-8; izdvojene namjene izvan naselja: R18, T22, T28, T31, IS2, IS3

4.6. Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski: NA4-1, NA4-2, NA4-3, NA4-4, NA 4-5; naselje Fužine: NA 1-1; izdvojene namjene izvan naselja: E2, groblje G1, vjetropark IS11

4.7. Građevinska područja - naselje Fužine: NA1-1, naselje Vrata NA3-1 i naselje Lič NA2-2-1, NA2-2-2, NA2-2-3, NA2-3-1; izdvojene namjene izvan naselja: K11-4, K16, R12- 3, R17, T26-7, G1

4.8. Građevinska područja - izdvojene namjene izvan naselja: K13, R17, T2

Članak 24.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Fužine.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-02/02

Ur. broj: 2112/03-01-11-04

Fužine, 1. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=726&mjesto=10009&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr