SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10- ispr.), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/03, 87/ 09 i 88/10), članka 74. stavak 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 124/10), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 18. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 12. svibnja 2011. godine donijelo je

PRVE IZMJENE
Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi,
informiranju i sportu za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10), Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu Općine Omišalj za 2011. godinu, članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/1-01/3

Ur. broj: 2142-06-11-01-7

Omišalj, 12. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Prve Izmjene Programa javnih potreba u p  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr