SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 23. Petak, 9. srpnja 2004.
GRAD ČABAR
Grad Čabar

Grad Čabar

10.

Na temelju članka 17. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 70/97 i 105/01), te u skladu s odredbama Zakona o dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 19/99) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« broj 24/01 i 6/02), na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2004. godine, Gradsko vijeće Grada Čabra donijelo je

ODLUKU
o držanju pasa i načinu postupanja sa psima i
mačkama lutalicama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način držanja pasa na području Grada Čabra, način postupanja s neregistriranim psima, kao i sa psima i mačkama lutalicama.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA

1. Držanje pasa

Članak 2.

Građani i pravne osobe koji su vlasnici ili držaoci pasa, odnosno osobe kojima je povjereno čuvanje pasa (u daljnjem tekstu: držalac) dužni su brinuti se o njihovom zdravlju, poduzimati propisane i naređene veterinarsko-sanitarne mjere za zaštitu od zaraznih bolesti, osigurati im liječenje, voditi brigu o prehrani i primjerenom smještaju u sanitarno-higijenskim uvjetima i ne smiju ih zlostavljati.

Članak 3.

Držalac koji namjerava psa napustiti dužan je psa predati Društvu za zaštitu životinja ili sličnoj organizaciji, odnosno osobi koja se želi brinuti o njemu.

Držalac koji ne može psa zbrinuti u skladu s odredbom iz stavka 1. ovog članka, mora ga predati nadležnoj Veterinarskoj stanici radi usmrćenja.

Članak 4.

U sustanarskom dijelu stana pas ili mačka mogu se držati samo uz suglasnost svih sustanara, i to u dijelu stana kojeg koristi stanar-držalac.

Članak 5.

U dvorištu zgrade držalac može držati životinju ako su suglasni svi korisnici, odnosno vlasnici stanova koji u njima stanuju.

Odredba iz prethodnog stavka odnosi se i na dvorišta zgrada koja pripadaju dvjema ili većem broju zgrada.

Pas u neograđenom ili u zajedničkom dvorištu ili vrtu mora biti vezan.

Članak 6.

Pas se ne smije držati niti ostavljati u zajedničkim prostorijama što služe zgradi kao cjelina (stubišta, ulazi, prostorije za odlaganje smeća i sl.)

Ako pas zagadi prostorije iz prethodnog stavka držalac ih je dužan odmah očistiti.

Pas se ne smije stalno, niti noću, držati na balkonu, terasi ili otvorenoj lođi.

Članak 7.

Držalac koji psa drži u ograđenom dvorištu; ograđenom prostoru, zajedničkom dvorištu ili vrtu, na vidljivo mjesto mora staviti oznaku koja upozorava na psa (na primjer »čuvaj se psa« i sl.) te imati ispravno zvono na dvorišnim ili vrtnim vratima.

Ako je pas vezan u dvorištu, lanac ne smije biti kraći od 3 metra, a pseća kućica mora biti zaštićena, odozdo i sa strane, od vlage i hladnoće.

Komunalni redar donijet će rješenje kojim će držaocu psa naložiti da postupi u skladu s odredbama stavka 1. i 2. ovog članka.

Ako držalac psa ne postupi prema rješenju iz stavka 3. ovog članka, komunalni redar može donijeti rješenje o uklanjanju psa.

Članak 8.

Ne smije se držati zloćudan ili nasrtljiv pas koji napada ili ugrožava ljude i životinje, kao i pas koji učestalim i dugotrajnim lajanjem i zavijanjem remeti mir građana.

Držalac je dužan osigurati da pas ne ometa utvrđeni kućni red i mir građana.

Članak 9.

Po prometnim i drugim javnim površinama na području Grada Čabra držalac psa mora voditi na uzici, tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja, njihovo kretanje te redovan promet.

Ako je pas agresivan, držalac je dužan, osim što psa vodi na uzici, staviti mu i brnjicu.

Zabranom nadležnog organa, pas koji je bolestan od zaraznih ili nametničkih bolesti ne smije se izvoditi na prometne i druge javne površine.

Članak 10.

Zabranjeno je uvođenje i kretanje pasa tamo gdje bi oni mogli ugroziti zdravlje ljudi i zdravstveno higijenske uvjete (vozila javnog prometa, prodavaonice živežnih namirnica, galerije, škole, zdravstvene ustanove osim veterinarskih ambulanti, skloništa, dječja i sportska igrališta, dječje ustanove i sl.).

Uvođenje psa u ugostiteljske objekte, te obrtničke i trgovinske radnje (osim prehrambenih), moguće je samo ako se s tim suglasi vlasnik objekta.

Članak 11.

Zabrana iz članka 10. ove Odluke ne odnosi se na psa vodiča slijepih.

Lovački i pastirski pas može se kretati izvan naselja suglasno propisu o lovstvu.

Članak 12.

Držalac je dužan nadoknaditi svaku štetu koju pričini njegov pas.

2. Veterinarska zaštita

Članak 13.

Držalac je dužan poduzimati propisane ili naređene mjere za sprečavanje i liječenje od zaraznih ili nametničkih bolesti te mjere za zaštitu čovjekova okoliša od negativnih utjecaja nastalih držanjem psa.

Članak 14.

Držalac je dužan brinuti se o zdravlju psa.

U slučaju bolesti dužan je psa liječiti i izvršavati propisane ili naređene veterinarsko-sanitarne mjere.

Ako pas oboli od zarazne bolesti, ili postoji sumnja da je obolio, držalac je dužan to odmah prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji i Veterinarskoj stanici te se strogo pridržavati uputa veterinara koji je psa pregledao.

Psa koji je obolio od bjesnoće, ili se sumnja da je obolio, ne smije se ubiti nego se mora izolirati, a držalac je dužan odmah podnijeti prijavu nadležnom organu uprave za poslove veterinarstva, Veterinarskoj stanici i Zavodu za javno zdravstvo Higijensko-epidemiološkoj službi.

Ako je pas ugrizao čovjeka, držalac je dužan o tome odmah izvijestiti nadležnu Veterinarsku stanicu, kao i zdravstvenu organizaciju radi poduzimanja odgovarajućih mjera.

Nakon veterinarskog pregleda u slučaju stavka 1. 2. i 3. ovog članka, držalac je dužan postupati prema nalogu veterinarske inspekcije i veterinara.

Članak 15.

Troškove veterinarskog pregleda, cijepljenja i dijagnostičkog ispitivanja i drugih mjera snosi držalac.

3. Registracija i cijepljenje psa

Članak 16.

Držalac mora psa starijeg od 4 mjeseca prijaviti Veterinarskoj stanici radi registracije i zaštitno ga cijepiti protiv bjesnoće.

Držalac je dužan svake godine prijaviti psa radi registracije Veterinarskoj stanici i podvrći ga mjerama za sprečavanje i suzbijanje bjesnoće i ehinokokoze.

Psa registrira Veterinarska stanica u vrijeme određeno za redovito godišnje cijepljenje protiv bjesnoće, a prema potrebi i u drugo vrijeme, o čemu vodi registar i evidentira sve nastale promjene.

Članak 17.

Držalac koji u toku godine nabavi psa starijeg od četiri mjeseca, kao i držalac koji takvog psa dovede na područje Grada Čabra na vrijeme dulje od mjesec dana dužan je tog psa prijaviti Veterinarskoj stanici u roku od osam dana radi registracije i cijepljenja.

Članak 18.

Ako registrirani pas promijeni držaoca, pobjegne ili nestane, posljednji držalac dužan je prijaviti Veterinarskoj stanici u roku od osam dana od dana nastanka tog događaja.

Ako pas ugine, držalac je dužan prijaviti uginuće Veterinarskoj stanici u roku od 24 sata.

Članak 19.

Veterinarska stanica nakon provedenih veterinarsko-sanitarnih mjera i registracije izdaje držaocu psa o tome uvjerenje i uručuje privjesak, koji mora biti stalno na ogrlici, kao znak da je za tekuću godinu registriran. Gubitak privjeska držalac mora prijaviti Veterinarskoj stanici.

Članak 20.

Držalac plaća Veterinarskoj stanici naknadu za registraciju i cijepljenje psa. Visinu naknade određuje Veterinarska stanica cjenikom.

4. Postupanje s neregistriranim psima i mačkama lutalicama

Članak 21.

Psa koji nije registriran i izgubljenog psa, psa i mačku lutalice o kojima nitko ne brine, hvataju veterinarski higijeničari Veterinarske stanice, koji su za to osposobljeni.

Pas lutalica, u smislu ove Odluke, smatra se pas koji bez nadzora luta naseljem ili izvan naselja.

Mačkom lutalicom, u smislu ove Odluke, smatra se mačka koja luta u naselju i izvan naselja i o kojoj se nitko ne brine.

Pas i mačka iz stavka 1. 2. i 3. hvataju se na najprikladniji način, upotrebom suvremene opreme i bez zlostavljanja.

Hvatanje psa i mačke lutalice može narediti Grad ili organ uprave nadležan za poslove veterinarstva.

Članak 22.

Uhvaćeni pas ili mačka lutalica čuvaju se u Veterinarskoj stanici.

Pas ili mačka iz stavka 1. ovog članka prodat će se ili utamaniti po isteku roka od 5 dana od dana dostave obavijesti držaocu, odnosno po isteku roka od 5 dana od dana hvatanja ako držalac nije poznat.

Članak 23.

Naknadu za troškove hvatanja psa ili mačke, te njihovo čuvanje i veterinarsko-zdravstvenu zaštitu snosi njihov držalac ukoliko je poznat, a u protivnom se troškovi podmiruju iz sredstava Grada Čabra

Članak 24.

Radi suzbijanja bjesnoće i drugih zaraznih bolesti uhvatit će se, odnosno gdje je to moguće utamanit će se na trošak držaoca ukoliko se isti utvrdi, a u protivnom se troškovi podmiruju iz sredstava Grada Čabra i to:

- pas i mačka lutalica,

- pas koji nije cijepljen protiv bjesnoće, odnosno liječen protiv crijevnih nametnika, kada je to naređeno od strane nadležnog organa,

- pas koji nije registriran.

Za tamanjenje pasa i mačaka iz ovog članka, ovlaštena je Veterinarska stanica.

Članak 25.

Tamanjenje psa mora obaviti veterinar stručno i na najbezbolniji način, odgovarajućim sredstvom.

Članak 26.

Veterinarska stanica i druga fizička i pravna osoba kod provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije, mjera za zaštitu bilja i za suzbijanje nepoželjne vegetacije u Gradu Čabru, dužni su na prikladni način (sredstva javnog informiranja, plakati) prije provođenja mjera obavijestiti držaoce o namjerama provođenja istih radi sprečavanja trovanja i drugih šteta.

5. Oduzimanje psa i mačke

Članak 27.

Ukoliko nadležni veterinar utvrdi da psu nije poklonjena odgovarajuća briga i zdravstvena zaštita, nadležna veterinarska inspekcija može držaocu privremeno oduzeti psa na njegov trošak, sve dok se držalac ne obveže da će sa životinjom dobro postupati.

U posebnim slučajevima može nadležna veterinarska inspekcija životinju oduzeti trajno.

Članak 28.

Od držaoca oduzet će se pas ili mačka:

- ako ne provede propisane ili naređene veterinarsko-sanitarne mjere,

- ako upotrebljava psa za zabavu ili razne igre i predstave u cilju stjecanja imovinske koristi ili iste nisu u skladu s naravi držanja psa kao domaće životinje,

- ako bude u roku od jedne godine kažnjen više od dva puta zbog prekršaja iz ove Odluke,

- ako životinja koju drži, svojom zloćudnošću, ugrožava ljude ili ostale životinje,

- ako životinja učestalim i dugotrajnim lajanjem i zavijanjem remeti mir građana,

Oduzimanje od držaoca obavlja se na temelju rješenja Komunalnog redarstva.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 29.

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi protivno odredbama Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 50,00 kuna.

Članak 30.

Novčanom kaznom od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja postupi protivno odredbama navedenim u ovoj Odluci.

Članak 31.

Protiv prekršitelja odredaba ove Odluke, komunalni redar predlaže pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 32.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Gradsko poglavarstvo Grada Čabra.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o držanju pasa i načinu postupanja sa psima i mačkama lutalicama (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 22/94 od 08. kolovoza 1994. godine).

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/04-01/23

Ur. broj: 2108-02-04-1-2

Čabar, 17. lipnja 2004.


GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Dragutin Vrus, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr